รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายธเนศ  วันเมฆ
 
1. นางสาวกัญญาลักษณ์  จันทร์เขียน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูริภัทร  ปาสะบุตร
 
1. นางสาววันนิสา   คำอ้าย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  โตมา
 
1. นางสุภาพร  นักหล่อ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเจนจิรา   แก้วเขียว
 
1. นายพรณรงค์  ธานี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินจันทร์
2. เด็กชายจิรทิปต์  สาตุ่น
3. นางสาวชมพูนุช  กันดก
4. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เทพดวง
5. เด็กหญิงวรรณนิศา  บุดดา
6. เด็กหญิงวราพร  กันดก
7. เด็กหญิงอภิญญา  คัณทักษ์
8. นางสาวอรัญญา  อิ่มจันทร์
9. นางสาวอินทิรา  กึนสี
10. นางสาวเมธาพร  พานิช
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
2. นายชัยวัฒน์  เสมาทอง
3. นางสุกัญญา  แก้วยศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่เอ็ง
2. เด็กหญิงธันยพร  บุรพพงษานนท์
3. เด็กหญิงยลลดา  ถองทอง
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุมี
5. เด็กชายเมฆอนันต์  มีพูล
 
1. นางภาวิณี  จันทร์ทิพย์
2. นางปิยพร  สรรพช่าง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ยังปัญญาวงค์
2. นางสาวณัฐธิดา  มัตหลา
3. นายธัญวรัตม์  มงคล
4. นางสาวธิดา  จันเปาว์
5. นางสาวสายธาร  ปานทอง
 
1. นางสาววรางค์สิริ  ฤทธิ์รอด
2. Mrs.GYEYOUNG  JIN
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  แซ่วื่อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงคำกุล
3. เด็กหญิงอรนุช  พุฒิพร
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางสาวกวินทรา  แก้วเอี่ยม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกรชวัล  พุฒิพร
2. นางสาวสุกัญญา  แซ่ย่าง
3. นางสาวเบญจภรณ์  บำรุงคีรี
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางสาวศิริวรรณ  คงเวิน
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  บุญจันทร์เชย
2. นายธราเทพ  ขวัญไร่
3. นายปารเมศร์  ดำรงวิทย์
 
1. นายลิขิตดง  นันตา
2. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเดิน
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กันยามา
 
1. นางวิไลวรรณ  สารัด
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นางสาวภัทรธิดา    คำแพ
 
1. นายจีระศักดิ์    อินทรักษา