รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายปิยะพงศ์    ปัญโญ
 
1. นางประภาสินี   เวียงวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวภาวิณีย์  วิริยะวงษ์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ดังก้อง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกุลนาถ  โกสิน
2. เด็กหญิงชีวา  อินกัน
3. เด็กหญิงพรพนา  ปะระมะ
 
1. นางวิจิตรา   วรรณมาลิกพันธ์
2. นายวิทยา   ปันแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรกนก  สวนพุฒ
2. เด็กหญิงฉัตรกมล  สวนพุฒ
3. เด็กหญิงชนม์ชนก  ลือชาคำ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  เหมืองห้า
2. นางพิจิตรา  ศรีอินทยุทธ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายก้องเกียรติ   ไตรพนา
2. เด็กชายศุภฤกษ์   คงประพันธ์
 
1. นางพวงพรรณ   วันมา
2. นางสาวสิริรัตน์   กันธิยะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤษฎา  อาทะ
2. นายภูวดล  เผือกวัฒนะ
3. นายอธิคม  ยานะวิน
 
1. นางสาวพรรณสิริ  ฟุ่มเฟือย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนปัญญา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายก้องภพ  ศรีเพ็ชร
2. เด็กชายจิรสินธิ์  สีระสา
3. เด็กชายปรเมษฐ์  คำสี
4. เด็กชายพิณพ  แสงสร้อย
5. เด็กชายเกียรติภูมิ  ถังทอง
 
1. นายนำพล  ชัยพิชิต
2. นายวิสุทธิ์  สิทธิอักษร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายกฤตินัย  สองใจ
2. นางสาวชมัยพร  ดีดวงพันธ์
3. นางสาวณัฎฐิดา  เสนปัน
4. นายธีรเดช  รูปทอง
5. นายพัทยศ  ท้าวถึง
6. เด็กชายภานุพงศ์  เมืองมาน้อย
7. เด็กชายภานุวัตร  จินาอ้าย
8. นางสาววรฤทัย  หมั่นการ
9. เด็กหญิงศุภกานต์  ใจกุม
10. นางสาวสุพิชญา  โพธิ์งาม
 
1. นายภาณุวัชร์  นามสาย
2. นายจักรพันธ์  ต๊ะเรียน
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันศรี
2. นางสาวจิดาภา  กาธาตุ
3. นางสาวณัฐธิดา  ตาจา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สาใจ
5. เด็กหญิงณิชกานต์  ส่วนบุญ
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สีนาคม
7. นายพงศกร  ขันวิเศษ
8. เด็กหญิงพรชิตา  สง่าเมือง
9. เด็กหญิงสิริกานต์  อินแดง
10. เด็กหญิงอรปรียา  วิชาวุฒิพงษ์
 
1. นายสาธิต  ณ ลำพูน
2. นางพรพิมล  บุญสูง
3. นางสาวมัลลิกา  ถิ่นทิพย์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณภัทร  ปิ่นทอง
2. นายศักย์ศรณ์  เมืองม้าน้อย
 
1. นายพิภพ  จันทร์คำ
2. นายยุทธพงศ์  จองคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ริพล
 
1. นายกฤษฎา  วงศ์วาร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายฉัตรชัย  เทียมแสน
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายตรีเอก  สมณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชมพูนุช  แผ่นทอง
2. นางสาวฐิติวรดา  โคตสุภา
3. นางสาวณัฐกาญจน์  วิมลจิตต์
4. นางสาวณัฐริกา  จินสกุลแก้ว
5. นางสาวณัฐวรา  ธนานุศักดิ์
6. นางสาวธัญญารัตน์  พะพู่
7. นางสาวธิชารัตน์  สมบูรณ์
8. นางสาวนราภรณ์  พริ้งเพลิด
9. นางสาวปราณวรา  เวียงหก
10. นางสาวพัชรี  จองแค
11. นางสาวพิชญาภรณ์  สุวรรณกาศ
12. นางสาวภัททิยา  เป๊กทอง
13. นางสาววิภาวี  ชัยนนถี
14. นางสาวศลิษา  เหลืองสมบูรณ์
15. นางสาวสุภาวดี  ฟูธรรม
16. นางสาวเชิญจุติ  จิรลิขิตวงศ์
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นายศุภกฤษ  ไพรภาอุดม
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ชมเชย
4. นายนนทพัฒน์  ถานะวุฒิพงศ์
5. นายตะวัน  ต่อมดวงแก้ว
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายคณนาถ  แสงทิพย์
2. นางสาวธัญกมล  เตียวกุล
 
1. นางศิวาไล  เตียวกุล
2. นางสาวไอริณ  พันธ์เสนา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสกุลทิตา  ศรีระวัตร
2. เด็กหญิงสกุลภัทร  ศรีระวัตร
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
2. นายเทอดศักดิ์  บังวรรณ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายจิรกิตติ์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวธิษรัศม์  บุตรชา
 
1. นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม
2. นางสาวอภิรดี  กองบุญ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนิภรณ์  สวนผล
2. นางสาวณฐพร  ธรรมชาติอารี
3. นายณัฐดนัย  จันทร์เขียว
4. นางสาวณัฐธิดา  เชียงดี
5. นางสาววิชุดา  บรรลือ
 
1. นางกาญจนา  บัวคำ
2. นางสาวนิลดา  กันกา
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แดนสลัด
2. นางสาวพิมพ์ผกา  แข็งแข
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ชุมภูสาย
 
1. นายวิทยา   ปันแก้ว
2. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ไกรราษฏร์
 
1. นางสุวรรณี  สายสุยะ
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนิดาภา  เลิศสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร