รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวอลีนา  ณ ชน
 
1. นางภูริตา  ใบยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวเขมอัปสร  นาคสุกดี
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  ธนะขว้าง
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  กันศร
 
1. นางกาญจนา  เสนนันตา
2. นายนพวิศว์  พลทิพย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายรัชฎา  ทาชมภู
 
1. นางศุภลักษณ์  ก้อนใหม่
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  เดชะ
 
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  อินไชย
2. นางสาวจตุพร  ศรีโสภา
3. นายภานุพงษ์  เทพอาจ
4. เด็กหญิงยมลพร  ธรรมลังกา
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  ภักดีนอก
 
1. นายอัศวิน  กลับมา
2. นางสาวนริศรา  คำหว่าง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายกรวิทย์  ไชยทิพย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เตชนันท์
3. เด็กชายสมภพ  บรรลือ
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายชนะภูมิ  จันพฤกษ์
2. นายยุทธศิลป์  ธัญญะ
3. นางสาวใบเฟิร์น  ปงลังกา
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นางยุวรีย์  ใจการณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ศิริคุณนาสกุล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกุณฑลี  ใจกลม
2. นางสาวพลอยไพริน  นิลพลอย
 
1. Mr.Makoto  Ikegami
2. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายอัครชัย  สุทธหลวง
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวนภัสสสร  กันยะ
2. นางสาวพิมพ์นภา  ยังศิริ
 
1. นางสาวศรัญญา  ใจคำ
2. นางสาวฐิตินันท์  เตชะนันท์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกุลนาถ  กระสี
2. นางสาวณัชชา  หาญยุทธ
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
2. Mr.Seiya   Nagashima
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงมาริสา  มีบุญ
2. เด็กหญิงศุภิศรา  เทพอินทร์
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
2. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นายอัมรินทร์  พรมมา
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายฌานวัฒน์  ธรรมสอน
2. นายฐิติศักดิ์  สายแก้ว
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายภูวรินทร์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายวรท  เรศมณเฑียร
3. เด็กชายเสกข์ศิลป์  อินทะยศ
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายชัยยานัน  แก้วเทพ
2. นายภูริณัฐ  คะเชนมาตย์
3. นายอภิรักษ์  สารธิ
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
2. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. นายณัฐวัฒน์  เนตรทิพย์
2. นางสาวธนัชชา  สุวรรณประชา
3. นางสาวปัณชญา  อุตรชน
4. นางสาวมณีรัตน์  ปามะ
5. นางสาวสาธิตา  โนพวน
6. นายเนติพงษ์  ขระสุ
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นางสาวกนกพร  แซ่ปัง
3. พระพงษ์พัฒน์   ใจปิง
 
20 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกนกวรรณ  เขียวปัญญา
2. นางสาวคุณิตา  ทองศิริ
3. นางสาวจิราภารณ์  ปั๋นแก้ว
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวสริตา  ไชยเกิด
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงปณาลี  ยอดออน
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงกรุณา  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายวรากร  ทิพลักษณ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  กะรัตน์
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่โซ้ง
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงกัลยา  เตชะพิมพ์
2. เด็กหญิงวุฒิพร  นิธิโชติยานันท์
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นางปิยพร  มิ่งเมือง