รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงประภารัตน์  พอใจ
2. เด็กชายภาคิน  เชื้อหมอ
 
1. นางสาวนิธิกานต์  ปัญญา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  มโนชัยวุฒิกุล
 
1. นายนิวัฒน์  พันน้อย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฐพันธุ์  ดาวนันท์
 
1. นายมิตร  ดีกัลลา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวสลิลญา  ทองโฉม
2. นางสาวสิริยากร  ทองศิริ
3. นางสาวสุธาสินี  หิรัญกุล
 
1. นางพัทธ์ธีรา  เหลืองวัฒนะโชติ
2. นางสาวจิรัชญา  กาแสน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายธนโชติ  อะโนติ๊บ
 
1. นางชัชฎาภรณ์  ใจจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณิชานันท์  ต่างใจ
2. นางสาวปทิตตา  กุลสุ
3. นางสาวปพัศดิ์ชลา  สูงงาม
 
1. นายมนตรี  นันตา
2. นางสาวชนาธิป  อาราธนกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายชัยมงคล  จันเป็ง
2. นายรัฐสภา  สารกาญจน์
3. นายเจษฎา  ขันกา
 
1. นายมงคล  แดงฟู
2. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงลัคนทิน  เชียงแข็ง
 
1. นางมิตรทิรา   กาบนันทา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิริสาร
2. เด็กหญิงฐิติภา  ชุ่มเย็น
3. นางสาวณัฐณิชา  ณ น่าน
4. นางสาวธัญญาฎา  สิทธิมงคล
5. นางสาวปนัดดา  แปงล้วน
6. เด็กหญิงยุพารัตน  อุดทังไข
7. เด็กหญิงวริศรา  เชื้อสาร
8. เด็กหญิงวีรดา  เกียรติยศ
9. นางสาวศิริรัตน์  สวนมูล
10. เด็กหญิงศุภพร  ปินใจ
 
1. นางบุญเทียม  สมคำ
2. นางพัฒชา  คำแสน
3. นายพีรวัฒน์   สุริยา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวเพชรดา  คนสูง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันวงศ์
2. เด็กหญิงวัฒนากร  กันใจ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายพงศ์เทพ  อุปละ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจตุพร  ไชยยา
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวรสริน  กันทะกาลัง
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายปรมินทร์  ไชยเรือน
 
1. นางสาวภัทธิรา  กุลณาวงค์
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยาใจ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดำสนิท
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณตระการ
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ซิมเทียม
5. นางสาววริศรา  ไชยวุฒิ
6. เด็กหญิงอนุธิดา  พุทธิสอน
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณัฐธิดา  แสงแก้ว
2. นางสาวธนาภา  อินทะรังษี
3. นางสาวปอรรัชม์  แก้วอุด
4. นางสาววรรณนิชา  ผาสุข
5. นางสาววริศรา  ไชยวุฒิ
6. นางสาววลัยพร  คำดา
7. นางสาวอนุศรา  เทพกัน
8. นางสาวอรดา  วงค์ษาสาย
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงศาวิภาวัฒน์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เกษมวัฒน์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  กมลศุภไมตรี
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา  คีรีกุลเสนา
6. เด็กหญิงจีรวัลย์  แซ่วื้อ
7. เด็กชายพิษณุ  แสนหลวง
8. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์บ่อโพธิ์
9. เด็กชายภูดินันท์  คำลือ
10. เด็กหญิงรชนีรมณ์  มิตรภาพทรงศรี
11. เด็กหญิงรัชนี  วัฒนาตระกูลวงศ์
12. เด็กหญิงวนิดา  แสนโซ้ง
13. เด็กหญิงวรรณณิสา  กลิ่นจันทร์
14. นายส่งศักดิ์  ธิติมูล
15. เด็กชายอานัน  พิศจารย์
16. เด็กชายเอกนรินทร์  ภูมลา
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายยุทธภูมิ  สุประการ
3. นายเอกจิต  กองทา
4. นางเบญจพร  สักลอ
5. นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวกัลยา  แซ่ว่าง
2. นางสาวกุลนิภา  วัฒนาตระกูลวงศ์
3. นายจิณณวัตร  พรมเกษา
4. นางสาวนฤมล  คำภาเคน
5. นางสาวนิล  แซ่ย่าง
6. นายบรรณสรณ์  คำภาเคน
7. นางสาวบุลิน  แซ่เล้า
8. นางสาวปริศนา  ศรีเจริญ
9. นายพีรพัฒน์  มีเรียง
10. นางสาวมณีรัตน์  จันทะเลิง
11. นายยงยุทธ  แสนคำอ้วน
12. นางสาววุฒิพร  แซ่ว่าง
13. นายศุภชัย  ขันปาลี
14. นางสาวสุพรรัตน์  สกุลวรภัทร
15. นางสาวอารีย์  เกษมวัฒน์
16. นายเกรียงศักดิ์  ตามัน
 
1. นายยุทธภูมิ  สุประการ
2. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
3. นายเอกจิต  กองทา
4. นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ
5. นางเบญจพร  สักลอ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพนิตชนันท์  ธรรมศิริ
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวฐานิชา  ดวงตา
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยาริตะ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ธะนะแก้ว
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวพิมพิศา  อินทะจักร์
2. นางสาวสุวนันท์  กันไชย
3. นางสาวอินทิรา  มาลีกิตติการต์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
2. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
 
25 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวจุฑารัตน์  เซ็นน้อย
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
27 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายจตุรวัฒน์  สารสร้อย
2. เด็กชายศิวกร  รักเสน
3. เด็กชายอัครพนธ์  ผาบสละ
 
1. นายศุภฉันท์  ธนะปัด
2. นางสาวมยุรา  มะราช
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  โพธิขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
30 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นายฐานันดร  หมื่นจินะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
31 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แสนเฮ้อ
 
1. นางภิรญา  สอนศิริ
2. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