รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวฉัตรชนก  จิตรชื่น
 
1. นางสุภัทธา  ทองกันทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  อิ่มศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ยืนยง
 
1. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
2. นายธนานนท์  แสงทองทาบ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชื่นผล
2. นางสาวปรายฟ้า  บุญทอง
3. นางสาวรชฎา  พลับพลึง
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ใจปิง
5. เด็กหญิงอริสรา  ครองสัตย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  เกตุประยูร
2. นางสาวชนิดาภา  พวงจำปา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายชิณวัตร  กันมินทร์
2. เด็กชายณัฐกฤต   สุขนิล
3. เด็กชายธนากร  แสวงเจริญ
4. เด็กชายธีรภัทร  มีอุบล
5. เด็กชายนภัสกร  เสือเล็ก
6. เด็กชายนัตถพล  ประเชิญสุข
7. เด็กชายนันทพงษ์  กองยอด
8. เด็กชายนิธิกร  แตงอ่อน
9. เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิ์อุไร
10. เด็กชายสุขสันต์  บุญมา
 
1. นายวัชระ  จันทร์ทรา
2. นายนิรันด์  บรรเลงกลอง
3. นายภุชงค์  นพคุณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐชนน  นิ่มดิษฐ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกรกนก  ทูลฉลอง
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายชญานนท์  บุญดล
2. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
3. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
5. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
6. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
7. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
8. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายภูธิป  รัตนภักดี
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงราไวย์  ยังรอต
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายชรินรัตน์  เทศโป๋
2. นางสาวณัฎฐ์นรีย์  เม่นวังแดง
3. นายดนัย  สังข์หรณ์
4. นางสาวดาราณี  เฮงทรัพย์
5. นางสาวดิษฎี  แสงแก้ว
6. นางสาวมาริสา  หอมหวาน
7. นายรณภรณ์  เนตรดี
8. นางสาววรุณยุพา  แสงแก้ว
9. นายวีระภัทร  กลิ่นสอน
10. นายสมศักดิ์  เสือคง
 
1. นางรัศมี   ธรรมวงศ์
2. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์   แสงศรี
2. นางสาวชื่นกมล  อินทร์พิทักษ์
3. นางสาวธัญวีร์  มั่นทอง
 
1. นายอาวรณ์   คล้ายเนียม
2. นางสาววรรณวิมล   ไกราม
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤตนัย  สหะชาติ
2. เด็กชายจิตรเทพ  มณีธรรม
3. เด็กชายนิคคอน  สีลาหอม
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นางสาววลัยลักษณ์  ปิยะตระกูลเลิศ
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายทินรทัศน์  ชัยรัตน์
2. นายยศชิฮิโร่  คำน้อย
3. นายสหรัฐ  ปฏิสนธิ์
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
17 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ปานา
2. เด็กหญิงจรรยา  ผาสุข
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แสงงาม
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางสาวสุวรรณนา  มีเดช
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายวีรวัฒน์  วัฒนพันธุ์
2. นายศุภกรานต์  ควรเรียน
3. นายอภิรักษ์  ฉลวยศรี
 
1. นายศานิต  มีพ่วง
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ม่วงช้าง
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายปฎิภาณ  ภู่มณี
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์