รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงนภัสรพี  อินทรองพล
 
1. นางสาวเดือนฉาย  ล้อมเขตร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงศิขริน  อินทะรน
2. เด็กหญิงหมวย  คำอ้าย
3. เด็กหญิงอรนาฏ  ปะนันชัย
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ขุนสมุทร์
2. นางสาวทิฆัมพร  ต๊ะเสี้ยว
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายนครินทร์   แสนศรี
2. นายพีระพงษ์  ศรีเที่ยง
3. นายอภิสิทธิ์  วงค์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายกนก  แสนใจ