รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ดวงเนตรงาม
2. นายภาณุกฤษณ์  ทองออน
 
1. นายณัฐพงศ์  โพธิวงค์
2. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกรวิชญ์  อินแถลง
2. นายการุณย์  ควายคณะ
3. นายชญานิน  แซ่หลู่
4. นางสาวนุชนาฏ  เจนปัญญา
5. นายปฎิพล  ไม่มีชื่อสกุล
6. นางสาวรัชนีกร  วันนา
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นางสาวชัชว์รวี  พรมพิทักษ์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกฤตเมธ  พิทักษ์
2. นางสาวกานต์ธิดา  อุประ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ชนาวีร
4. นายชัญญา  ไม่มีชื่อสกุล
5. นายฌาณทิพย์  ปันทวัง
6. นายทักษ์   อภิวะ
7. นางสาวนวลจันทร์  ไม่มีชื่อสกุล
8. นางสาววีร์วรีย์  แต้มสีคราม
9. นายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
10. นางสาวไพรพรรณ   เวทย์นุวงค์
 
1. นายธรรมธัช  ป๋าวงค์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นายภูมินทร์  ช่วยหลำ
2. นายวุฒิศักดิ์  ชุ่มธิ
3. นายสุขสันต์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายยศพนธ์  สุปินะ
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวพิชามญชุ์  ศรีวงษ์แผน
 
1. นายสาธิต  เตชะสร