รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวณิชา  สยุมพร
 
1. นางพรพิสุทธิ์  แสงคำธนาศิริ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายณังพงค์  พุฒทอง
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ขอนทอง
2. เด็กหญิงกัญญานุช  โยมา
3. เด็กหญิงกันยาวี   เพ็ชรมี
4. เด็กหญิงจินต์จุฑา  พรมรอด
5. เด็กชายจิรายุส  วีระพันธ์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำจันทร์
7. เด็กหญิงชนาพร  เป้แพน
8. เด็กหญิงชลธิชา  มาพร้อม
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำลา
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดสันเทียะ
11. นางสาวทอฝัน  แท่งทอง
12. นางสาวทักษิณา  เจือจันทร์
13. เด็กหญิงทัตพิชา  วานิ่ม
14. นายธนวัฒน์   พักดี
15. เด็กชายธนายุต  หาดอน
16. เด็กชายธีร์ธวัช  แท่งทอง
17. เด็กชายนครรัตน์  แสงมะณี
18. นายนพเก้า  ชาวเพชร
19. เด็กชายนราธาร  ภิรมย์กิจ
20. เด็กหญิงนิดานุช  ตุ่มทรัพย์
21. เด็กหญิงนิรดา  เที่ยงทิศ
22. เด็กชายปริญญา  แก่นทอง
23. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงมณี
24. นายวรพงษ์  บุญมา
25. เด็กหญิงวรพรรณ  พัดแสง
26. นางสาววรรณญา  เกตุสุวรรณ์
27. นางสาววรรณภา  เกตุสุวรรณ์
28. นายวาทิต  ขันธลักษณา
29. เด็กหญิงศศิพร  อ่อนจันทร์
30. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สัมพันธ์
31. นายศิริสิทธิ์  สังครุธ
32. เด็กชายอดินันท์   พันธ์โคตร
33. เด็กหญิงอภิญญา  ชัยเอี่ยม
34. เด็กหญิงอภิฤดี  กันสุข
35. นางสาวอรจิรา  ธูปหอม
36. นางสาวอรวรา  ธูปหอม
37. นางสาวอวิกา  สินาคม
38. เด็กหญิงอสมา  ชูแหวน
39. นางสาวอารีรัตน์  บุญเจริญ
40. นายีวีรยุทธ  สุขโข
 
1. นางเตือนใจ   คล้ายแก้ว
2. นายประจวบ  ชูจิตร
3. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
4. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
5. นายนฤพงศ์  อยู่แก้ว
6. นายณัฐพงศ์  วงษ์นุช
7. นางสาวสุดารัตน์  คำภูมี
8. นางสาววิภารักษ์  มีนาวงศ์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทรา  เปียวิเศษ
2. เด็กหญิงจิรานุช  นุชเทียน
3. เด็กหญิงณัฐนรี  สันหลง
4. เด็กหญิงประไพพร  สวนดอน
5. เด็กหญิงประไพพัชร  สวนดอน
6. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เพิ่มพูล
7. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจีน
8. เด็กชายรามเมศ  แตงเหล็ก
9. เด็กชายศุภโชค  ภูเรืองเดช
10. เด็กชายสุเมธ  ไววิชา
 
1. นางภัสวรรณ  กันนา
2. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
3. นางสาวปริศนา  อุ่ยอู่ทิพย์