รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์
 
1. นายสุบิล  วงค์สอง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  พันอ้น
2. นางสาวศุวิภา  ลือใจ
3. นางสาวสุชาวดี  ศรีวิชัยวงศ์
 
1. นางสาวชลพรรธณ์  กุลศรีวรเมศร์
2. นางสาวมุทิตา  สิงห์โต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์  ทับทิม
2. นายไชยวัฒน์  ทองดำ
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
2. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เกิดพงษ์
 
1. นางสาวศศิภา  ศรีสม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงสริตา  รุ่งพิทยานนท์
3. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดาภรณ์  มหบุญพาชัย
 
1. นางเนตรดาว  คำวงศ์วาลย์
2. นางสาวพิรดา  ช่วงกรุด
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงชญานุตต์  มะรินิล
2. เด็กหญิงธนัชชา  เชื้อศรี
3. เด็กหญิงนัทธมล  เป็งยาวงศ์
 
1. นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย
2. นางวัลลภา  อินหลวง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงรติรส  เรืองนาราบ
2. เด็กชายวชิรพร  วิทยาจิตรเกษม
 
1. นางสุวิมล  กาแก้ว
2. นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ชีวะโต
2. นายรัฐพงษ์  สืบวงษา
3. นางสาวอุทัยวัลภ์  อินแนม
4. นางสาวเมธาวี  ลิ่มวชิรโชติ
5. นางสาวโรสรินทร์  สุดสอาด
 
1. นางศิริวรรณ  กันศิริ
2. นางสาวชญาน์นันท์  เลิศอมรวัชร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงบงกช  โภธิ์ธิน
2. เด็กหญิงอัญจรี  อินประภักตร์
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
2. นางสาวชลธิชา  ระฆัง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกุลหญิง  หอมบุปผา
 
1. นายทนง  คงรอด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุเดช  ทองเดช
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. นางสาวกศิมาพร  สมตน
3. นายกิตติสุวัฒนา  มังกร
4. เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
5. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
6. เด็กหญิงญาณัจฉรา  กันทา
7. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
8. นางสาวพัชรวี   พิมพา
9. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
10. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
11. เด็กชายภาณุเดช  ทองเดช
12. นายศาศวัต  อินทรเกษม
13. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
14. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
15. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. นายกิตติสุวัฒนา  มังกร
3. เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
4. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
5. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
6. นางสาวพัชรวี  พิมพา
7. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
8. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
9. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
10. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
11. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
12. นายอรรถพล  สุยะวงศ์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมฟู
2. เด็กชายณัฒพงษ์  กลิ่นกระจาย
3. เด็กชายธนภัทร  แสงชาติ
4. เด็กชายธีรพงศ์  โชติโหมด
5. เด็กชายรมยกร  แสงท้าว
6. เด็กชายอาชวิน  กนกบุญรัชต์
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
2. นายเกรียงศักดิ์  สิริพรชัยกุล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชัชติยา  แช่มช้อย
2. นางสาวพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
3. นายพีรพัฒน์  เกิดสุข
4. นายศิริภูมิ  ศิริเจริญ
5. นายอิทธิพัทธ์  เกิดศรี
6. นายเพชรภูมิ  รุ่งนภาวิเชฐ
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกานต์นิธิ  ปรัชธันยาพร
2. นายกิติศักดิ์  วารีนิล
3. นายคีรภัทร  รัตนะ
4. นายคีรีรัฐ  แจ่มหม้อ
5. นายจารุพงษ์  เจริญศิลป์
6. นางสาวชญานี  ประชาสรรเจริญ
7. เด็กหญิงชัชรินทร์  คำฟู
8. นางสาวณัฐธิดา  เย้ยโพธิ์
9. นางสาวณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
10. นายณัฐวุฒิ  คำสุทธิ์
11. นายณัฐสิทธิ  จันโทสถ
12. นางสาวณิชากร  ช่างย้อม
13. นายนคพณ  แสงคำ
14. นายนนทกร  สอนมี
15. นางสาวนัฐณิชา  หงษ์ยนต์
16. นางสาวนันทิตา  แสงสว่าง
17. เด็กหญิงนันธิวา  ศรีสวัสดิ์
18. นายประภัธพงศ์  ทาลายา
19. นายพชร  รัมวุฒิ
20. เด็กหญิงพรนภา  ปิ่นชัยมูล
21. นายพัฒนเทพ  บัวบานศรี
22. นางสาวพุทธรักษา  มโนมัย
23. นางสาวรัชนก  สอนตน
24. เด็กชายวรินทร  หมวกยอด
25. นางสาววริศา  วันชัย
26. เด็กชายวิชญ์บดินทร์  พุทธรักษา
27. นางสาววิสรา  อุรุวรรณ
28. เด็กหญิงวีระยา  ปั้นปรือ
29. นายศุกกิตติ์  สิงห์พยา
30. นายสมพร  มากสาคร
31. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีรักษ์วงษ์
32. เด็กชายอรรถพล  หุ่นสุวรรณ์
33. นางสาวอาทิตยา  พวงสมบัติ
34. นางสาวอุมารินทร์  มัญชุวงศ์
35. นางสาวอุมาลี  มัญชุวงศ์
36. เด็กหญิงอโณมา  มีพร้อม
37. เด็กหญิงเขมริศา  เชียรไทย
38. นายเมธัส  คำบรรลือ
39. เด็กหญิงแพรพรรณ  พิริยะจารุกุล
40. เด็กหญิงแพรพลอย  จันทร์ลอย
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
2. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
3. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
4. นายอนุเสก  นุ่มนิ่ม
5. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
6. นางสาวกฤติยา  ยองทอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวกฐาทิพย์  โพธิ์ยอด
2. เด็กชายกรพิทักษ์  ใจแสน
3. นายกิตติวัชน์  จันทร์เล็ก
4. นางสาวจรีรัตน์  ขำโตนด
5. นางสาวจุฑามณี  แพงรักษ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ขำพารี
7. นางสาวชลิตา  มั่นเขตกรณ์
8. นายชัยวัฒน์  มาน้อย
9. นางสาวช่อทิพย์  วงค์พิชัย
10. นางสาวฐณิชา  คล่องณรงค์
11. นายณัฏพงษ์  พุ่มพงษ์
12. นางสาวดาราวรรณ  ฉวีอินทร์
13. นายธนาธิป  กาศเกษม
14. นายธราดล  แสงอ่วม
15. นายธีรภัทร  สุขภิรมย์
16. เด็กชายธีรภัทร  สามสุวรรณ
17. เด็กชายนนทพัทธ์  งามเฉียว
18. นางสาวปริมประภา  สายเครือเปี้ย
19. นายผดุงเกียรติ  ยอดศรีทอง
20. เด็กหญิงพรรณิษา  จันมา
21. นายพลปภัทร  สุรวัฒนะ
22. นายภักดี  อ่อนสมสวย
23. นายภิรพล  คงอินทร์
24. นายภูมิ  รอดปานะ
25. นายยุทธพิชัย  ชัยชนะ
26. นางสาวรัชประภา  แก้วมณี
27. เด็กหญิงวรรณิกา  แมนไธสงค์
28. นางสาววรรณิกา  คุ้มเณร
29. นางสาววาริน  จำปา
30. นายวิทวัส  สายหยุด
31. เด็กหญิงวิภาวดี  พรมร้าย
32. นายศุภกิจ  พรมเพียร
33. เด็กชายอนนท์  อินทร์สุพัตรา
34. นายอนุรัตน์  เกิดยอด
35. นายอัษฎาวุธ  พุทธา
36. นางสาวเฌอณัฐฐา  แยกกสิกรรม
37. เด็กชายเดชานนท์  พนมวาส
38. นายเมธาวี  สอนดี
39. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณภาพทอง
40. นายแสงชัย  สร้อยเชื่อ
 
1. นายนพรัตน์  อิ่มสุขศรี
2. นายบรรพต  เนื้อไม้
3. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
4. นายเอกพัฒน์  กลางนภา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายชเนศ  สระสม
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายวัชรพงษ์  สีพ่วง
 
1. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงต้นข้าว  ตั้งเขตการ
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  รักพร้า
2. นางสาวณัฎฐกานต์  วรกรรณ์
3. นางสาวนุชวรา  วรรณเครือ
4. นางสาวปรารถนา  สำราญ
5. นายรัชชานนท์  บัวพรม
6. นางสาววนิดา  แสนหล้า
7. นางสาววิไลลักษณ์  เศษโถ
8. นางสาวสุภาพร  ยั่งยืน
9. นางสาวอธิภาวดี  เฉลยภพ
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จีนเพชร
2. เด็กชายจิรพงศ์  ชัยศรี
3. เด็กชายทรงภพ  เกิดเผือก
4. เด็กชายทัตเทพ  มณีเขียว
5. เด็กชายพงศกร  เจริญศิลป์
6. เด็กชายภูวดล  มณีเขียว
7. เด็กชายสุพจน์  ทิพมนต์
8. เด็กชายเอกชัย  ศิรินาค
 
1. นายไพเราะ  ขัดสุข
2. นายชนะภัย  ศิริเจริญ
3. นายเจษฎา  สุโน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายคมสันต์  ดาทา
2. นายชัยณรงค์  ชื่นบาน
3. นายธนกร  รื่นนุสาน
4. นายภาเจริญ  แพนไธสงค์
5. นายศุภมินทร์  โตโทน
6. นายเดชฤชัย  จันทร์ต้น
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  แสงสังข์
2. นางสาวจิตติมา  วงษ์เอี๊ยด
3. นางสาวชนิกานต์  ประเสริฐศรี
4. นายธนกร  อบเชย
5. นางสาวพีรญา  ประวิตราวงศ์
6. นายภูมิ  สุขจันทร์ตรี
7. นางสาวมัณฑนา  แสงท้าว
8. นางสาวลักษิกากร  สุรอด
9. นายสุภีมพัศ  พูลทวี
10. นายโสภณวิชญ์  เพชรรัตน์
 
1. นางเกศิณี  บึงมุม
2. นางศิริวรรณ  กันศิริ
3. นางโชติรส  แตงดารารัตน์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ละน้อย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงกุลญฑิตา  เปรมศรี
4. เด็กชายมนต์ชัย  ขันชารี
5. เด็กหญิงวรลักษณ์  วิเชียรโชติ
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายดนัยฤทธิ์  สร้อยทองบม
2. นางสาวธันชนก  เกษอุดมทรัพย์
3. นางสาวพริ้มเพรา  เพิ่มประยูร
4. นางสาวอธิชา  เชื่อมชิต
5. นางสาวอรพิชญา  ประสารศรี
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ประมูลทรัพย์
2. เด็กหญิงภัชรวดี  ภู่ทอง
 
1. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
2. นางพรทิพา  วรรณสมัย
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพิชัยยุทธ์  บริสุทธิ์บงกช
2. นายสกรรจ์  กมุทชาติ
 
1. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  เอี่ยมสอาด
2. นางสาววิมลสิริ  ทองอยู่
 
1. นางอรุณ  ยอดนิล
2. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายทัตพล  ศรีเมือง
2. เด็กชายนิติกร  สีสงปราบ
3. เด็กชายพิษณุ  บุญช่วย
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  ไทยสงค์
2. เด็กหญิงดรุณี  แซ่ฉั่ว
3. เด็กหญิงธันยาพร  คุ้มโภคา
4. เด็กหญิงพรนภา  ผิวพรม
5. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีภูธร
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โมลา
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติกา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงปริศนา  แซ่ม้า
3. เด็กชายปรีชา  แซ่จ้าง
 
1. นางสาวปาณิศา  อ่ำดอนกลอย
2. นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย
 
39 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  จันทะเสน
 
1. นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร