รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายชนากานต์  ขุนนุ
2. นายธนกฤต  ดาวแสง
3. นายพีรภัทร  วารีรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  จองแดง
2. นายรุ่งโรจน์  เหน่คำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  กูนโน
 
1. นายธราธร  อุ่นธง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายวสันต์  หน่อคำ
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่ฉั่ว
2. เด็กชายคุณานนท์  ใจขัติ
3. เด็กชายจักรพันธ์  ล่องลาย
4. เด็กชายดุริยางค์  ขันด้วง
5. เด็กหญิงนิธิตา  บุญชุ่ม
6. เด็กชายปวเรศ  ขันใจ
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อ่องคำ
8. เด็กชายวีรชน  คำภีระ
9. เด็กชายศุภณัฐ  ชุณหสุวรรณ
10. เด็กหญิงอัญธิกา  จันทร์ชมภู
11. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยศร
12. เด็กหญิงเพชรดารินทร์  ธนดาวพิจารณ์
 
1. นายมงคล  ศิลป์สุพรรณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  สมบูรณ์ดี
2. นายจิรเดช  หมื่นเที่ยง
3. นายนภัสรพี  ตรีรัตน์ตระกูล
4. นางสาวปุณยานุช  ประพาพันธ์
5. นายพัลลภ  แหล่งชอบกฤษณ์
6. นางสาวพีรดา  ชัยชนะ
7. นางสาววริศรา  จำปาทอง
8. นางสาววิจิตรา  สูนกาย
9. นางสาววิชญาดา  ปิ่นพรหม
10. นายวิริทธฺ์พล  ราศรี
11. นายศาสวัต  ภาใจธรรม
12. นางสาวเบญจพร  ยงบรรทม
 
1. นายมงคล  ศิลป์สุพรรณ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผลคำมี
2. เด็กหญิงกิตติมา  ภู่พยอม
3. เด็กหญิงทักษพร  มะโนริน
4. เด็กหญิงพิยดา  พิทักษ์เทียนชัย
5. เด็กหญิงพิรานัย  กิติตาล
6. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ใจลังกา
7. เด็กหญิงรัตนทิพย์  ศรีกุณะ
8. เด็กหญิงรุ้งนภา  หว่อง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
3. นางสาวนุจรินทร์  ลาวนันท์
4. นางสุดารัตน์  ไชยเทศ
 
7 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงจารวี   แซ่ก่อ
2. เด็กหญิงนภัทร  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงสีนวล  จั่นตา
 
1. นายวสันต์  หมื่นสอน
2. นางกมลชนก  หมื่นสอน
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายกิติพันธ์  ใจปัน
2. นางสาวปิยะพร  มโนวรณ์
3. นางสาวพุทธมาศ  หลวงนวล
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร  ทับสุวรรณ์