รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีธิคำ
 
1. นายลิขิต  บุญเลิศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายกอบโชค  หมุดกาศ
2. นายชาญชล  ตาสาย
3. นายภูมิภัทร  เชื้อลื้อ
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นายณฐสิน  ชำนาญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ชัยชนะ
2. เด็กชายเกียรติพงศ์  ไชยมาลา
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นายณฐสิน  ชำนาญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายกรกช   ก่ำแก้ว
2. นางสาวกรรวิภา   ชัยวัง
3. นางสาวกฤษณา   ลามะพรม
4. นางสาวกัญญารัตน์   คำกันทะ
5. นางสาวจุฑาทิพย์   กันยะมี
6. นางสาวชลธาร   ศาสดารัชศาสตร์
7. นายนพรัตน์   นัยโพธิ์
8. นางสาวนัทศนันท์   สิงห์ทอง
9. นางสาวนันทกานต์   คำรินทร์
10. นางสาวพิชญาพร   มูลมินทร์
11. นางสาวพิมพิกา   สุทธดุก
12. นางสาวรัชฏาภรณ์   เขียวใหม่
13. นางสาววรรณวษา   ใจมาคำ
14. นายวรากร   ปวงจันทรา
15. นางสาววัลย์ชาญา   พนาวาส
16. นายศิรากร   เครือพิมาย
17. นางสาวศุชัญญา   มูลกา
18. นายอธิวัฒน์   สล่าปัน
19. นายเธียรนัย   ดวงแก้วเรือน
20. นายเมธาพร   มะโนฟู
 
1. นายวรพจน์  กันธิยะ
2. นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์
3. นายอดิศักดิ์  บุญเถาว์
4. นางสาวปิ่นแก้ว  ยานะจิตร
5. นางสาวสุชาดา  นัยติ๊บ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  นันต๊ะภาพ
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวอินทิรา  สุทธิพันธ์
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว