สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง 11 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  วาชะอุ้ม
 
1. นายธราธร  ชูศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.2 เงิน 27 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวนิญาดา  ศิริมงคล
 
1. นางสาวนันทนา  เนมีย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชนะภัย
 
1. นางสาวจันทิมา  สาโสภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาววรัญญา  สีกะ
 
1. นายวัลลภ  มลัยพันธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  อำภาราม
 
1. นางสาวจันทิมา  สาโสภา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 14 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาววัฒนา  สุวรรณอาจ
 
1. นางสาวนันทนา  เนมีย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 34 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชูเฉลิม
 
1. นางเมตตา  ควัธน์กุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 24 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายสรายุทธ  วิชัย
 
1. นายยุรนันท์  พลพัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.16 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  คูณหาร
2. เด็กหญิงอลิษา  ภูทองแน่น
3. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  บุญพระรักษา
 
1. นางสาวกันยา  ศรีเดช
2. นางกฤษณาวรรณ  กวีวุฒิพันธุ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  เวรุวาปี
2. นางสาวสายชล  ตุ้มสุวรรณ์
3. นางสาวสุภลักษ์  เกษจิตร
 
1. นางสาวสุรารักษ์  พรมหาชัย
2. นางสาวสุกัญญา  คล้อยมาตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  บุตรทอง
2. เด็กหญิงปทวดี  ทับทวี
 
1. นางสาวมารยาท  คงเมือง
2. นางปวีณา  ประสพสิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 24 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาววรกานต์  ต้นโพธิ์ธรรม
2. นางสาวเครือวัลย์  อ่อนสิงห์
 
1. นางสุชาดา  ดีเต่า
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92.89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงนิราดา  ธรรมพัฒนกิจ
2. เด็กหญิงไอรดา  เอี่ยมเปี่ยม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงสิงห์
2. นางสาวกันยา  ศรีเดช
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.33 เงิน 21 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายเดชาวัฒน์  จันทร์น้อย
 
1. นายวัลลภ  มลัยพันธุ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายชลากร  หงษ์ยิ้ม
 
1. นางสาวเจริญพร  ชัยฤกษ์สุขสันต์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 26 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายโชติพรรธ  บุญมั่น
 
1. นางสาวเพ็ญนิภา  ศรีสุข
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.9 เงิน 5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงฉันทิศา  มีโพธิ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  เกษไตรย์กุล
3. เด็กหญิงเพ็ญธนาลัย  คณฑา
 
1. นางสุภัทรา  เหมพิจิตร
2. นางสายธาร  จีรดิษฐ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ดอนเจดีย์
2. นางสาวทัศวรรณ  สมานมิตร
3. นายธนภัทร  นันทนิพัทธกุล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  กองใบศิลป์
2. นายภัทรพล  อรุณ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สอาด
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ทิพกวีย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เจนสาริกิจ
 
1. นางสาววัฒนา  วัฒนสุวกุล
2. นางสาวณัฐสุดา  เพ็งสร้อย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  บัวเผื่อน
2. นางสาวทัตพิชา  รงค์ทอง
3. นางสาวน้ำตาล  ธนูเดช
 
1. นางถาวร  ลักษณะ
2. นางสาวณัฐกานต์  บิณฑวิหค
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 20 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายภีรนันท์  ปานเลิศ
2. เด็กชายรัชพล  ยิ้มพะ
 
1. นางสาวญาณินี  สอาด
2. นางสาวลัดดา  คฤหปาน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกัลยกร  พฤทธิ์ลักษมี
2. นายนพดล  ชะยันโต
 
1. นางสาวลัดดา  คฤหปาน
2. นางสาวญาณินี  สอาด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายตุรากร  ไชยณรงค์บุญ
 
1. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีสมภพ
 
1. นายทศพล  ศีลอาภรณ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 44.32 เข้าร่วม 37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  เริงเกตกรรม
2. เด็กชายอรรธพล  บุญเกิด
 
1. นางสุภัทรา  เหมพิจิตร
2. นางฐานิศร์  สาทนรัมย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 11 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  โพธิ์พูน
 
1. นางสาวธิติมา  สงวนเผ่า
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  แห้วเพ็ชร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เครืออ่อน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  ทับทิม
 
1. นางสายธาร  จีรดิษฐ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  หงส์ธนวัฒน์
2. เด็กชายปุณณภพ  ฤทธิ์บุญ
3. เด็กหญิงวรรณภัสสร  ภักดี
 
1. นางสาววราภรณ์  มณีกระจ่างวงศ์
2. นางสาวแสงทอง  ศิริรัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายปัณณธร  พวงยะ
2. นายลภัส  อาสะโภ
3. นางสาวศุภลักษณ์  ยงสุขวัฒนา
 
1. นางรัชดา  พรมชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  สระทองหน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรดา  ใจแสน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เสมียนหร่าย
3. เด็กหญิงอัมภาวัลย์  งามนวล
 
1. นางวัชรี  บารมี
2. นางสาวพิมลพรรณ  พงษ์โสภณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวคีตวัน  ส้มพูล
2. นางสาวประภัสสร  จีนเขตกรณ์
3. นางสาวราตรี  บำรุงศรี
 
1. นางสาวบุญศรี  ชริตภิรัต
2. นางสาววาสนา  นิ่มพระยา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 38 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปัจฉิม
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ขยันการนาวี
3. เด็กชายสนธยา  สังวร
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสริมศรีพงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรียุระนันท์  คณฑา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 24 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวจิณณพัต  บุญมี
2. นางสาวนงนภัส  หายทุกข์
3. นางสาวภัทรวดี  ภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุระนันท์  คณฑา
2. นางสาวชณิดาภา  เหล่าแช่ม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายศวิษฐ์  สุขศรีชวลิต
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  บุญรอด
3. เด็กหญิงโยษิตา  กิตติศุภประภัสร์
 
