สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 1. นางสาวประภาสิริ  กุลเทียน
 
1. นางสมปอง  บัวกองท้าว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 16 1. นายจีราวุฒิ  คำพรม
 
1. นางสุชญา  ธรรมรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78.85 เงิน 15 1. นางสาวศศิวิมล  สงวนวงศ์
 
1. นางสมศรี  รังสิกรรพุม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายอดุลยคุปต์  บัวบุตร
 
1. นายวิษรุตต์  เมืองทา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นายอธิบดี  อยู่ยง
 
1. นายวรเทพ  วิญญูวิทวัส
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 28 1. นายธนดล  ช่างทำร่อง
2. นายพัสกร  จอมศรี
3. นายภัทรธร  สมศักดิ์
 
1. นางปวรวรรณ  ทองหล่อ
2. นายธนพล  บุญไสย์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงจริยกมล  บุญมา
2. เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณสิทธิ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทองหล่อ
 
1. นางณพิชญา  ตาสาย
2. นางสาวสุนิศา  บุญยโกวิทย์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 20 1. นายกิตติพศ  ชำนาญพันธ์
2. นายสิริวิชญ์  จินดา
3. นายอรรคพล  นาคปานเสือ
 
1. นางสาวกนกวลี  มาละอินทร์
2. นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์เทพ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวนภสร  คำพิฑูรย์
 
1. นางสาวอำไพ  แสงเรืองเดช
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64.24 ทองแดง 19 1. เด็กชายจิตติภณ  จินดา
2. นายธนบดินทร์  เกษาอาจ
 
1. นายสันติ  สังข์ทอง
2. นางสาวทิพย์สุดา  เมฆประยูร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวอริสรา  สมสุข
 
1. นางสาวกนกวลี  มาละอินทร์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.88 เงิน 9 1. นางสาวณพัธชกรณ์  ปัณณปคุณ
2. นางสาวสทารัชว์  พิสุทธิโกศล
3. นายอุกฤษฎ์  นามกันยา
 
1. นางถวัลย์จิต  คำเมือง
2. นางสาวรัชนี  บำเพ็ญ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 8 1. เด็กชายจิณณวัตร  เจริญศิลป์
2. เด็กชายพงศธร  เชิดชู
3. เด็กชายพลลภัตม์  น่วมพรม
 
1. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
2. นางสาวพิมพ์ประกาย  บุญสะอาด
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 28 1. นางสาวจุฑามาศ  ทัพกอง
2. นางสาวพรสรวง  ชมชื่น
3. นางสาวสิริพร  แจ่มผล
 
1. นางสาววรรณี  วรรณพักตร์
2. นางสาวรสนภา  ราสุ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 1. นายณัฐดนัย  เอี่ยมกาย
2. นายนุติ  ฮาดแมน
3. นางสาวสุภาภรณ์  พลเมือง
 
1. นางตุลาพร  กิ่งไทร
2. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนเทพ  มังกรทอง
2. เด็กชายธัชพล  พงษ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงภัทรพร  สิมทอง
 
1. นางอ้อมทิวา  บุญโชติ
2. นางมนัชนันท์  นามวงศ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 11 1. นางสาวศิวรรณ  ชูไพรศิริกุล
2. นายสุภกิณห์  ศรีบุญวงษ์
3. นางสาวสุภัชชา  ณ วิเชียร
 
1. นางสาวชนิดา  ชัยรัตนศักดิ์
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  ชูไพรศิริกุล
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 27 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศิริปัญญา
2. เด็กชายพีรวิชญ์  เตโช
 
1. นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์
2. นายจักรพงษ์  ไชยสุ้ย
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 32.46 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงชญาณิศา  จุลสายพันธ์
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีจันทร์
 
1. นางอิชยา  ปานคำ
2. นางสาวจิราวรรณ  ทรัพย์ทิพย์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นายจักราวุธ  ฉ่ำเพียร
2. นายจีระภัทร  ประเสริฐสิน
3. นายเจตนิพัทธ์  ทองแถว
 
1. นางกฤตติกา  จันดาหงษ์
2. นางปทุมเมศ  เทียนนาวา
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวิเชษฐ์  ปานพันธุ์โพธิ์
2. เด็กหญิงธนพร  พิมพ์เสนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมร  ธานีวรรณ
2. นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นางสาวศุภานิช  มีแสงแวว
2. นางสาวศุภาพิชญ์  มีแสงแวว
 
1. นางถนอม  สีนาค
2. นายทักษิณ   ผลประเสริฐ
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวณัฐนรี  ยงบุตร
2. นางสาวดวงพร  แก้วเทพ
3. นางสาวทักษิณา  สังข์เมือง
4. นางสาวนิพาภรณ์  ภู่มณี
5. นางสาวปิยธิดา  สุขสันต์สถิตย์
6. นายพศวัต  เผือกพ่วง
7. นางสาวภัทราภรณ์  วงศร
8. นายสหัสวรรษ  ทิพย์เคลือบ
 
1. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
2. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
3. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
4. นายวินัย  จงใจมั่น
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 6 1. นางสาวชฏาทิพย์  ปรางกุลเจริญกิจ
2. นางสาวณัฐธิดา  ลิ้นทอง
3. นางสาวพรรณพร  ยาโต
4. นางสาวสาวิตรี  หุมแพง
5. นางสาวสุธาทิพย์  คงสุข
6. นางสาวสุพรรณี  จันทรา
7. นางสาวสุภาพร  ทองช้อน
8. นางสาวอังศุธร  มิตรศรีสาย
 
1. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
2. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
3. นายวินีย  จงใจมั่น
4. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56.66 เข้าร่วม 29 1. นางสาววรมิตา  จึงอยู่สุข
 
1. นางสาธินี  เกตแค
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริญญา  โสนา
2. นายอานนท์  สีหา
 
1. นางสาวยุพารัตน์  แสนอินทร์
2. MissWu  Jinling
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 16 1. นางสาวมนัสดา  มาเพชร
2. นางสาวสกุลรัตน์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสมจันทร์   หลายเจริญ
2. นางสุพดี  จันทร์ลา
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72.87 เงิน 26 1. นางสาวทยิดา  จันทร์ไทสกุล
 
1. Mr.Aabid   Igbal
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 42 1. นางสาวกุลวดี  กีรติการกุล
2. นางสาวดวงมณี  ภังคะญาณ
3. นางสาวสุภัทรา  ป้อมเย็น
 
1. นางจารุวรรณ  สุดทำนอง
2. นางรัชดา  ผากุล
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 1. นายสุรเดช  โฆษิตานนท์
2. นายเอื้อ  อุ่นปฏิชัย
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นางวรรณนิภา  บุญเรือน
 
31 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 13 1. นางสาวประภาพร  อธิบดี
2. นางสาวรวิภา  พงค์สมบุญ
3. นางสาวอังค์ถัด  สุทธิเกิด
 
1. นางสาวมัลลิกา  กันหา
2. นายสมคิด  บุญสิงห์
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายพชรพล   อินแพง
2. เด็กชายศุภณัฐ   คำพุฒ
3. เด็กชายอภิวิชย์   สุขอยู่
 
1. นางวรรณนิภา  บุญเรือน
2. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายดิษยบดินทร์   ขันผนึก
2. นายพงศ์รพี   ศรีเมฆ
3. นายสิทธิพล   มามี
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นายวันดี  กุมภาพันธ์
 
34 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายพัชรเดชา  เพ่งพินิจ
2. นายภูผาเมฆ  ภู่กันงาม
3. นายอนุรักษ์  ขุนชัย
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นางนาจรี  รามศิริ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงทนแท้
2. เด็กหญิงณัฐฐา  อินทวงษ์
3. เด็กหญิงพรรณวสา  ยอดแสง
 
1. นางสกุล  วันเย็น
2. นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพาภรณ์  ผองคำ
2. นายธีรพงษ์  ศรีบัวรินทร์
3. นายพงศกร  จันทร์หยวก
 
1. นางสกุล  วันเย็น
2. นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์