รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ชาภักดี
2. นายสรัล  ด้วงนวม
 
1. นางสาวสุนิภา  สังข์เปีย
2. นางสาวอภิญญา  ยอดนิล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  หม้อมีสุข
 
1. นางสาวนิรมล  รอดไพ
2. นางลลิตา  แหงมปาน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์  วงศ์งาม
2. นายชนมน  มาประเสริฐ
3. นายชิษณุพงศ์  ก่อกุศล
4. นางสาวณัฎฐา  ก้อนพร
5. นายณัฐพล  สีโสภา
6. นายธวัชชัย  หัสดง
7. นายธีรภัทร  อ้นกลิ้ง
8. นายพงศกร  เรื่อศรีจันทร์
9. เด็กหญิงพิชญานิน  ตรีเดช
10. นายพีรพัฒน์  รอบคอบพรมราช
11. นายภูชิชย์  ศิลาชัย
12. นางสาวรุ่งทิวา  ฮะสม
13. นายวงศธร  ชูขุนทด
14. นางสาวศรินดา  พิมภากรณ์
15. นางสาวศิริลักษณ์  สีหัวโทน
16. เด็กหญิงสิกัญญา  เรือนทะยา
17. นางสาวสุธินี  โกสุมา
18. เด็กหญิงสุธิมนต์  คุ้มนุ่ม
19. นายอุเทน  พึ่งจันทร์
20. นางสาวเกศินี  โพธิ์น้อย
 
1. นางสาวสมฤทัย  ฤทธิ์โพธิ์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  สวัสดี
3. นายกฤษณะ  ไกรสี
4. นางสาวกนกพร  คำลือไชย
5. นายวัชระ  พรมชาติ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ทองน้อย
2. นางสาวนพมาศ  เส็งเมือง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
2. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายปวริศ  ลงลา
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  รวมใหม่
 
1. นายวัชระ  พรมชาติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฐาพร  สิทธิไกร
2. เด็กหญิงชวรินทร์  สติปัญญา
3. เด็กชายณัฐพันธุ์  ตรีสุทธิ
4. เด็กชายณัฐศักดิ์  สุวรรณพงษ์
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองกรม
6. เด็กชายติณณ์  ทรัพย์ศรี
7. เด็กชายทัศนัย  เพ็ญสุข
8. เด็กชายธนพล  ชลาสินธุ์
9. เด็กชายธนวัฒน์  คงยุทธ
10. เด็กชายธาราดล  ควรกาญจน์
11. เด็กชายปฏิภาน  พุ่มกล่อม
12. เด็กชายปฏิภาน  คงคุ้ม
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
2. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
3. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
4. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกานดา  หวานดี
2. นางสาวขนิษฐา  หาป้อง
3. นางสาวจิราภรณ์  ภูผิวเมฆ
4. นางสาวดลยากร  ลืออ้าย
5. นางสาวปรียาภรณ์  ทุมสิงห์
6. นางสาวปัณธิมา  สีไสลา
7. นางสาวพรอารักษ์  โกมล
8. นางสาววีรญา  หินพลาย
9. นางสาวศศิพิมพ์  จันที
10. นางสาวสุกัญญา  สินประเสริฐ
11. นางสาวสุนันท์  จันทาฟ้าเหลื่อม
12. นางสาวสุมาลี  นพคุณ
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นายกริชรุ่งโรจน์  ปารมีสี
3. นางอลิสา  วีระน้อย
4. นางสาวฐิตินันท์  แป้นทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายพอดี  พู่เจริญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อรพินปฏิพัทธิ์