1. นางสาวบุญศรี  ชริตภิรัต
2. นางสาววาสนา  นิ่มพระยา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวศุภธิดา  สุพรมมา
2. นางสาวอลิสรา  บุญยัง
3. นายอัครวัฒน์  จินตกสิกรรม
 
1. นางจันทร์จิรา  ศรีสนอง
2. นางมนัสยา  คูรัมย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤดี  มั่นคง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  นพรัตน์
 
1. นางกาญจนา  อรุณโรจน์
2. นางสาวกัญญารัตน์  วัดสิงห์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 21 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายวิทยา  สุภบุตร
2. นายสุรยุทธ  ฉิมเดช
 
1. นายธนวัฒน์  จำปา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.05 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายนันทชัย  ภูสำเภา
2. เด็กชายพัชรพล  ดำนงค์
 
1. นางสุภาพร  คันศร
2. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.29 เงิน 9 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายวชิระ  เฟื้อแก้ว
2. เด็กชายวรวิช  ดำมี
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางสุภาพร  คันศร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกาลัญญู  สุพัฒน์
2. นายกิตติพงศ์  บุญเงิน
3. นายณัฐพล  แก้วมณี
 
1. นายฤทธิพันธ์  พรมชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรียุระนันท์  คณฑา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เจนเขตกรณ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทะแสง
3. เด็กชายธีรวัฒน์  บุตรดี
4. เด็กหญิงมธุมาส  ท้วมศรี
5. เด็กชายรัฐธนนท์กฤช  โคตรคำ
 
1. นายทศพร  เตชะนา
2. นางสาวพิมพ์พา  เยาว์ทุม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 23 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวจันทร์วิภา  บุญมา
2. นางสาวชลิตา  พุฒฝอย
3. นางสาวณัฐธยาน์  เพ็ญจันทร์
4. นางสาวอนุสสรา  ประจันทร์คีรี
5. นางสาวอมรรัตน์  ณรงค์มี
 
1. นายวิมลรัตน์  พูลเพิม่
2. นางบังอร  สุคนธากรณ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.9 เงิน 36 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ปรากริม
2. เด็กหญิงบุษยา  จงไกรจักร์
3. เด็กหญิงลักษณา  อัมภรัตน์
4. เด็กหญิงวาสนา  สุขานนท์
5. เด็กหญิงอภิชนา  โลหะกิจ
 
1. นางสาวกนิษฐา  พวงสมบัติ
2. นางสาวเหมวรรณ  สวรรคโลก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุกศรี
2. นางสาวจิดาภา  ปัญญา
3. นางสาวจุฑามณี  ชาวป่า
4. นายพีรพัฒน์  รัศสุวรรณ
5. นางสาวอัจจิมา  ชาวป่า
 
1. นายวิทยา  ทองศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา  บูรณสมภพ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.4 ทอง 26 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เจ็กมะดัน
2. เด็กหญิงธนาพร  มาตทวงษ์
3. เด็กหญิงนฤมล  มนัสตรง
4. เด็กหญิงมีนา  อ่ำลมัย
5. เด็กชายสาธิต  โพธิ์ขุน
 
1. นายอนุชา  เชยชม
2. นายสมเจตต์  อำภา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวจอมจิต  สมพันธ์สาทิตย์
2. นางสาวชญานิศ  โพธิพันธ์
3. นายณัฎฐพล  กันทา
4. นายพีรพัฒน์  ดีเทียน
5. นายสุริยา  ฉวีชาติ
 
1. นายทศพร  เตชะนา
2. นางสาวชฏินี  จูเทศ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ผาบุญมี
2. นางสาวกมลทิพย์  ทีปะลา
3. นายฉัตรชัย  พละวัฒน์
4. นายชัยนนท์  อำทิพย์
5. นายชัยวัฒน์  แห้วเพ็ชร
6. นางสาวธิดารัตน์  สุวที
7. นายธีรพงษ์  ชาวป่า
8. นางสาวมณฑิรา  มะลิต้น
9. นางสาวมุทิตา  หมื่นศรี
10. นายวัชรากร  แสนใจวุฒิ
11. นายวิชชุกร  คณฑา
12. นายศุภรงค์  สายทอง
13. นางสาวสวรรณมน  สุจริต
14. นางสาวสุจิรา  จันทร
15. นางสาวสุภาวรรณ์  จันทร์เพ็ง
16. นางสาวอัญธิกา  สุวรรณคาม
17. นายอัษฎาวุธ  โนจันทร์
18. นางสาวอารีรัตน์  ทัศวงค์
19. นางสาวเขมมิกา  สุขยืน
20. นายเจตพล  เยาวศรี
 
1. นายภานุพันธ์  ภักดี
2. นางสาววิภาพร  นันทศรี
3. นางสุพีร์รญา  ปัญญาคำ
4. นายเอกลักษณ์  กรรณแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 37 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  ไกรสังข์
 
1. นางสาวแก้วตา  อินทรจักร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายเจนณรงค์  แกล้วกสิกรรม
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พานทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.92 ทอง 21 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงรติกร  เจริญสุข
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  ตาสาโรจน์
 
1. นางสาวกรุณี  อินทร์เทียม
2. นางสาวพรทิพย์  เลี่ยมใจดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายธีระพัฒน์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวสุธาทิพย์  บัวอ่อน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หิรัญ
2. นายอัศฏา  สุระมาตย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79.4 เงิน 33 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงธัญญกร  เจนสาริกรณ์
3. เด็กหญิงปริยากร  จตุรโยธิน
4. เด็กหญิงปานไพลิน  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงวรรณารยา  สานิเลาะ
6. เด็กหญิงวลัยพรรณ  พูลทรัพย์
7. เด็กหญิงศุภิสรา  อุทัยสุขสมบูรณ์
8. เด็กหญิงสิริพร  ศิริพงษ์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  เลี่ยมมาตร
10. เด็กหญิงอรรวรรยา  เฉรทอง
 
