รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  คุ้มบุญ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทองพูน
3. เด็กหญิงพัชรี  พิศสกุณา
 
1. นางณัฐกานต์  ติยะสัญ
2. นางพรลภัส  ทองชุบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลนัทธ์  สุขเสือ
2. นางสาวปิญาดา  วัดตูม
3. นางสาววิศัลย์ศยา  แจ้งสุข
 
1. นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล
2. นางสาวสุนันวดี  ทองแจ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกีรติกา  บุญจันทร์
2. นางสาวปรีด์เปรม  อภิรักษชัยกูร
3. นายปารินทร์  คงอินทร์
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายธรรศ  ธารทองวงศ์
2. เด็กชายธัญญวัฒน์  ธัญญมงคลชัย
3. เด็กหญิงสุวรัญชา  ภู่จำรูญ
 
1. นายเชาว์  ภู่จำรูญ
2. นายธรธร  เพ็งผจญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายวิทยา  ทองทะจิตร
 
1. นางสาวอภิรดี  ผิวผ่อง
2. นางสาวจิดาภา  ศรีมาพา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ
2. นางสาวกวินทิพย์  คมขำ
3. เด็กหญิงกานต์สินี  สายยวง
4. นางสาวจิณณพัต  ดั่นเจริญ
5. เด็กหญิงญาดา   บัวเทศ
6. นางสาวณิชา  ด่านสกุลเจริญ
7. เด็กหญิงนภสร  แจ่มฟ้า
8. เด็กหญิงภูตาวัน  วงษ์หงษ์
9. เด็กหญิงวิมลิน  ปั้นนาค
10. เด็กหญิงวิยะดาวรรณ  กล้ากสิกิจ
 
1. นายปัญญพจน์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
3. นางสาววราภรณ์  คงหอม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิรชา  หงษ์ยิ้ม
2. เด็กหญิงบุุณยาพร  มกรธวัช
 
1. นางสุวรรณา  ภมรพิบูลย์
2. นายนครชัย  บุญเป็ง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจตุพร   ฉัตรอักษรานนท์
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุภัค  อิ่มสมบัติ
 
1. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญอาจ
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายอภิณพ  สมรูป
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายศิรวิชญ์  เพ่งผล
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายธนทฤษ์  ศรรุ่ง
2. นายธัชพล  สิทธิ
3. นายเนติพงษ์  สิทธิวงษา
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นายอิสระ  วีระน้อย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาววิชญาพร  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวศิริพร  หาญเชิงค้า
3. นายเพทาย  ดาวสุข
 
1. นายกษมา  ดิษฐเจริญ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายภราดร  กาละศรี
 
1. นางสาวพัชรพร  ปิ่นสกุล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายอิทธิพัทธ์  ประสาทกสิกรณ์
 
1. นางสาวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาวกชนิภา  พูนผล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุ่มเพียร
3. นางสาวจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
4. เด็กหญิงชลนิชา  ธรรมวิไล
5. นายชัยวัฒน์  เสือทุ่ง
6. เด็กชายชากร  วรรณนาค
7. เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญมี
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกิดผล
9. นายดิศพงษ์  กันเจียก
10. เด็กชายต้นตระการ  ดิษสาคร
11. นายทัศนชัย  คำศรี
12. นายธนพล  พัดทอง
13. เด็กชายนนท์ตระการ  ดิษสาคร
14. นายนันฐพงษ์  ศรีพัฒน์
15. เด็กหญิงปนัดดา  นาคสมบูรณ์
16. นายปวรุตม์  อินทร์สุข
17. เด็กชายปะกาศิต  วิเวกวรรณ์
18. นายปิยพัทธ์  ติยานันทิ
19. เด็กหญิงพนิดา  ศรีแก่น
20. นายพีรพัฒน์  เทียนหวาน
21. นายพูลศิล  บัวตูม
22. เด็กหญิงภคพร  บัวนารถ
23. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทองแท้
24. นายภานุพงษ์  จันทร์แย้ม
25. เด็กชายภูชิต  สนหอม
26. นางสาวมนต์นภา  เกิดผล
27. เด็กชายวรพงษ์  อิทธิไกรวัฒนา
28. เด็กชายวรภพ  วิสิทธิเขต
29. นางสาววลัยกร  เอี่ยมวงษ์
30. นายวีรภัทร  เจริญสาริกันฑ์
31. นายวีรภัทร  เพ็ญภู่
32. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  จุลพันธ์
33. นายศิวกร  สุขขวัญ
34. นายศุภกิจชัย  ยิ้มเจริญ
35. นายอนุชา  ยิ้มละมัย
36. นางสาวเข็มอัปสร  ชีพธรรม
37. นายเจตนิพัทธ์  เรือนเย็น
38. เด็กชายเจษฎา  มิ่งขวัญ
39. เด็กหญิงเพ็ญธิพร  รอดปันนา
40. นางสาวแก้มกมล  นิลใจพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
2. นายมงคลชัย  ไวกสิกรรม
3. นายศิริชัย  ก้อนจันเทศ
4. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
5. นายสมคิด  เจริญสุข
6. นายภาคินัย  ชัยดี
7. นางณัชฐ์พร  แก้วแดง
8. นางสาวยุวภา  หัดคำหมื่น
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันญ์นิภัทร  นันทะโกมล
 
