รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  วนาปกป้อง
2. เด็กชายธนา  ห้วยน้ำรื่นชื่นจิต
 
1. นายธนากร   โพธารินทร์
2. นางสาวชีพสุมน   ชัยแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นิรันดรวงศ์คีรี
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวม่านฟ้า   รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายสมชาติ  ไพรวันผาสุก
 
1. นายหริภุญไชย  จินาติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ชนิดาพงศ์พันธุ์
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายไตรภูมิ   ไม่มีนามสกุล
 
1. นายประจักษ์   คำเชื้อ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ขวัญอาชากุล
2. เด็กหญิงณัฐิดา  แซ่เล็ก
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. MissChen  Xiangji
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวธัญกร  ชัยดี
2. นายวศิน  ยอลือ
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. MissChen  Xiangji
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวนันท์นภัส  เหล่าสินสกุลวานิช
 
1. Mr.Chen  Kelei
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวกุลนันท์  ยะเขียว
2. นายณัฐนนท์  เรืองน้อย
3. นายณัฐพงศ์  กันทจักร์
4. นายศรณ์  เลิศวิจิตรทรัพย์
5. นางสาวสมัชญา  นาแล
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. Mrs.Shao  Shaohua
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายชนเมธ  แดนเดือนเพ็ญ
2. นางสาวตติยา  เสรีชัย
 
1. MissLiu  Min
2. Mrs.Yang  Haiqin
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายธนาเทพ  เอกกำแหง
2. นายธีรพันธ์  แสงดาวกลางไพร
3. นายมนตรี  วนาพาพบสุข
4. นายวิชัย  วนามงคลเลิศ
5. นายเดชา  อำรุงสายชล
6. นายโซคูล  วนานิเวศ
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นายสุดแดน  อุดมไพรสนธ์
3. นายสิทธิวัฒน์  ชีวสัมพันธ์กุล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวถิรมน  สุริโน
2. นางสาวธนัชพร  มิฟองฟู
3. นางสาวอาทิตยา  นาคปานเสือ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายนายธีรคม  ไม้สน
2. นายศิวศักดิ์  ด้วงสงกา
3. นายอธิคม  แม่เกศินี
 
1. นายธนวิชญ์  กฤตโรจนธร
2. นางสาวจุรี  แสงหงษ์
 
15 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภา   คีรีการะเกด
2. นางสาวรัตนาวดี  ศรีธนจิต
3. เด็กหญิงสายสุดา  ปีแจะ
 
1. นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ
2. นางสาวอรทัย  ใจคำฟู