1. นางสาววรกมล  อยู่สุภาพ
2. นางฉวีวรรณ  ทัพไทย
3. นายวศิน  เพ็ชรโก
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  ทองมา
2. เด็กหญิงชโลธร  ภูมิชัยโชติ
3. เด็กหญิงณิชา  อินทร์เอี่ยว
4. เด็กหญิงดุสิตา  โพธิ์หล้า
5. นางสาวธีรชา  ศรีสงคราม
6. เด็กชายนนทพันธ์  แสงสุพันธ์
7. นางสาวปัญญาพร  สมชัย
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  แสนนอก
9. นางสาวศรีสุดา  บุญศรี
10. เด็กหญิงอภิสมัย  แจ้งวิจารณ์
 
1. นายนพรุจ  บ่อพิมาย
2. นางสาวดาราวรรณ  ลอพันธ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวจันทร์ธิภา  พุฒแก้ว
2. นางสาวจิดาภา  ปิ่นขุนทด
3. นางสาวจิตรลดา  ณรงค์มี
4. นางสาวจุฑารัตน์  พุกสังข์ทอง
5. นางสาวนงคราญ  เลิศสิริกมล
6. นางสาวปรีดา  ปรีพิม
7. นางสาวพรพรรณ  สายบุญตั้ง
8. นางสาวรัตนาวดี  โตฉ่ำ
9. นางสาวละอองดาว  ทองโสภณ
10. นางสาวอภิชญา  ชนกกลาง
 
1. นายอิทธิพล  บางหลวง
2. นายวินัย  คันศร
3. นายสรายุธ  บุญวรรณ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  สุขนอก
2. เด็กหญิงอักษรินทร์  เนียมสันเทียะ
 
1. นายมนตรี  จันทมา
2. นางสาววาสนา  นฤคนธ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76.5 เงิน 27 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวสุภาวิณี  ดีเทียน
2. นางสาวอริยาภรณ์  สุวิทชาญวรกุล
 
1. นายศัลย์  สุขเสือ
2. นายกฤษฎา  ประสิทธิ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยงกสิกิจ
 
1. นางสาววีระนุช  เอี่ยมละออ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวเบญญาภา  ดาทุมมา
 
1. นายสุรชาติ  อ่อนนวล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายชัยนาท  นวลนุ่ม
 
1. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นางสาวจิตรกัญญา  พันธมาศ
 
1. นายอุเทน  แป้งนวลดี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  หนองคาย
 
1. นายอุเทน  แป้งนวลดี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 24 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวสุชาวดี  แคฝอย
 
1. นายสุรชาติ  อ่อนนวล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายสุรเสกข์  ไผ่บง
 
1. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวบุษยรังษี  กุสุโมทย์
 
1. นางสาวอโนชา  ว่องเกษกิจ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  จำปา
2. เด็กหญิงอมราวดี  สีขำ
 
1. นางสาววีระนุช  เอี่ยมละออ
2. นางสาวสรารัตน์  บรรทัดจันทร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนองคาย
 
1. นางสาวเมธินี  เขียวดิบ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 21 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายอุดมศักดิ์  ชูช่วย
 
1. นายสุรชาติ  อ่อนนวล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยสิงห์
2. เด็กชายวิศรุต  สนอุป
3. เด็กชายสุรศักดิ์  กองสมบัติ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มั่นต่าย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายก้องเกียรติ  แสงจันทร์
2. นางสาวจิตรลดา  พุกมาก
3. นางสาวสาวิตรี  โชติกะคาม
 
1. นางสาวกาญจนา  สาก้อน
2. นางภักดี  สุวรรณโคตร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงนิสาลักษ์  จีนเมือง
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 77.33 เงิน 11 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.3 ทอง 10 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เหมือนเหลือ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายภานุ  แสงโชติ
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิริยา  จูฑา
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เหมือนเหลือ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวเกวลี  ปรีชาจารย์
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  พรมรักษา
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวธัญฐมาศ  เผือกผ่อง
 
1. นางนฤมล  อินทฤทธิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรี  สมานกสิกร
2. นางสาวนริศรา  อ่ำยิ้ม
3. นายมนตรี  บงเรือน
4. นางสาวลลิตา  เทศผ่องใส
5. เด็กหญิงวิริยา  จูฑา
6. นางสาวอภัสรา  แห้วเพ็ชร
7. นายเกรียงศักดิ์  อิ่มรัง
8. นางสาวเกวลี  ปรีชาจารย์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  เหมือนเหลือ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 78.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวกฤษ์ติญาภรณ์  ดีเทียน
3. นางสาวกันต์กมล  คณฑา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แทนเพชร
5. เด็กชายทักษิณ  กีตา
6. เด็กชายธนากร  เนตรอิ่ม
7. นางสาวธัญฐมาศ  เผือกผ่อง
8. นางสาวบุษบา  นามวงศ์
9. เด็กชายภาณุวัฒน์  เพชรดำดี
10. เด็กชายวรชิต  แสงสด
11. นางสาววัณทนีย์  ศรีสวัสดิ์
12. นางสาวศุภลักษณ์  ชาวป่า
13. นายสุขุม  ป้อมคำ
14. เด็กหญิงอมลวรรณ  ทอระดี
15. เด็กหญิงโยธิการ์  ชาวป่า
 
1. นายศรันย์  ไพเราะ
2. นางนฤมล  อินทฤทธิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรี  สมานกสิกร
2. เด็กชายธนพัฒน์  ม่วงยา
3. นางสาวนริศรา  อ่ำยิ้ม
4. นายมนตรี  บงเรือน
5. นางสาวลลิตา  เทศผ่องใส
6. นางสาววรรณิสา  ไกรรอด
7. เด็กหญิงวิริยา  จูฑา
8. นางสาวอภัสรา  แห้วเพ็ชร
9. นายเกรียงศักดิ์  อิ่มรัง
10. นางสาวเกวลี  ปรีชาจารย์
11. เด็กหญิงเจนจิรา  เหมือนเหลือ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
2. นางสาวกาญจนา  สาก้อน
3. นายภัทรนนท์  สุทธิเพียงคะ
4. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นางสาวกนิษฐา  สุ่มพ่วง
2. นางสาวกันตินันท์  ศรีวันเปีย
3. นางสาวจิรวรรณ  วังจีน
4. นางสาวชลธิชา  พิลึก
5. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร
7. นายทวีศักดิ์  วิรุฬห์หิรัญ
8. เด็กชายทักษิณ  ทองคำ
9. นายธนาธิป  สารคาม
10. เด็กชายธาดา  ปานเงิน
11. นายนทีธร  ปานเงิน
12. นางสาวนิศารัตน์  การภักดี
13. นางสาวมณฑาทิพย์  กันเกษร
14. เด็กหญิงฤทัยชนก  อุณทะวงษ์
15. นายวริช  แก่นกล่ำ
16. เด็กชายศุภวิชญ์  แผ่นทอง
17. เด็กชายสุทัศน์  สิงห์สม
18. นายสุธิมนต์  ครคง
19. เด็กหญิงสุธิษา  บุตรดาวาปี
20. นางสาวสุภารัตน์  มั่นคง
21. นางสาวอรัญญพร  คงศรีสุข
 
1. นายรัตนชัย  เกตุยา
2. นางสาวชนธิชา  ปานแดง
3. นางจารึก  แสนพรม
4. นายกรกช  แจงเขตต์การ
5. นางสาวธีรดา  ประทุมพร
6. นายชาญณรงค์  รุ่งแสง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ไตรสิงสม
2. เด็กหญิงณิชากร  แมลงภู่
3. เด็กชายรชต  ศรีสว่าง
4. เด็กหญิงวรัญญามาศ  ฟุ้งเฟื่อง
5. เด็กชายวริทธินันฐ์  อินทรีย์
6. เด็กชายเพชรน้ำเงิน  วงษ์อำมาตย์
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
2. นายเอกลักษณ์  กรรณแก้ว
3. นายศิวพิชญ์  เวฬุ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชวนพิศ  สุขยืน
2. นายนราวิชญ์  จันทร์เพ็ง
3. นายนัฐภูมิ  แก้วอ้าย
4. นางสาวพิยดา  อุ่นพิมพ์
5. นางสาวศิริพร  สุขยืน
6. นายอุรเชษฏ์  แซ่จึง
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
2. นางสาวขนิษฐา  ก้อนเพชร
3. นายสมพิศ  บัวพลับ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกนก  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวกนกนภา  สุขภูวงค์
3. นางสาวกรวีร์  อ่ำดอนกลอย
4. นายกษิดิศ  พงศ์ธรกุลพานิช
5. นางสาวกัญญาพัชร  บุญลือ
6. นายกันตพงศ์  งามวงสา
7. นายจิรยุทธ  สุขสาคร
8. เด็กชายชยธร  ประสมพงษ์
9. นางสาวชลธิชา  เพิ่มสุข
10. นางสาวญาตินันท์  วรากุลเรืองฤทธิ์
11. นางสาวณัฏฐณิชา  เลิศสกุล
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสิทธิ์ธัญกิจ
13. เด็กชายณัฐพล  นิยม
14. นางสาวณัฐมน  ป้องแสนสี
15. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณอาจ
16. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญแก้วครุฑ
17. นายธนายง  อมราสิงห์
18. นายนนทวัฒน์  ขุนสิงโต
19. นางสาวนัดดา  วิมูลคะ
20. นายนิรันดร์  ยงกสิกรรม
21. นางสาวปวีณา  กุสุพะ
22. นายปัญณธร  อินทร์ช้อย
23. นายปิยะมินทร์  กะลาม
24. นางสาวพันธิตรา  โพธิ์คำ
25. นางสาวพิมพิไล  วงษ์ใจ
26. นางสาวภนิมภรณ์  อนุสรณ์
27. นางสาวมณธิชา  อ่อนสลวย
28. เด็กชายมาโกโต๊ะ  คิมุระ
29. เด็กชายวสุพล  พรมสรรค์
30. นางสาววัลยา  พันธ์แจ่ม
31. นายวิทูร  รอดหนิด
32. นางสาวศิริพร  บุญเพ็ชร
33. นายสมบูรณ์  กัณณาลักษ์
34. นางสาวสรัญญา  พรมหล้า
35. นางสาวสุจิตรา  ทองเหลือง
36. นางสาวสุพรรษา  ประพันธ์ศรี
37. นางสาวสโรชา  น่วมภุมรินทร์
38. เด็กชายอิทธิพงศ์  โพธิ์กลิ่น
39. นางสาวเพ็ญนภา  แจ้งสุข
40. นายไชยา  มาหัวเขา
 
1. นายวิเชียร  นินเกษม
2. นายไพบูลย์  สงฆ์โนนเหล็ก
3. นางรจนา  เสมากูล
4. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
5. นายธนกฤต  รงค์ทอง
6. นายอนุพงศ์  เอี่ยมชู
7. นายยงยศ  ประโมงเขต
8. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง 10 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  กลั่นแท้
 
1. นายจรินทร์  ทะนะแสง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายไชยา  มาหัวเขา
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  ชินคำ
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 38 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวสิรินทรา  ประทุมเหง่า
 
1. นางสาวเครือวัลย์  พรมเมือง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์   คนละเอียด
 
1. นายกฤษฎา  แจ้งสันต์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายศุภวิชญ์  ศรีสมยา
 
1. นายธรรมรงค์  สองวงค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 16 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  พรมรักษา
 
1. นางวิไลลักษณ์  วาสนา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวสุธาสินี  ชาญศรี
 
1. นายกิจธวัช  วรรณกิจ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายเตชัส  ปานหลุมข้าว
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายสหัสวรรษ  อ้นอมร
 
1. นายกรรฐภัฏ   ศรีมา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  แมลงภู่
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 22 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวศิริพร  สุขยืน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 30 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายณัฐชานันท์  สิทธิทูล
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายรณกฤต  สาแก้ว
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงยุวดี  แม้นพยัคฆ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  วาสนา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง 6 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาววัลญา  จำปารัต
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 22 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ประสงค์เจริญ
2. เด็กชายจีรพัฒน์  น้อยเหลือ
3. เด็กหญิงชาลินี  วังพลับ
4. เด็กชายธนวรรธน์  หนองคาย
5. เด็กชายนิทัศษ์  อ่ำสุพรรณ
6. เด็กหญิงบุญสิตา  บุกบุญ
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  นาสำแดง
8. เด็กชายศุภกิจ  กิตติปานะ
9. เด็กชายศุภวัฒน์  อารมณ์เพียร
10. เด็กหญิงอรรฆพร  คัพชูติ
 
1. นายณัฐพล  ปภาตา
2. นายพรชัย  ไผ่ปาน
3. นายวสันต์  อุทัยเก่า
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  อำภา
2. นายกฤษฎา  ไวเกษตรกรณ์
3. นายชลิต  มงคุณคำชาว
4. นายชุติเทพ  อินทะชัย
5. นายฐิติพงศ์  ศิริพิน
6. นายทวีศักดิ์  กุสุโมทย์
7. นายพงศธร  เพ็ชร์หิน
8. นายศักดา  บุษบา
9. นายศิริมงคล  จาดผึ้ง
10. นายสหภาพ  เชื้อชวด
 
1. นายอนุชา  เชยชม
2. นายสมเจตต์  อำภา
3. นางสุรวดี  แสงภักดี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญากาณฑ์  เพ็ชจันทร์
2. เด็กหญิงกิตติธรา  แก้วอินทร์
3. เด็กหญิงขนิตฐา  แข็งเขตร์
4. เด็กหญิงคณิศร  โนนแก้ว
5. เด็กชายคณิศร  จำปา
6. นางสาวจันจิรา  ทัวการไถ
7. เด็กชายจิราภัทร  ชูหา
8. เด็กหญิงชนมล  เถื่อนวิถี
9. เด็กชายชานนท์  บลดาศักดิ์
10. เด็กหญิงชาลิสา  พูลเพิ่ม
11. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีเดช
12. เด็กหญิงณัฐชยา  ฮวบขุนทด
13. เด็กชายณัฐชานันท์  สิทธิทูล
14. เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มกลิ่น
15. เด็กชายณัฐวุฒิ  นุชถนอม
16. เด็กหญิงณิชารีย์  ยืนยง
17. เด็กหญิงดวงกมล  วงษ์สาธุภาพ
18. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองสุข
19. เด็กหญิงธรรชนก  กลิ่นพยงค์
20. เด็กหญิงนวรัตน์  สีมาเหล็ก
21. เด็กหญิงปรียาพร  ศรีเมือง
22. เด็กหญิงปิญชาน์ธัญเวศน์  ยุวาวุธ
23. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ช่วยดี
24. เด็กหญิงพิยดา  กีตา
25. เด็กหญิงภัทราภา  วิสานิตย์
26. เด็กหญิงลลิดา  ลำเภา
27. เด็กหญิงวรรณวัช  ภัทรพิไลรักษ์
28. เด็กหญิงวฤณดา  ภวกวินโชติ
29. เด็กหญิงวัญญลักษณ์  สุขารมณ์
30. เด็กชายศราวุฒิ  สัตยบุตร
31. เด็กหญิงศิริพร  ศิริรักษ์
32. เด็กหญิงศิริรัตน์  อยู่สิงห์
33. เด็กหญิงสุชนา  จังประเสริฐ
34. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญศรี
35. เด็กชายสุรพงษ์  เพ็งพะยม
36. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ปรากริม
37. เด็กหญิงอรปรียา  คำแพ่ง
38. เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุญศรี
39. เด็กหญิงอโณทัย  วงษ์สาริกิจ
40. เด็กหญิงเกวลิน  จบศรี
 
1. นายเชิงกล  งามปลอด
2. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
3. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
4. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  รอดพิโรจน์
5. นางสาวกุลกัลยา  บูรณภิวงศ์
6. นายธนาคาร  พิลาบ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  ศรีสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธิริ
3. เด็กชายฉัตรมงคล   จาสุทัศน์
4. เด็กชายนพดล  ครุธพันธ์
5. เด็กชายปรเมษฐ์  อ้นแดง
6. เด็กหญิงรัตนาพร  กรหมี
7. เด็กหญิงวาสนา  ช้อยบัวงาม
8. เด็กหญิงอริศรา  ไชยคำมิ่ง
9. เด็กหญิงเดือน  ศิริโยธา
10. เด็กชายเศรษพงศ์  นิโรจน์
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นางสาวกุลกัลยา  บูรณภิวงศ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกษิติ  ตั้งกมลศรี
2. นายคุณภัทร  เทพสุทธิ
3. นางสาวจุฑามาส  วงษ์วิทยา
4. นางสาวจุฑารัตน์  ชลิตพิรัตร
5. นายธนากร  วิเศษหอม
6. นายราเชน  อินทร์น้อย
7. นางสาววรรณวิษา  บัวทอง
8. นางสาววิไลรัตน์  เดชมูล
9. นายอนุชา  ชังชั่ว
10. นางสาวเกตน์นิภา  คำแพ่ง
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นางสาวกุลกัลยา  บูรณภิวงศ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 54.6 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เกษมณี
2. เด็กหญิงทิพานัน  เขียวน้อย
3. เด็กหญิงนันลนา  บัวอ่อน
4. เด็กหญิงบุบผา  บัววัต
5. เด็กหญิงมณีนุช  ฉิมครู
6. เด็กหญิงอารยา  สกุลแก้ว
7. เด็กหญิงเปรมกมล  อินทร์ใจดี
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทร์ใจดี
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์สุดา  คล้ายหลิม
2. นางสาวธนพร  มูลเมือง
3. นางสาวพรรณยุภา  ทองยา
4. นางสาวมัณฑนา  บุญธรรม
5. นางสาววิภาวรรณ  จันทณุรักษ์
6. นายสุรพันธ์  รองทอง
 
1. นางสาวนิรชา  อภิชาติ
2. นางสาวณัฐนันท์  วงษ์วิลัย
3. นางสาววรัญรักษ์  บุญนอก
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยะโสภณ
2. เด็กหญิงบัวชมพู  สนองคล้าย
3. เด็กหญิงพรหมพร  แก้วเขื่อง
4. เด็กหญิงวิภาดา  จากโภชน์
5. เด็กหญิงอัญชลี  เชิดโฉม
6. เด็กหญิงเกศกนก  พะนาน
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นางสาวกุลกัลยา  บูรณภิวงศ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 9 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  รักพะนา
2. นางสาวทิพย์สุดา  คล้ายหลิม
3. นางสาวธนพร  มูลเมือง
4. นางสาวพรรณยุภา  ทองยา
5. นางสาวมัณฑนา  บุญธรรม
6. นางสาววิภาวรรณ  จันทณุรักษ์
 
1. นางสาวนิรชา  อภิชาติ
2. นางสาวณัฐนันท์  วงษ์วิลัย
3. นางสาววรัญรักษ์  บุญนอก
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายณัฐภัทร  พรมเอี้ยง
2. นายนพชัย  ไทยธรรม
3. นายภคพล  คล้ายน้อย
4. นายมินทร์ธาดา  แก้วกิจการ
5. นายเกียงไกร  แสนสุข
 
1. นางวิไล  ชังชั่ว
2. นางสาวอรทัย  เหลาทอง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.25 ทอง 7 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณกิจกร
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แก่นไถ
 
1. นายธนาคาร  พิลาบ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  คล้ายสุทธิ์
 
1. นายณัฐชานนท์  ทาสะโก
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชวนพิศ  สุขยืน
 
1. Mrs.Jeriel  H.Baldonado
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชยุตรา  แจ่มฟ้า
 
1. นางสาวฐิติมา  สุขประเสริฐ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวอัญญา  ภุมมี
 
1. นางสาวพรรณี  ทิพวรรณ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.9 ทอง 14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชนกภัทร์  ชมภู่
2. เด็กหญิงบุศยมาศ  อุงจิตต์ตระกูล
3. เด็กชายวนราช  สัมมาพิทักษ์
4. เด็กชายสรนนท์  สุพัฒน์
5. เด็กหญิงสุจิตรา  จาสุทัศน์
 
1. นางสาวพรรณี  ทิพวรรณ์
2. MissMendaza Hazel  Jean
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวทิพย์กมล  มิ่งโสดา
3. นางสาวธัญฐมาศ  เผื่องผ่อง
4. นางสาวธิดารัตน์  โห้คลัง
5. นางสาวสุดารัตน์  จุทบาล
 
1. นางสาวพีรพิมล   นะวะมวัฒน์
2. นางสาวปริชาติ  รัตนประหาต
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.16 เงิน 20 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บัวกุล
2. เด็กหญิงสุทัตตรา  นิตย์แสวง
 
1. นางวิศารัตน์  สมบุญโภชน์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.66 เงิน 24 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  พูลกสิกรณ์
2. นางสาวเจนจิรา  หลงศักดิ์
 
1. MissChen  Ye
2. นางพัชราวลัย  ทางชั้น
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวอุทัยวรรณ  มะเส็ง
 
1. นางสาวรสิกา  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกรวรรณ  กาศิริ
2. นายธีร์ธวัช  จุ้ยดอนกลอย
3. นางสาววศินี  ไทยแท้
4. นางสาวสุกัญญา  แสงหาชัย
5. นายเวสารัช  เปาจีน
 
1. นางสาวเมธาวี  ศรีพฤกษ์
2. MissWang  Yasi
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 51.34 เข้าร่วม 30 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวจิตตรา  ภู่เกิด
2. นางสาวณภัทร  ถาวรสุข
 
1. นางสาวเทียนทอง  อนันต์โต
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.93 เงิน 17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยากร  นพรัตน์
2. เด็กหญิงปวริศรา  เตชะวิวัฒน์กุล
 
1. นางสาววันวิสา  วิเชียรรัตน์
2. นางสาวฐิติมา  สุขประเสริฐ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.96 ทอง 10 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายเบญจพล  นิลคน
 
1. นางสาววันวิสา  วิเชียรรัตน์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.06 ทอง 13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกิตติยศ  คล่องการ
2. เด็กชายคันธรส  เวรุวาปี
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ประสาท
4. เด็กชายพุฒิพร  รอนศึก
5. เด็กชายภราดล  ทวีกสิกรรม
6. เด็กชายรชตะ  กองบุญมา
7. เด็กชายสราวุฒ  ไม้สนธิ์
8. เด็กชายเจริญลาภ  วะชู
 
1. นายใหม่  ภู่จำรูญ
2. นายมนตรี  จันทมา
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายคมกริช  ประสาทเกตุ
2. นายนิรวิทย์  เม่นสุวรรณ์
3. นายศุภวิชญ์  จรบรรฑิตย์
4. นายสิงหา  ตาสันเทียะ
5. นายสุนทร  อาสา
6. นายอนุวัฒน์  คล้ายน้อย
 
1. นายภัทรนนท์  สุทธิเพียงคะ
2. นายนวพล  ปัทมากร
3. นายชงคา  เมืองจันทร์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.65 ทอง 23 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกรกนก  ขลุ่ยทอง
2. นางสาวกาญจนา  เขียวเขตร
3. นายณัฐดนัย  สิทธิเขตรกรณ์
4. นางสาวดาริกา  สงฆ์โนนเหล็ก
5. นางสาวทิวาวรรณ  ทิพรังษี
6. นายภัควัฒน์  บุกเนียม
7. นางสาวมลฤดี  ศรีรังสรรค์
8. นางสาวลิตานันท์  เพ็งอุ่น
9. นางสาวศศิรดา  ธรรมชาติ
10. นางสาวหทัยชนก  ปฐมทอง
 
1. นายณรงค์  เถาวัลย์
2. นางเบญจมาศ  คำรื่น
3. นางสาววันวิสา  วิเชียรรัตน์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุทนต์
2. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  กรานวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  เจริญผล
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  รักกลัด
5. เด็กหญิงบงกชพร  จันทรักษ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  ชุ่มเมืองเย็น
2. นางสาวบุษรา  ทองไทย
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 30 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  อินจันทร์
2. นางสาวณัฎฐธิดา  กีตา
3. นางสาวบุญสิตา  อ๊อกซู
4. นายวิทวัส  ผึ่งช้าง
5. นางสาวอุบลวรรณ  เครือมี
 
1. นางสาวอรอนงค์  ชุ่มเมืองเย็น
2. นางสาวบุษรา  ทองไทย
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงญานิกา  โพธิ์พระรส
2. เด็กหญิงธณัชชา  คงห้วยลอบ
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  อุดมแก้วกาญจนา
 
1. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
2. นางสาววรรณิกา  ธรรมสละ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายสนธยา  นิ่มพระยา
2. นางสาวเพ็ญพิชญา  ปัวน้อย
3. นางสาวเรืองศิริ  ท่าซุง
 
1. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
2. นางสาววนิดา  เถื่อนใหญ่
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.4 ทอง 19 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  กลิ่นเกิด
2. เด็กหญิงณฐพร  จันทหอม
3. เด็กหญิงสสิประพร  สุขไพบูลย์
 
1. นางสาวธนภรณ์  สุขวัฒน์
2. นางสาวพิชชานันท์  สังข์ทรัพย์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 9 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  เพชรโรจน์
2. นางสาวณิรชา  เหมือนท่าไม้
3. นางสาวพัชลิตา  มาท้วม
 
1. นางสาวอังคณี  เฮงหิรัญญวงษ์
2. นางสาวธนภรณ์  สุขวัฒน์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 41 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กชายพัฒนไชย  มูลสิงห์
2. เด็กชายเสกสรร  ร้อยเชียงอินทร์
 
1. นายชาญณรงค์  รุ่งแสง
2. นายนิติ  แก้วคำ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  คัชรีรัตน์
2. เด็กหญิงธัญญุตา  กมลรัตนกุล
 
1. นางฤทัยรัตน์  เกษการณ์
2. นางดาวเรือง  เพียรพานิช
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง 34 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายภูติมินทร์  ยอดหล้า
2. นายสิรชัช  ฉ่ำแสง
 
1. นายปุณณรัตน์  ทองธรรม
2. นางสาวทิพมาศ  กลทิพย์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายจิระเดช  ดอนไพรย้อน
2. เด็กหญิงอภิญญา  ใจเรือนแก้ว
 
1. นายชูศิลป  ศรีสุข
2. นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นายธนากร  จ่ายสุวรรณ
2. นางสาวเทพธิดา  อินทร์เพชร
 
1. นายมหาชัย  นุ่มมาก
2. นางสาวสุนันทา  ศิริเบญจา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  เกิดกอง
2. เด็กหญิงยมลพร  หนองคาย
 
1. นางดาวเรือง  เพียรพานิช
2. นางสาวจุฑารัตน์  ถาวรสถิตย์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายอณัฐชา  พันธุ์เขียน
2. เด็กชายอนุชา  วิชาชัย
 
1. นางสาวทิพมาศ  กลทิพย์
2. นางดาวเรือง  เพียรพานิช
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71.8 เงิน 31 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงมาลิตา  สุขหิต
2. เด็กหญิงสรัญญา  นิระทุศ
 
1. นายปุณณรัตน์  ทองธรรม
2. นางดาวเรือง  เพียรพานิช
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวชนินาถ  สติตัน
2. นางสาวสุภาวดี  จบศรี
 
1. นายปุณณรัตน์  ทองธรรม
2. นางดาวเรือง  เพียรพานิช
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 74.5 เงิน 7 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณิชกมล  พรมพุทธา
2. นายตฤณภพ  ประทีป
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
2. นายบรรหาญ  เดชมา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายต่อยศ  บุตราเงิน
2. นายวราวุฒิ  กระจ่าง
 
1. นายวรวัฒ  กองสิงห์
2. นางสาวศิริรัตน์  ชื่นศริ
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  สีสา
2. เด็กชายนัฐพล  เพ็ชรนิล
3. เด็กชายวรเชษฐ  พิลึก
 
1. นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี
2. นางสาวจันทนา  มณีรัตน์
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 17 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายชวกร  คอนแก้ว
2. นายธีรเทพ  ศรีรดล
3. นายสุรศักดิ์  ตั้งกมลศรี
 
1. นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี
2. นางสาวชนิดาภา  ฉ่ำเลิศวัฒน์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายชัยณรงค์  เอี่ยมมา
2. นายปกรณ์เกียรติ  คำสงเคราะห์
 
1. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
2. นายปุณณรัตน์  ทองธรรม
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายขุนเขา  เลขยัน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ขัดแก้ว
3. เด็กชายพชรพล  อภิวรรณ์
 
1. นายชูศิลป  ศรีสุข
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายพีรพล  สถิรสุขสมบูรณ์
2. นายสุธีรชัย  แสนพรม
3. นายอนิวัตติ์  เพ็งอุ่น
 
1. นายชูศิลป  ศรีสุข
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  วงษ์สาธุภาพ
2. เด็กชายนิธิกร  ทองคำดี
3. เด็กชายสุรพัศ  บรุณพันธ์
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
2. นายบรรหาญ  เดชมา
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายชินโชติ  อ่อนละมูล
2. นายพรเอนก  ไล้ทอง
3. นายเกรียงศักดิ์  หนองคาย
 
1. นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี
2. นางสาวขวัญเรือน  เสวกวรรณ์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์  อาจณรงค์
2. เด็กชายอัครพล  ทาอุบล
3. เด็กชายเจษฎากร  บุญพามี
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
2. นายบรรหาญ  เดชมา
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายธนภณ  ศิริโยธา
2. เด็กชายภูรินทร์  ธิมากุล
3. เด็กชายสุรนัย  ฉ่ำสดใส
 
1. นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี
2. นางสาวจันทนา  มณีรัตน์
 
158 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวญานิศา  สงวนวงค์
2. นายพิพัฒพงศ์  สารีพัว
3. นายภาณุพัฒน์  บุญโญ
 
1. นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี
2. นางสาวพิกุล  คำยิ่ง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิตา  สุกสุด
2. เด็กชายศุภกิตติ์  กมุธากรณ์
3. เด็กชายอนุชาติ  เทียมจันทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
2. นายถวัลย์  วงษ์สาธุภาพ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  ผึ่งด่านกลาง
2. นายพงษ์ศธร  สุวรรณโชติ
3. นายไพฑูรย์  คชอินทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
2. นายถวัลย์  วงษ์สาธุภาพ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พุทธรัก
2. เด็กชายศักดาเทพ  ปัญญา
3. เด็กชายสุทธิราช  พุ่มจำปา
 
1. สิบเอกพงศกร  กวีวุฒิพันธุ์
2. นางสาวลภัสส์การณ์  ปัญญารัศสกุล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  โทนทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  วิเชียรสาร
3. เด็กหญิงณัฐชา  แดงไผ่
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมานพงษ์
5. เด็กหญิงธัญชนก  เธิงเขตรการ
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวพรณิชา  เปรมจิตร์
2. นายชัชวาลย์  พุฒแก้ว
3. นายอนุชา  เชียวเกตวิทย์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชลธิชา  แป้นห้วย
2. นางสาวชลธิชา  ชูศรีทอง
3. นางสาวปิยวรรณ  ขุนณรงค์
4. นางสาวสุพัตรา  ท้าวทอง
5. นางสาวสุภาวดี  ขามาลา
6. นางสาวเตชินี  แห้วเพ็ชร
 
1. นายดลชัย  อินทรโกสุม
2. นางสาวปิ่นพิฐพรรดิ์  ศรีพล
3. นางกัลญารัตน์  สถิรสุขสมบูรณ์
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  บัวเทศ
2. เด็กหญิงฐิติภา  บัวเผื่อน
3. เด็กชายสุวัฒน์  ขาวพันธุ์
 
1. นายมานพ  ดีเต่า
2. นางสุชาดา  ดีเต่า
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชุติมา  เจริญงามโชติสกุล
2. นางสาวพัชรพร  เนตรใส
3. นายสรายุทธ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางจิราพร  รื่นฤทธิ์
2. นางสาวสายฝน  บาลนคร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 22 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฑาทิพย์  ชะวะนะศักดิ์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ดีเต่า
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสาทอง
 
1. นายมานพ  ดีเต่า
2. นายใหม่  ภู่จำรูญ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกานต์พิชชา  พุฒศิริ
2. นายนฤดล  ท่าขุมดิน
3. นายเด่นภูมิ  จุลนาค
 
1. นายมานพ  ดีเต่า
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กัณหา
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงษา
2. เด็กหญิงอริสรา  คูณหาร
3. เด็กหญิงโสรยา  เฉยดี
 
1. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เอกธวัชชัย
2. นางสาวยุพารัตน์  เพ็งอุ่น
3. นางสาวอนุตรา  พรมรัตน์
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
2. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงพัขรี  ประทุมสูตร์
2. เด็กหญิงรุ่งไพรลิน  บุญเลิศ
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  นิระทุศ
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางกำจัด  หงษ์สัมฤทธิ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ขุมเพชร
2. นายชัยนริฐ  แมลงภู่
3. นายนิมิตร  อาสาเสนา
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
2. นางศิริลักษณ์   บูเกอลิงค์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 24 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญใจ  คงเมือง
2. เด็กหญิงภาวิกา  คงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สีทองดี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ทิพพะรักษ์
2. นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ขุนณรงค์
2. นางสาวธิดา  ตาลาน
3. นายสดายุ  คณฑา
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
2. นางศิริลักษณ์    บูเกอลิงค์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สีลา
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ป้อมคำ
3. เด็กหญิงสรัญญา  จันทร
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
2. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 32 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวชญานันท์  พิบูลย์
2. นางสาวณัฎฐา  แสงแก้ว
3. นางสาวศิริลักษณ์  หมู่ชัย
 
1. นายชัชวาลย์  พุฒแก้ว
2. นางสาวพรณิชา  เปรมจิตร์
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  เดชวารี
 
1. นายวัลลภ  มลัยพันธุ์
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายการัณยภาส  หารพล
 
1. นางสาวบุญญาพร  หัสแดง
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ดอกบานเย็น
 
1. นางปาริฉัตร์  ปกคุ้ม
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงกำไรมาศ  ศรีแจ้
2. เด็กหญิงญาณภัทร์  ประวิสารัตน์
3. เด็กหญิงสมิตนัน  เหมือนทอง
 
1. นางสาวพยอม  แก้วหย่อง
2. นางสาวบุญรักษา  คงทน
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวธนัญญา  ยอดสุทธิ
2. นางสาวปพิชญา  สุขนุ่น
3. นางสาวสุภาภรณ์  อนันตรักษ์
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เทียนลำ
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เสระบุตร
 
1. นางสาวบุญญาพร  หัสแดง
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 12 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สายสวาท
 
1. นางสาวจิราภรณ์  รุทธการ
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  อุดเทน
 
1. นางสาวอนันทพร  พุ่มมะปราง
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เขม้นกสิกิจ
 
1. นางสาวนิดตา  อุดมสารี
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 73.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นายพันธสัญญา  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวอรยา  พิมจอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  รุทธการ
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวกชพรรณ  ฉลูทอง
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง 5 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นายสัญชัย  ช่างบัณดิต
 
1. นางพัชรี  ดีจริง
2. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 11 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายอานันท์  คณฑา
 
1. นายสันติ  ดีเทียน
2. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง 5 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงศีวิกา  มาหัวเขา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  บุตตะวงษ์
 
1. นางบรรจง   เทพสุทธิ
2. นางสาวนิดตา  อุดมสารี