1. นางสาวสุจิรา  กันเกตุ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาวจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกานต์ชนก  ปานทรัพย์
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์ประภา  ข่มอารมณ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  บุรานนท์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซมเขียว
4. เด็กหญิงชนกนันท์  สวยรูป
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  เล็กสิงห์โต
6. เด็กหญิงฐิติพร  รอดสการ
7. เด็กหญิงณัฎฐ์ฌา  ประครองใจ
8. เด็กหญิงทินประภา  แสงศักดิ์
9. เด็กหญิงธนวดี  อำไพพันธ์ุ
10. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยสุภาพ
11. เด็กหญิงนัชยานันต์  แทนเกษม
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ศรี
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  ภานุทัต
14. เด็กหญิงปริชตา  เพ็ชรกระต่าย
15. เด็กหญิงปรียาพัศ  คีรีวรรณ
16. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จิตหาญ
17. เด็กหญิงปัณฑิตา  ไหมทอง
18. เด็กหญิงปุณย์จรีย์  ราชวงศ์
19. เด็กหญิงพรยมล  เหมือนเงา
20. เด็กหญิงพิชชาภา  นาคคล้าย
21. เด็กหญิงพิรยากร  พงษ์ประเสริฐ
22. เด็กหญิงฟ้าพราว  ไตรณรงค์
23. เด็กหญิงภัคนันทร์  แป้นห้วยไผ่
24. เด็กหญิงภัทราวรรณ  แสงดอกไม้
25. เด็กหญิงรสิกา  รัตนวิฬาร์
26. เด็กหญิงวรัญญา  อุดมวรวุฒิ
27. เด็กหญิงศิริภัสสร  มีกรสม
28. เด็กหญิงสิรัญญาดาล์  สิทธิอัครานนท์
29. เด็กหญิงสุชัญสินี  โหมรันต์สุขศกุณ
30. เด็กหญิงสุธรรมมา  โพธิ์ปฐม
31. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดุมคำ
32. เด็กหญิงสุพิชญา  อิ่มสมบัติ
33. เด็กหญิงอัครณี  สุหร่ายมาตร์
34. เด็กหญิงอังคณา  ตระกูลดี
35. เด็กหญิงอัจฉราพร  จุงวงศ์สุข
36. เด็กหญิงเชษสุดา  เขียวสด
37. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สุดเขตร์
38. เด็กหญิงโชตินภา  พุ่มจงกล
 
1. นายภัทรพงศ์  วิจิตรวงศ์
2. นางเพ็ญนภา  นิติเชาวกุล
3. นางสาววรรณดี  บังเพลิง
4. นายกมล  ชูเฉลิม
5. นางชุลี  ไพรสันต์
6. นางปราณีต  คูณหอม
7. นางสาวสุกัญญา  สุนามะ
8. นายศิริพงษ์  ชื่นศิริ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายฉัตริน    เอี่ยมสงคราม
 
1. นางนงลักษณ์    แพงเรือน
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุธาสินี  ผิวอ่อน
 
1. Mrs.Chung  Sunhee
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวภัทรินทร์  ครพิรุณ
2. นางสาวเบญจมาศ  จุ้มอ้าย
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
2. Mrs.Chung  Sunhee
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เพชรถึก
2. เด็กชายภัทรพล  กระต่ายทอง
3. เด็กชายสุพพัต  แจ่มจำรัส
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายธัญจิราพัชร  จิรกิตติสิทธิโชค
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงนันทิดา  เอี่ยมโต
2. เด็กหญิงวิภาดา  ปิยวัฒน์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีบุญนาค
 
1. นางบุญช่วย  โดรณ
2. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวนิศารัตน์  ศรีโชค
2. นางสาวประนอม  ม่วงเชียง
3. นายพีระยุทธ์  ไวทยานนท์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางกิติกาญจน์  ฤทธิ์บำรุง
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แจ้งสัน
2. นางสาวนวินดา  ไต่เต้า
3. นางสาวปรียากุล  ไตรยงค์
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ปิตินันท์พงศ์
2. นางสาวสุดารัตน์  งามวิลัย
 
35 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงเมทินี  หิงษา
 
1. นางสาวมาลัย  สุขเกษม