รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  พูนชื่น
 
1. นางดวงรักษ์  ปาหา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุรวัฒน์มนตรี
 
1. นางดวงรักษ์  ปาหา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวฐิติขวัญ  สหกุลบุญญรักษ์
2. นางสาวพชรวรรณ  สุวรรณศิลป์
3. นายเมธัส  อินทร์ทอง
 
1. นางจันทนา  ศิลปศาสตร์
2. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงพุชนา  หงษา
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์  โตพงษ์
 
1. นางอิงอร  นะมะหุต
2. นางสาวกาญจนา  ใจมั่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. นางสาวปิยธิดา  แก้วมา
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจมั่น
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายพิธิวัฒน์  เหลืองวิชชเจริญ
2. นายศิวกร  อินกองงาม
3. นายศุภชัย  สอนไว
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มาเกตุ
2. นางสาวพรรณธิภา  บุญศิลป์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายภูรินทร์  ฟักแฟง
2. เด็กชายมาวิน  ศรีชาติ
 
1. นางรพีพร  สุขใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีวันเสด็จ   สุขใจ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษมงคล  รัตนถาวร
2. เด็กชายธนดล  พูลทวี
3. เด็กชายรังสิโรจณ์  กุลเพชรจิระ
 
1. ว่าที่พันตรีสาธิต  อธิวาส
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกัญญาวีร์  สมเจตริน
2. นางสาววรรณวิษา  สงวน
3. นางสาวอรสา  มูลจัด
 
1. นางสาวสายชล  สุขโข
2. นางสมพิศ  ภู่เพ็ชร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายพชรภูมิ   สมารังคสุต
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   บุญตาแสง
 
1. นางจารุวรรณ  จงทอง
2. นางถนัดศรี   ทัดเที่ยง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายขุนพล  หมอรักษา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุรี
 
1. นายประเสริฐ  จำปาแดง
2. นางอังคณา  แสนอุบล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ใจดวง
2. เด็กหญิงรุ่งธิดา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หงษ์สุข
4. เด็กชายอนาวิล  ทองดอนกลิ้ง
5. เด็กชายอภิชาติ  สายบุญจันทร์
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิมจันทร์
2. นายปริวัตร  ศรสุรินทร์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายคีรพัชร   จรัสศรี
2. นางสาวจิริญญา  สุวรรณอินทร์
3. นายนวมินทร์  จันจีน
4. นางสาววรดา  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวสิรภัทร   อินทวงค์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางชนากานต์  สกุลหงษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายอัศวเมธ  เอี่ยมน้อย
 
1. นางสินีนาฎ  คชนิล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
3. เด็กหญิงธนพร  วรรณธง
4. นางสาวธนัชพร  ล้อมจันทร์
5. นางสาวธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
6. เด็กหญิงปรมา  อนุสิทธิ์
7. เด็กหญิงพัฐยาพร  พิศาลอัครชูสกุล
8. นางสาววรรณกร  คร้ามมี
9. เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุทอง
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
2. นางสาวพนัสญา  ลูกพลับ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกฤศญารัตน์  รื่นถวิล
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  สงมา
3. เด็กหญิงจันทร์นิภา  เปลี่ยนโพธิ์
4. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองแย้ม
6. เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษมรัตน์
7. เด็กหญิงธนพร  วรรณธง
8. เด็กหญิงธนภรณ์  นางาม
9. นางสาวธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
10. เด็กหญิงธิญาดา  พลแก้ว
11. เด็กหญิงประสิตา  มูลหล้า
12. เด็กหญิงปรียาพัชร  จันทร์ทิพย์
13. เด็กหญิงปิยนัดดา  บุศยศักดิ์
14. เด็กหญิงพรณิภา  รอดละม้าย
15. เด็กหญิงพัฐยาพร  พิศาลอัครชูสกุล
16. เด็กหญิงภาสินี  สมบูรณ์หนู
17. เด็กหญิงรสิตา  กิมเส็ง
18. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  บุญคุ้ม
19. เด็กหญิงศศินิภา  สิริเมธินธนา
20. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ภิญโญ
21. เด็กหญิงสุไรดา  อยู่จันทร์
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
2. นางสาวศิริรัตน์  เจษฎาวุฒิ
3. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
4. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
5. นางสาวพนัสญา  ลูกพลับ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกรดา  ศิริรัตน์
2. นางสาวกันต์ธิดา  ศิลา
3. นางสาวกันยารัตน์  สมบัติทองใบ
4. เด็กชายกิตติธร  บุญแท้
5. นางสาวกุลชา  อินทุกูล
6. นายคฑาวุธ  ขำทอง
7. นายคณิศร  เพชรี
8. เด็กชายคมกริช  ด้วงทา
9. เด็กหญิงจิตราวดี  จุลละนันท์
10. นายฐาปกรณ์  บุญอ่ำ
11. นางสาวฑิฆัมพร  ยอดบุตรดี
12. นายณัฐชัย  คำมี
13. เด็กชายธนบดี  สิทธิศร
14. เด็กหญิงธิญาดา  สนศิริ
15. เด็กหญิงนันทิพร  บริจาค
16. นางสาวปัญญากุญ  สุขโชติ
17. เด็กหญิงปิยะนุช  สว่างเมฆ
18. นางสาวพรพชร  อินไชยเทพ
19. เด็กหญิงพัชรพร  โคตรเพชร
20. นางสาวพาขวัญ  รอดสิน
21. นางสาวพิชยา  รอดเมือง
22. นายพีระพล  สิงห์ลอ
23. นางสาวภัชชรัตน์  สำราญศิริกุล
24. นายภูธเนศ  นาคสวาท
25. เด็กหญิงรัตติกาล  จุลศิลป์
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วเอี่ยม
27. เด็กหญิงรุ่งนภา  ข้ามแปด
28. นางสาววิภาดา  นาคธรรมชาติ
29. นางสาววิภารัตนศิริ  เกตุปาน
30. นางสาวศจีรัตน์  ย่อมแอ่น
31. นางสาวศุภรดา  จันทรา
32. เด็กหญิงสนิฐา  คชนิล
33. นายสรศักดิ์  อ้นอินทร์
34. นางสาวสุภัสสรา  หมื่นส่ง
35. นายอนุพงษ์  มีแสง
36. นางสาวอภิชญา  ไพสิฐสุวรรณ
37. นางสาวอมรภัค  กลิ่นแข
38. นายอรรถชัย  ยิ้มคง
39. นางสาวเฌอเอม  ขวัญเงิน
40. นายโชคจุฑานันท์  ดิฐษาทวีพร
 
1. นายเสน่ห์  เทศนา
2. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
3. นางสาวสุจิตรา  ทรัพย์พึ่ง
4. นางวลีรัตน์  วงศ์สุทธิ์
5. นางสาวพิญาภรณ์  บำรุงดี
6. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายนรินทร์   ท้วมทองดี
 
1. นางสุรภา   จันทร์เปล่ง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงมารีเเอล  อเวสโตร
 
1. นายจาตุรันต์  วัฒนากุล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวCiara rose  Mc Master
2. นางสาวกมลลักษณ์  น้อยนาง
3. นางสาวกรณิศ  วงศ์เศรษฐภูษิต
4. นายกฤษฎา  นิลเลิศ
5. นางสาวกัลยรัตน์  ปรางวิรุฬห์
6. นางสาวชนัญญา  มีสุวรรณ์
7. นางสาวชนิชา  ตึงทอง
8. นายชัยวัฒน์  คำม่วง
9. นายชาคริต  พลต้น
10. นายชโนทัย  มโนนัย
11. นางสาวญาณินี  สินทูล
12. นางสาวณัฐนรี  แทนนิกร
13. นางสาวธิดารัตน์  เทพบุรี
14. นางสาวปรียาภรณ์  บัวแก้ว
15. นายพศิน  หมั่นมี
16. นางสาวพัชราภรณ์  คงเจริญ
17. นางสาวพัชรี  เมืองมา
18. นางสาวพิมพ์พิศา  มั่นฤทธิ์
19. นายภาคภูมิ  ศิลา
20. นายภานุพงศ์  ชมภูเพชร
21. นางสาวมัศยา  เพชรเกิด
22. นายวรชาติ  ใจดี
23. นางสาววริยา  เจียมประสิทธิ์
24. นายวศิน  สิงห์ชา
25. นายศักดิ์สิทธ์  เรือนแก้ว
26. นางสาวสุพรรษา  อิวชาวนา
27. นางสาวสุภาพร  เพชรทิม
28. นางสาวสุวรญา  ภู่เชย
29. นายสุฬิโญ  คงเมือง
30. นายอชิตะ  สมเพราะ
31. นางสาวอติพร  ยุตติธรรม
32. นางสาวเบญญาภรณ์  ปูนปาน
33. นายเริงชัย  อินสิงห์
 
1. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
2. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
3. นางสุนิศา  ดิษฐ์แก้ว
4. นายวีระชัย  จันทะเสน
5. นายณัฏฐนันท์  โชติณภาลัย
6. นายนัทพงศ์  วังทัน
7. นางวิวัฒนา  วงศ์พุฒิ
8. นางสาวโพยมรัตน์  นพรัตน์
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  ม่วงยิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐชนัน  กรุณี
3. เด็กหญิงณัฐนิสา  มีจอ
4. เด็กหญิงธัญญ์นรี  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงพฤกษา  บ่องเขาย้อย
6. เด็กหญิงพิญญาเนศวร์  อั้งสุวรรณ
7. เด็กหญิงสุชาดา  โชติรัตน์
8. เด็กหญิงสุทิวัน  พรมสุข
9. เด็กหญิงเทพศิรินทร์  บางหลวง
 
1. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาววริศรา  จันทวงษ์
 
1. นางสาวมันตา  อัตตพงษ์ไพบูลย์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  ภาณุภาส
2. นายภควันต์   บูรณเขตต์
3. นางสาวหฤทัยชนก  ทวีประภาวัฒน์
4. นายอินทัช  หวังตระกูลดี
5. นายเมนาถ  นาวีวิตรผดุง
 
1. นางยุพา  สมบุญมี
2. Mr.Lorenzo  Caballes Jr.
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฐณิชา  คุ้มสนิท
2. นางสาวนวพร  ทองเถื่อน
3. นางสาวนันท์นภัส  ฉายอรุณ
4. นางสาวพิมพ์ญาดา  กาวิน
5. นางสาววนภรณ์  ไฉไลพานิช
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุขกมลธรรม
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กชายณัฐกฤต  ทิมศรี
2. เด็กชายศิลป์  ขจิตวิชยานุกูล
 
1. นางพิมลสิริ เถาว์แล  เอี่ยมละออ
2. นางสาววันทกาญจน์  เล็กกระจ่าง
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์รักษา
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บัวอำไพ
3. เด็กชายธีรพัฒน์  กลิ่นแจ่ม
4. เด็กชายปรวัตร  สุขทวี
5. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ทับคล้าย
6. เด็กชายราเชน  เอี่ยมบริสุทธิ์
7. เด็กชายวุฒธิชัย  นุ่มน้อย
8. เด็กหญิงอรไพลิน  แป้นเมือง
 
1. นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง
2. นายจเร  โคกทอง
3. นางสาวจันทร์จิรา  สกุลณมรรคา
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายปรภัทร   แพโต
2. เด็กชายศุภรักษ์   มั่นกตัญญู
 
1. นางดารารัตน์    มะอิ
2. นายธีรพงษ์   นวลด่อน
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายชินกฤต  โตพันปี
2. นายศุภวิชญ์  แก้วรุ่งเรือง
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางสาววริษฐา  บัวทอง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ป่าทอง
2. เด็กหญิงสาธิตา  เพิ่มพิพัฒน์
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวตุลยา   ทองสิน
2. นายศุภกร   เพ็งปรางค์
 
1. นายธีรพงษ์   นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เป้าพะเนา
2. เด็กหญิงณฤทธิ์สรา  ฤทธิรอน
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายพลณัฐธนา  โมรา
2. เด็กชายอัมเทวา  แสนบุญเรือง
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายณิวัฒน์ชัย  หวังตระกูลดี
2. นายทินภัทร  สืบพันธ์
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตื้อปั้น
2. เด็กหญิงมณธวรรณ  อาภัย
3. เด็กหญิงสิริยากรณ์  แสนบุญเรือง
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางสาวเบญจวรรณ  แหวนนิล
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกันต์ชิตา  แสนศิริ
2. นางสาวจิราธิป  เกษามูล
3. นางสาวพิมพ์ชมพู  แก้วสูงเนิน
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายนิธิกร  แทบศรี
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายฉัตรดนัย  ชัยปัญหา
2. นางสาวอริญชยา  แพ่งสมบูรณ์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางสาววริษฐา  บัวทอง
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุชา  อ่อนฤทธิ์
2. เด็กชายปัณณทัต  เถื่อนกูล
3. เด็กชายยศกร  ลิ้มศรีประพันธ์
 
1. นายจรูญ  เถื่อนกูล
2. นายกิตติพันธ์  บุญปัน
 
44 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณปวร  ทองสั้น
2. เด็กชายณัฐนนท์  ตั้งจินตวิวัฒน์
3. เด็กชายทินภัทร  โตศรี
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางเบญญาภา  สอนสุภาพ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงฐานัชฌา  อิ่มพึ่ง
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  แย่งใจรัก
4. เด็กชายฟ้าอัมรินทร์  ฟักทอง
5. เด็กชายวาคิม  เขตคาม
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงอ่วม
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
3. นายสุชาติ  สาดอ่ำ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ภู่ฤทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  สาดอ่ำ
3. นายณัฐวุฒิ  แช่มขำ
4. นางสาวน้ำฝน  จาดศรี
5. นางสาวรุจาภา  กันเกตุ
6. นางสาวลลิดา  หมีนิ่ม
 
1. นางธิติมา  วุุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางนันทิยา  ศุภราชโยธิน
3. นายสุชาติ  สาดอ่ำ
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนนิกานต์  เกตุสกุลณี
2. นางสาวสุภาวดี  คงทิพย์ธีรศรี
3. นางสาวสุรัชนินทร์  ภู่มณี
 
1. นางยุเพียร  อ่อนสี
2. นางสาวยุพิน  จิตรกำเหนิด