รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกรณ์   คำมา
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวมัทนา  อรุณสวัสดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กชายกิตติคุณ  อุปมาณ
2. นายปวเรศ  กุลวาณิชย์
3. เด็กชายภูริวัฒน์  จินนะตาล
4. นายสหวิชญ์  พรหมเทพ
5. นายอดุสิต  เชาวรรณะ
 
1. นายรุ่งศักดิ์  กันธิมา
2. นางสาวธัญพิชชา   ชัยชนะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมลฤดี  อ่อนเมือง
 
1. นางสาวไพริน  เขื่อนแก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงลิลลี่ ลลินี   ออร์ด
 
1. นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. นายเอกราช   ลาพา
 
1. นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงจิตนภา  ทัตพงศ์สกุล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ประโยงค์รักษ์
 
1. นายรักเกียรติ  แซ่เจียง
2. MissLiu  Jing
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายคิมหันต์  พิทอนวร
2. นายมณเฑียร  สิทธิกูล
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
8 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  รังทะษี
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นิติกิจไพบูลย์
3. เด็กชายวงศ์วรัณ  พัวธนาโชคชัย
 
1. นายสหพล  อ่อนหลวง
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินยา  คำหล้า
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน