รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพรรณ  กอบคำ
 
1. นางนฤมล  พันธุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นางสาวกาญจนารี  โพธิ์สง่า
2. นางสาวปรียาภรณ์  อินเป็ง
3. นายศุภวิชญ์  ปินตากุล
 
1. นายคงอมร  เหมรัตน์รักษ์
2. นางสาวไพลิน  อินคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนดล  แสงแก้ว
2. นายพิชญะ  เจริญราษฎร์
3. นายวริทธิ์ธร  อุตตะมา
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร์
2. นางอรชร  ถาคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกิตติพิชญ์  มาดูเหมา
2. นายกิตติภพ  นามบ้าน
3. นายจิรพงษ์  นางาม
4. นางสาวจุฑารัตน์  มูลวงศ์
5. นางสาวจุฬาภรณ์  สุยะ
6. นายชนะพล  อายุยืน
7. นางสาวฐิติพร  พรหมวิชัย
8. นายณัฐวุฒิ  ตุลา
9. นางสาวธนาภรณ์  เมืองชุม
10. นายธีรยุทธ  เครือคำ
11. นายนนทพัทธ์  ปิติ
12. นายนรเศรษฐ์  เรือนปง
13. นายนาเคนทร์  เยี่ยมชัยภูมิ
14. นายพงศกร  สอนใจ
15. นายพิพิธธน  จรรยา
16. นางสาวพิมพ์นภา  รูปสูง
17. นายวาทิตภูมิ  มาตมูล
18. นายเกษม  ปัญญาชื่น
19. นายเนติพงษ์  ปัญญาวงค์
20. นางสาวเบญจมาศ  วาวงศ์มูล
 
1. นายสุดเฉลิม  อ่อนเปี่ยม
2. นางบัณฑิดา  เมืองวงค์
3. นายวิชยา  ทำดี
4. นายพิทักษ์พงษ์  เต็มใจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ผกา  ปันแก้ว
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  เภตรา
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงกชรัตน์  ธิเป็ง
3. เด็กหญิงกมลชนก  เผ่าเครื่อง
4. เด็กหญิงกรนันท์  งานดี
5. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตน์เถลิงศักดิ์
6. เด็กหญิงกันต์กมล  คำยอด
7. เด็กหญิงจิราพัชร  พิทักษ์เมธี
8. เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล
9. เด็กชายชิษณุพงษ์  ฟูแสง
10. เด็กหญิงชุติมาภัสสร  วังศรี
11. นางสาวชุลีกร  จินะวัน
12. เด็กหญิงญาดา  เครือชัยวัฒนา
13. เด็กชายฐิติพงศ์  ติ๊บบุญเรือง
14. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เมืองวงศ์
15. เด็กชายณัฐพงษ์  สุทธะ
16. เด็กชายดวงชัย  ยอดพล
17. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจยา
18. เด็กหญิงปวีณา  นามโท
19. เด็กชายพฤกษ์  พฤกษ์สุวรรณ
20. เด็กชายพีรภาส  ขันคำ
21. เด็กชายภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์
22. เด็กชายภูบดินทร์  ลาวตุม
23. เด็กชายภูริฉัตร  เสมอเชื้อ
24. เด็กหญิงรมิดา  คำยอด
25. เด็กชายรัชพล  ศรีคำตัน
26. เด็กชายวรายุส  ทาฝุ่น
27. เด็กชายวัฒนา  ทิมาไชย
28. เด็กหญิงวิชิตา  วรภูรีกุล
29. เด็กชายศักดิ์สิทธิื  เดชพิริพัฒน์
30. เด็กหญิงศิริฌานี  นวลไชยดี
31. เด็กหญิงศุภสุตา  เต็มเปี่ยม
32. เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย
33. เด็กหญิงอชิรญาณ์  วงศ์สุชา
34. เด็กชายอภิวิชญ์  รตนเครือคำฝัน
35. เด็กหญิงอัจริยา  ดวงแก้ว
36. เด็กหญิงเรณุกา  อ่องคำ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกมลพัฒน์  สุนทรพงศ์
2. นางสาวกานต์พิชชา  นามเมือง
3. นางสาวจิณณพัต  อวดครอง
4. นางสาวชวิศา  สันถนอม
5. นายชูรัตน  ยศกาศ
6. นางสาวญาณิฐา  ธนะวงค์
7. นายฐิติโชติ  ชัยกุหลาบ
8. นางสาวณหทัย  ภูศิริ
9. นางสาวณัฐกานต์  สิงห์ชัย
10. นายธวัชชัย  เสมอเชื้อ
11. นายนนทวัฒน์  วิสัย
12. นายนพรัตน์  ทาทอง
13. นายนันทวัฒน์  คำจันทร์
14. นางสาวปาณิศา  พลพานิช
15. นางสาวพัณณ์ชิตา  บัวไชยา
16. นายพีรพัฒน์  ไชยมงคล
17. นางสาวมาลิกา  อินต๊ะวิชา
18. นางสาวรพีพรรณ  สุรินทร์รังษี
19. นางสาวลลิตภัทร  เชี่ยวชาญ
20. นายวรายุทธ  เรือนสอน
21. นางสาววรินรำไพ  เทพทองคำ
22. นางสาววิรัญญา  ชำนาญหล่อ
23. นายศุภกร  ขำแนวนาค
24. นางสาวสรียาภรณ์  เสมอเชื้อ
25. นางสาวสุภาวรรณ  ทองธรรมชาติ
26. นางสาวอักษราภัค  เสมอเชื้อ
27. นางสาวเพชรแพรพร  กิติคำ
28. นางสาวเวียนนา  สุขเจริญ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินอิ่น
2. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
3. เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยาสมุทร์
6. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นายพิชิตชัย  คะเน
4. นางอุบล  กุลศรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  นาปรัง
2. เด็กหญิงธุลีพร  ชาวริม
3. เด็กชายยาวาทิต  ดาแว่น
4. เด็กหญิงสุพิชญา  จันระวัง
5. เด็กหญิงสุรัมภา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์
2. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ยารวง
2. นายนสิทธ  ฝ่ายเดช
3. นางสาวนุชราพร  โออิ
4. นางสาวปภาวี  สนม
5. นางสาวภูริชญา  ศรีคำตัน
6. นางสาวลักขณา  สุทธสม
7. นายวรภิมุข  อินต๊ะสาร
8. นางสาวศิกาล  ประชากลาง
9. นางสาวศิรทิพย์  เอกธราเตชะพันธ์
10. นางสาวสวรรยา  สอนเล็ก
 
1. นายนวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
2. นายสงกรานต์  แก้วสา
3. นายชยวีร์  กุ่นใจ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พร้อมสุข
2. นายธีรสุวัตน์  ตั้งธนพนธ์
 
1. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  พรหมเผ่า
2. นางสาวฐิตวันต์  อินทะนิล
3. นายพยุภัทร  คำมูล
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวญาธิณี  จักรแก้ว
2. นางสาวปามาลิน  คำมาเร็ว
3. นายพงศ์ภัค  ตาปวน
 
1. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
2. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายนนธวัช  ฤทธิรงค์
2. นายสิทธิภาคย์  ระวังของ
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายศักดา  สีทา