รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวขวัญลดา  ศรีเดช
2. นางสาวพรทิพย์  ปานปิ่น
3. นางสาวพิชญาภรณ์  เทียนสันต์
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
2. นางนุชนาท  สิงหา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวต้นกล้า  พิมพ์สิงห์
2. นางสาวสุพรรณี  สุขรัตน์
 
1. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
2. นายศุภชัย  แก้วขาว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกรัณฑา  คำแจง
2. นางสาวกุมาริกา  บัณฑิตย์
3. นางสาวกุลณัฐ   วงศ์พูลทรัพย์
4. นางสาวจันทร์ทรา  ชำรวย
5. นางสาวฉันชนก  แย้มปั้น
6. นางสาวนพรัตน์  สุดตานา
7. นางสาวนิตยา  บัวนอก
8. นางสาวนิธิชญา  รูปพรม
9. นางสาวพิชญา  อินตาโสภี
10. นางสาวพิมพ์ชนก  ถาวรสุข
11. นายพีรพัฒน์  เงินเมือง
12. นางสาวภริตา  เจริญพร
13. นางสาวรักษ์ศิกา  เถอะจา
14. นางสาววรัชยา  ศรีจันทร์
15. นางสาววิภาวรรณ   เกษมะณี
16. นางสาววิรัลยุพา  น้อยนาช
17. นายศุภวิชญ์  ธีระบุตร
18. นางสาวสุธิตา  มาน้อย
19. นางสาวสุพิชญา  ธรรมฉมัย
20. นางสาวอุมาพร  ทองถนอม
 
1. นางสุทิน  แสงแก้ว
2. นางสาววราภรณ์  ถาวร
3. นายภิธาร  คำสีทา
4. นางเพชรรุ้ง  ทองอิ่ม
5. นางสาวปุณธิชา  มาเนตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายฐิตวัฒน์  สงค์พิมพ์
2. นางสาวธนพร   สังข์เดช
3. นายธนวัฒน์  ศรีสำเนียง
4. นายธนาธิป  จันทร์ผิว
5. นายธีรพัฒน์  ธรรมจิตเหมาะ
6. นายธีรภัทร  ใจมั่น
7. นางสาวนันธรัช  ผิวจันทร์
8. นางสาวปาริฉัตร  เรืองขจร
9. นายพันธ์นที  บัวทอง
10. นายภูธร  ดาสา
11. นางสาวมีนชยา  ใจดี
12. นายยุทธพิชัย  คมเกตุ
13. นางสาวลักขณา  วระฉัตร
14. นางสาววิรัญชนา  พันธ์หอม
15. นายศิริศักดิ์  สารคำ
16. นายศุภกร  แช่มช้อย
17. นายสหัสวรรษ  ปัจจัย
18. นางสาวสุวรรณา  เยี่ยมสมุทร
19. นายอธิวัฒน์   พันพิพัฒน์
20. นายเตชสิทธิ์  พระเกตุ
 
1. นายนพพร  แจ่มหม้อ
2. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
3. นางอุไรวรรณ  อุดมสุข
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นกาญเกล้า  การะภักดี
5. นายศราวุฒิ  พุธทา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายอรุณ  พวงทอง
 
1. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  จำปางาม
2. นายพิฆเนศ  เภาศรี
 
1. นางอารี  พินิจชัย
2. นางสาวสุดาพร  เจนจบ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษชัย  คล้ายหนองลี
2. เด็กชายขวัญเมือง  ขำสอน
3. เด็กชายชัยนันท์  จีนจันทร์
4. เด็กชายธิติพัทธ์  แร่มี
5. เด็กชายพรเทพ  ขุนพิลึก
6. เด็กชายภราดร  ลบแท่น
7. เด็กชายวราวุฒิ  สังข์ประเสริฐ
8. เด็กชายอนุราช  การภักดี
9. เด็กชายอภิเษฐ์  อ้นพา
10. เด็กชายเรืองโรจน์  ผิวเกลี้ยง
 
1. นายไพโรจน์  เตสุ
2. นางสาวศศินันท์  ประมูล
3. นายยศศักดิ์  สุขเกษม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายกลวัชร  ทองคำ
2. เด็กหญิงจิรชยา  พลูศิริ
3. เด็กชายธนพล  แร่มี
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกัลยาวรรณ  เพชรดี
2. นายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
3. นางสาวนันทวัน  กล้าหาญ
4. นายประภาวัฒน์  คงหัต
5. นางสาวพลอยทิพย์  คงขำ
6. นางสาววิชญาดา  กอสัมพันธ์
7. นางสาวสุชานัน  ละพิมาย
8. นางสาวสุชานาฏ  ครองสุข
9. นางสาวสุนิชา  กองเครือวัลย์
10. นางสาวสุวลักษณ์  มโนมัย
11. นางสาวอริศรา  แต่งตัว
 
1. นายผจญ  จันธิดา
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ริ้วทอง
2. เด็กชายรัฐกานต์  ศักดิ์วิทย์
3. เด็กชายวรรธนัย  ไชยหงษ์
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
 
11 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  อัศวภูมิ
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ์  สุขจิตร
3. เด็กหญิงวณิศรา  งาหัตถี
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
2. นางสาวพนัชกร  อาจสามารถ