รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกชพรรณ  จันทร์วงศ์
 
1. นางญาณสิรีค์  วงค์เขียว
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกิตติภูมิ  เรือนสอน
2. นายธนดล  ชมภูจันทร์
3. นางสาวนภัส  อมรพิชญ์
 
1. นางสาวจิตรี  ฤทธิ์เนติกุล
2. นางสาวสมหญิง  ฟองมัน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายศิริเฉลิม  ขันไชยวงค์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  คตชาคร
 
1. นางสุภาพร  หมั่นการ
2. นางนภาพร  สิทธา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธิดา  ประสม
2. นางสาวรัชนีกร  ปัญญาไว
 
1. นายธีรวัฒน์  กันทะ
2. นางศิริกานดา  กันธิดา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐภิชา  สดมภ์วัฒน
2. เด็กหญิงพัชริญา  ดวงฟู
3. เด็กหญิงรติรัตน์  ภควิวัฒน์
 
1. นางสาวณัฐชญา  ยศข่าย
2. นางจิราภา  สุวรรณวัจณ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกันตพิชญ์  มีธรรม
2. นายธิติพัฒน์  สอนแปง
3. นางสาวพัดชา  เส็งพานิช
 
1. นายศิวดล  กุลฤทธิกร
2. นางสาวคณฑรี  สุทธนี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  วาสิการ
2. เด็กหญิงรุจจิรา  ตามัน
3. เด็กหญิงอนันตญา  เตชะวงค์
 
1. นางสาวอัมพิกา  พิมสอน
2. นางสุธินี  ต๊ะแสง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายจีระเดช  ทองสุข
2. เด็กชายภูริพัฒน์  แสงดี
 
1. นายสันษร  วรรณแก้ว
2. นางสาวมัญชรี  สนิทวงศ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐวุฒิ  ตุ้ยสืบ
2. นางสาวพิมพกานต์  สาปคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกศิมาพร  นาละกา
2. นางสาวกานต์รวี  ทิพย์กันเงิน
3. นางสาวกุลธิดา  สีแก้ว
4. เด็กหญิงจรรยา  อุณทนารัตน์
5. นางสาวชฎาพร  ณ ลำปาง
6. เด็กหญิงณัฐจิรา  วาเล็กบุตร
7. เด็กหญิงนัชชา  ธิปทา
8. นางสาวนันทกานต์  ผาบสายยาน
9. เด็กหญิงพรชิตา  อุดสาย
10. เด็กหญิงพิชญกาญจน์  ประกอบศิลป
 
1. นางลลิตา  ประชุมฉลาด
2. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ
3. นางโสภิณ  ศิริคำน้อย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวอาภาพรรณ  อวดห้าว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   แก้วสีงาม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายวรัญญู  ก๋าเครือ
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวธนาภรณ์  แปงแก้ว
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวญาณัชชา   โยงยศ
2. นางสาวณัฐณิชา   มูลใจทราย
3. นางสาวนฏษมน   คมวงศ์วิวัฒน์
4. นางสาวนภัสกร   สุธีภัทรลาวัลย์
5. นางสาวพรธนา   จนาศักดิ์
6. นางสาวภัทริน    ดีสม
 
1. นางจุฬารัตน์  โพธิ์ทอง
2. นางกุลรัศมิ์  เลิศหิรัญปริยกร
3. นางณปภัช  ช่างสกล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ญดา  โชติระวีวรฤทธิ์
 
1. นางสุจิตรา  พัชรดำรงค์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ด้วงคำฟู
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   มณีเชษฐา
 
1. นายกรกฏ  อุ่นเรือน
2. นางสาวประภาพร  โล่ตระกูล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายพีระพงค์  แก้วคำลือ
2. นายภัทรพงษ์  ถาวิชัย
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ
2. นายพงศ์เกษม  เตชะสาย
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวภัทรดา  ยินดี
2. นางสาวศิรดา  เทพศิริ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
2. Miss Jeongmin  Park
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพงศ์พล  พิริยะ
 
1. นางสาวปาริฉัตร   วงค์สม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายศุภากร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐวรา  พลอยเจิมศรี
2. นางสาวนิภาพร  กันทะวัง
3. นางสาวบุษบา  แสนเทพ
4. นางสาวปาณิศา  กันทวัง
5. นายพิภู  สุขดี
 
1. นายบุญรักษ์  มูลแก้ว
2. นางสาวภัทรวีร์  อวดมูล
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธนาภา   ศรีวิชัย
2. นายบวรพงษ์   กล้าแท้
3. นางสาวปิยนุช   ดวงเมือง
4. นางสาวพิมพ์ชนก  พจนไพบูลย์
5. นางสาววิมลมณี   คีรีวรรณ์
 
1. นายธีรัช   ลอมศรี
2. นางพัชรสุกาล   อธิปัญญาพันธุ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจิราภรณ์   รินแก้ว
2. นางสาวธัญวรัตน์  โคธิเสน
3. นางสาวพิมพกานต์  ฉัตรทันต์
4. นายรติพงศ์  สมคะเน
5. นางสาวรัตนากร  สายต๊ะวัง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ
2. นายพงศ์เกษม  เตชะสาย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวทนิดา  จรจันทร์
2. นางสาวเกวลิน  ลำภา
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
2. MissJeongmin  Park
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายคงกระพัน  การเก่ง
2. เด็กหญิงนิรชา  ศรีสด
3. เด็กหญิงภัทรธร  จอมวงศ์
 
1. นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ
2. นางสาวรัตติพร  เสาจินดารัตน์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายภควัต  ตันจันกูล
2. นายสุวิจักขณ์  เมืองแมะ
 
1. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
2. นายสานิตย์  เตชะสาย
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิติพันธ์  คำน้อย
2. เด็กหญิงกุลนิดา  อบรม
3. เด็กหญิงวิภาวนี  เทพวรรณ์
 
1. นางเกษิณี  กันน้อม
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐดนัย  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายณัฐพงศ์   ศรีวิชัย
3. เด็กชายอนุศิษฏ์  บุญทศ
 
1. นายสาคร  ตันจันทร์
2. นายปรัชญา  หลักฐาน
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสบจางวิทยา 1. เด็กหญิงวรดา  วงศ์นาสัก
 
1. นางวนิดา  นัดดากุล