รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลบุตร  ประทุมมลัย
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวพิมพกา  ประชามิ่ง
 
1. นางสาวตาณิกา  เงินฝรั่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  อินต๊ะขัน
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายภูเบศ  คำคง
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา   กันทะวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  เสนาธรรม
2. นายนิรวิทย์  สิบหมื่นอาด
3. นายพันโชค  ปวงคำ
4. นายศุภกฤต  ศุภภิญโญ
5. นายสุภิวัฒน์  ปัญญาแก้ว
 
1. นายวุฒิชัย  ยาวิไชย
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  พนมเขต
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายดลณฤทธิ์  ฟ้าแลบ
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกีรภัทร  เตชะแก้ว
2. เด็กชายชาติกล้า  แสงศรีจันทร์
3. นายณัฐพล  มังคลาด
4. นางสาวณิชมน  ปั๋นป้อม
5. นายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
6. นายนรภัทร  วงค์ราษฎร์
7. นางสาวนัชชา  ศิริขวา
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงศรีจันทร์
9. นางสาวปภาวี  ต้นวงค์
10. นายพงค์พล  สนชาวไพร
11. นางสาวพรลภัส  ดอนลาว
12. เด็กชายศักราช  ดาวงษ์
13. เด็กหญิงสุจิรา  ขันทะวงค์
14. นายอยู่ยงค์  ใจดี
15. นายเอกวัฒน์  หอมนาน
 
1. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
2. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
3. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
4. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายณัฐนรินทร์  บุญเทพ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  พุทธรุณ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อนุตรพงศ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจักรินทร์  กิตตินนทวัฒน์
2. นายนัฐวัฒน์  ปัญญากอง
3. นางสาวพรรษพร  ดอนลาว
4. นายพีรภพ  แก้วคำปา
5. นางสาวพีรยา  เกเย็น
 
1. นางสาวกานต์สินี  ณ น่าน
2. นางสุพัตรา  หอมนาน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธีรวิทย์  คำยั่งยืน
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีมูล
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายพิชญุตม์  บัวจ้อย
2. เด็กหญิงวรัญญา  สองสีใส
3. เด็กหญิงวาโกะ  ฟุรุฮาชิ
4. เด็กหญิงศิรดา  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตวงศนันท์
 
1. นางสาวบงกชวรรณ  มีลือกิจ
2. นางสาวรัตติกาล  ต๊ะอ้าย
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวลักษณพร  วงศ์ใหญ่
3. นางสาวสุภัสสรา  หอมนาน
4. นายอภิศักดิ์  ดวงมาลา
5. นางสาวอรวรรณ  คำประเสริฐ
 
1. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
2. นางรำพึง  ศรชัย
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  วงค์แพทย์
2. นายพงศกร  สมัคร
3. นางสาววรรณิศา  ดอนแก้ว
 
1. นางวินนา  เทพคำ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวธนัฐพร   หลวงประมูล
2. นางสาวธัญชนก   ท้าวแก่นจันทร์
3. นายอนุชิต  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวดาราวรรณ   ขันธะรัก
2. นางพัทธนันท์  กองทิพย์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  บุญชุม
2. นายชนายุทธ  แสงแก้ว
3. นายธีรภัทร์  คำเมืองใช
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
19 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาววพรรณษา   คำวิจิตร
2. นางสาววรางคณา   ทากาศ
3. นางสาวสุทธิพร   อุทธิยา
 
1. นายไพบูลย์   ภิญโญ
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายคุณากร  คำเรือง
2. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีกันชัย
3. นายวรัญชัย  ไชยมงคล
 
1. นายมณฑล  คำวังจันทร์
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายธีรนัย  ยารังษี
2. เด็กหญิงอนัญตญา  จวบศรี
3. เด็กชายเสกสรรค์  แก้วโน
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
2. นางสาวเรณุกา  ใจศรี
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวลักษณา  สุริยะ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร