รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจิรัชญา  โสภา
2. นายดนุชกร  เมืองมา
 
1. นางศุภกัญญา  รอดเดช
2. นายดิสกร  นินนาทโยธิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นายกษิดิศ  ต.เจริญ
 
1. นายทนงค์   อินตา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญาพร  เล็กเทศ
2. นางสาวสราลี  คำเป็ง
 
1. นางชลธิชา  พิกุลวรชัย
2. นายมงคล  ปัญญารัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  ปุระเสาร์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มุ่งเมือง
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  สามคำ
4. เด็กหญิงวรัญญา  วัตรธนโชค
5. เด็กหญิงสิรภัทร  กูมุดา
 
1. นางสุภาภรณ์  แพเพชร
2. นายดุสิต  ตนมิตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวธัญวรรณ  จันทร์บุรี
2. นางสาวนันธิพร  จะแต๊ะ
3. นางสาวนีรชา  ฝนบริบูรณ์
4. นางสาวราเชล  วรกาย
5. นางสาวเพชรชฎารัตน์  โก่งพอ
 
1. นางสาคร  ผลอินทร์
2. นางสาวกฤตพร  ตาอินต๊ะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงคณิตา  บานชื่น
2. เด็กชายญาณทัศน์  บาลี
 
1. นางชริญ  ไทยตรง
2. นางสาวธิดารัตน์  ใจจันทร์ทรา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  ผาอินทร์
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุเมรุรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. เด็กชายธราดล  พรวิเศษศิริกุล
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญมน  ติ๊บดอนจันทร์
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นางสาวจิรัฐิรฎา  แก้วมูล
2. เด็กชายธราดล  พรวิเศษศิริกุล
3. เด็กหญิงธัญมน  ติ๊บดอนจันทร์
4. เด็กหญิงปรัสรา  แจ่มกระจ่าง
5. เด็กหญิงปิณฑ์  บุญชูวิทย์
6. เด็กหญิงปุญญ์  บุญชูวิทย์
7. นายวัสสา  ชาวคำเขต
8. เด็กหญิงอรไพลิน  พิมพาภรณ์
9. นางสาวแก้วขวัญ  ยาวิลาศ
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
2. นางสาวอมรา  สุขบุญสังข์
3. นายพงศกร  สุขบุญสังข์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  องอาจ
2. เด็กชายติณห์  ลิมปิติ
3. เด็กชายพิเชฐพงศ์  หิรัญจารุกรณ์
4. เด็กชายภราดร  ทัดประดิษฐ์
5. เด็กชายภราดา  ทัดประดิษฐ์
6. เด็กชายสุวิจักขณ์  อนุดวง
 
1. นายพิพัฒน์  ทักษอุดม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนากานต์   สุโขทัย
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช    สุระมิตร
3. เด็กชายณัฐพล   ซ้อนฝั้น
4. เด็กชายธนกร    จำรัสศรี
5. เด็กหญิงธนัชชา   อักษรเจริญ
6. เด็กหญิงพิชชากร   รตนวรากร
7. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  สิทธิเดช
8. เด็กหญิงภัคจิรา    กันธิยะ
9. เด็กชายอริยะภพ   มุนิกานนท์
10. เด็กหญิงเพชรนภา    อารีย์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกรวิทย์    ขันตี
2. นายจักริน   จันทร์เป็ง
3. นายชญานนท์    สิงหธนากร
4. นางสาวธนัญญา  แก้ววงศ์วาล
5. นางสาวปราณปรียา    ศรีสวัสดิ์
6. นายยศกร    แก้วล่ามสัก
7. นายวรนันท์   ดวงงาม
8. นายสหภาพ  สันตินุรักษ์
9. นางสาวสิริวิมล    คำสี
10. นายสุภกิจ   สุภกิจ
11. นายอัครนิติ  เพ็ชรเจริญ
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กชายYan Zheng  Qing
2. เด็กหญิงกมลชนก  สุภินนพงศ์
3. เด็กชายกรินทร์  มูลละ
4. เด็กหญิงกัญจพร  พิทักษ์เขต
5. เด็กชายกานต์ณภัทร  เครือแก้ว
6. เด็กชายคณวัฒน์  แก้วอร่าม
7. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทองเป้า
8. เด็กชายชวลิต  บุญยืน
9. เด็กหญิงณัฐชญากร  ยะคร
10. เด็กหญิงณิชาภา  ณรงศ์เกษม
11. เด็กชายดนตร์  จันภู่
12. เด็กชายตะวัน  เฟื่องฟูกิจการ
13. เด็กชายธนภัทร  จันพระยา
14. เด็กชายธนาพล  วีระเดชากุล
15. เด็กชายธาราธร  วงค์ปาลี
16. เด็กชายนิติธร  นาโคศิริ
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปาระมี
18. เด็กชายปรมินทร์  เครือบุญมา
19. เด็กชายพีรภัทร  ทองประเสริฐ
20. เด็กชายภาคิน  พีรกมลเดช
21. เด็กหญิงมาเรีย พัชรา  ดินเก็ล
22. เด็กหญิงศุภิสรา  ศิลปสิทธิ์
23. เด็กหญิงสิริภาพร  ปราชญ์วงศ์
24. เด็กหญิงสุนีย์  สวัสดิ์
25. เด็กหญิงอภิชญา  ปราชญ์วงศ์
26. เด็กหญิงอัจฉรียาภรณ์  แย้มชู
27. เด็กชายอานนท์  ฮิล
28. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ทรายคำ
29. เด็กชายไชยเทพ  ยิ่งเภตรา
 
1. นายสิทธิชัย  วันควร
2. นางสาวปิยะนุช  พูลศิริ
3. นายสุเทพ  วรรณศรี
4. นางสาววิภาวี  วิชัยสืบ
5. นางสรัลชนา  ปอสี
6. นายเมธา  พวงพุ่ม
7. นายจักรกฤษณ์  ลิ้มโสภาส
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยาณี  ใบสุขันธ์
2. นางสาวคนธนันท์  คำกัมพล
3. นายจารุกันเชียร์  ชัยแดง
4. นางสาวชญาณิศา  จันทร์รอด
5. นางสาวชนม์นิภา  มูลมา
6. นางสาวชลญา  กาบมาลา
7. นายชาญชล  สุภา
8. นายชูวงศ์  กันทวีชัย
9. นางสาวณัฎฐณิชา  ทำรงยุทธ
10. นายธนภูมิ  ศิลปกรธรรม
11. นางสาวธนัชพร  จันตาใหม่
12. นางสาวธัญวรัตม์  คิดเลิศล้ำ
13. นางสาวธิตินันท์  คำฝาย
14. นางสาวธิรดา  คุปภาภิวัฒน์
15. นายนภสิทธิ์  ลือชา
16. นายนิธิวัฒน์  นันตา
17. นางสาวนิรดา  พิเชฐกุลบดี
18. นายปัณณธร  เดชฤาษี
19. นางสาวปิยะธิดา  ฟองนวล
20. นายพงศธร  อาจหาญ
21. นางสาวพรณภัส  คำแก้ว
22. นางสาวพรทิวา  ไชยวงค์
23. นางสาวพลอยไพลิน  ณ เชียงใหม่
24. นางสาวพัชรพร  บุญทาโต๊ะ
25. นางสาวพาสุข  ชดช้อย
26. นางสาวพิมพ์ณภัทร  คำมี
27. นางสาวภิรมย์พร  อินเงิน
28. นายมณฑล  พุทธราช
29. นายยศกร  เรืองชัยเจริญ
30. นายราเชนทร์  อินถา
31. นางสาววาสนา  สุวรรณศรี
32. นายวิธวิทย์  ศรีพิกุลพันธ์
33. นายวิธวินท์  ศรีพิกุลพันธ์
34. นางสาววิมพ์วิภา  ระดม
35. นางสาวศิริลักษณ์  ชาวทะเล
36. นางสาวสุกัญญา  วงศ์สกุลภักดี
37. นายอาณาจักร  จันทวี
38. นายอิสรภาพ  สุวรรณ
39. นางสาวฮิวซี  ตั่ง
40. นางสาวเบธานี  ยาคำ
 
1. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
2. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
3. นางคีตกานต์  โยธามาศ
4. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรวดี   วงศ์รุจิไพโรจน์
 
1. นางเสาวนีย์   อินทรพล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. นายรัฐ  ฤกษ์เกษม
 
1. นางสุชาวดี   ยั่งยืน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชญานิศ  แก้วจันทร์กมล
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  คำลือ
 
1. นางสาวภัสร์ชนกพร  กัมพลกรจรัส
2. นางสาวอมรพรรณ  มูลหล้า
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายปรเมศวร์  เขื่อนแก้ว
2. นางสาววรัญญา  มีทรัพย์
 
1. นางไพริน  นันทะเสน
2. นายสุวัฒน์  บุญเคลือบ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวนางสาวพิมพ์ชนก    นิรุตติปวร
2. นางสาวยุวเรศ  สุขนิยม
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
2. Miss Lee Jung  Yeol
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนา  เล้าอติมาน
 
1. นางสาวบานเย็น  ฤทธิไตรภพ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวสุธิดา  ปุ๋ยฟู
 
1. MissJung Yeol  Lee
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา   สิงห์แก้ว
2. นายวรกานต์   ศรีวรกูล
3. นายวรวีร์   ทรายคำ
4. นางสาววิชิดา    สระศรีสม
5. นางสาวแนลริยา    วิภาคกิจ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อู่ทอง
2. นายวิภาส  วัฒนกุล
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกนกวรรณ   โมกศักดิ์
2. นางสาวกรพินธุ์  พิชัย
3. นางสาวธัญชนก  สาลีพิมล
4. นางสาวพัชริดา  สีสังข์
5. นายรัชพล  ทองเพ็ชร์
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
2. Miss Lee Jung  Yeol
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายนภสินธุ์  ใจจาน
2. นางสาวพรรณทิวา  เชื้อบัณฑิต
 
1. นายณัฐพงษ์  ไสยรัตน์
2. นางวราภรณ์  กฤตธรรม
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายณัฐพงษ์  แซ่ลี
2. นายธนนิตย์  ศศิฉาย
3. นายบรรพต  เกษร
4. นายพิทยาพล  ศูนย์กลางชัย
5. นายมงคล  เขียวสา
6. นายอัครณัฐ์  อินทรัตน์
 
1. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
2. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
3. นางสาวนิตย์นภา  อินทนรลักษณา
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวัชรชัย   เลิศสุริยกาญจน์
2. เด็กชายวัชรวุฒิ   ด่านพิพัฒน์ตระกูล
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
2. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายชำนาญ   วิเศษสิงห์
2. นายเอื้อบุญ   เรือนคำฟู
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
2. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   พฤหัสตั้งชูสกุล
2. เด็กหญิงนัชชา   ชลประทิน
 
1. นางเขื่อนทอง   มูลวรรณ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายชยากร  ไวปัญญา
2. เด็กชายเป็นเอก   สิทธิมงคล
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ลักขธรรม
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายวรากร  ศรีบุญเรือง
2. นายศักย์ศิลกาล   เพชรกุลจินดา
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
36 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  เยียะเปียง
2. นายสุรกรานต์  ศรีทา
3. นางสาวอารียา  กาเหล็ก
 
1. นายอุดมทรัพย์  อุษา
2. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
37 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  หงษ์อินตา
2. เด็กหญิงปิยนันท์  รอดขำ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วุฒิคุณ
 
1. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
2. นางกัลยา  ประทุมเกษร
 
38 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายศิวะบรรณกรณ์  เสาร์คำ
 
1. นายจาตุรงค์  ป้องภาษิต
 
39 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายพัทธนันท์  ขันสำโรง
 
1. นางสาวสิริญา  ศรีษะ
 
40 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายสุรชัย  สาริอาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายภราดล  นามแสง
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
42 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายณัฐกาญจน์  พรมจันทร์ตา
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวรสสุคนธ์   ต่ายโพ
 
1. นายภราดร  อมรสุทุธิกุลชัย
 
44 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวธัญญาเรศ  มีทุน
 
1. นางเนื้อน้อง  จามา
 
45 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจิตสุภา  สิงห์
2. เด็กชายสันติภาพ  เครือฟ้า
 
1. นายจาตุรงค์  ป้องภาษิต
2. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต