รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภาณุวัฒน์  ธรรมโคร่ง
 
1. นางสาวูกรวรรณ  พิฆเนศวร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวทักษพร  ศรุตวงศ์
2. นายธรณ์ธันย์  ยะสุคำ
3. นายภูริวรรษ  จ่าโอฐ
 
1. นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
2. นายชูศักดิ์  อุดอิ่นแก้ว
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  จันทร์ศิลป์
2. นายชัยวัฒน์  ขำค้า
3. นายธนพนธ์  ปลื้มจิตร
4. นายธุวานนท์  ภาคกิจ
5. นายปฏิพัทธิ์  วิรัตน์พฤกษ์
6. นายภาณุวัฒน์  บุญมาทอง
7. นายภาณุวัตร  แก้วมาเมือง
8. นายวัชรพงษ์  ปัญโญกาศ
9. นายอนุพงศ์  อินทะจักร์
10. นายอนุพงศ์ชัย  คำแก่น
 
1. นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
2. นายพีรศักดิ์  พรหมนิล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายชัชวาล  แสงศรทวีศักดิ์
2. นางสาวนุติ  รุ่งวุฒิโรจน์
3. นางสาวรัชนี  ฟ้ากุศล
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชยพร  ทะนันชัย
2. นายณัฐพล  นิ่มงามศรี
3. นายนิติรัฐ  บุญทา
4. นายปริญญา  หวลอ่อน
5. นายภูวกร  อุโมงค์โน
6. นายวิทยา  เรือนอินทร์
7. นายวิธิสรรค์  สีนันต๊ะ
8. นายศตวรรษ  จันทร์ฟู
9. นางสาวสิริยากร  ใจลังกา
10. นางสาวหทัยชนก  ฟองศรี
11. นางสาวอรยา  เป็งญาวงษ์
12. นางสาวอารยา  สุโพ
 
1. นายวสันต์  วีระโพธิ์
2. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์
3. นางสาววรางคณา  มณีจักร
4. นายสร้างสรรค์  ปันสะอาด
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  เขื่อนคำ
2. เด็กชายดี  ส่างเงิน
3. เด็กชายตาล  ลุงคำ
4. เด็กหญิงธวัล  สุนธรรม
5. เด็กหญิงนริศรา  ไชยสกุล
6. เด็กหญิงพิชญา  ไชยวรรณ์
7. เด็กหญิงมัจฉา  เอกกันทา
8. เด็กหญิงยุพเรศ  มาผาบ
9. เด็กชายสมชาย  ลุงทะ
10. เด็กหญิงสุปริญญา  นวลคำมา
11. เด็กหญิงอรวรา  ปัญโญใหญ่
12. เด็กชายอานนท์  ซุ่ยผะ
13. เด็กหญิงอิงค์ฟ้า  อันนพพร
14. เด็กหญิงเสาวรส  แย้มเจริญวงศ์
15. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ไหมคำ
 
1. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
2. นางภริตพร  อุปนันต์
3. นายเพิ่มศักดิ์  บุษงาม
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมธีวุฒิกร 1. นางสาวจิรัชยา  ใจปันวงค์
2. นายวีรพัฒน์  กันทะวงค์
 
1. พระนิรันดร์  วงค์ตัน
2. นายอนุชา  ฝ่ายนิพนธ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวจิราพร  ชูชัยภูมิ
2. นางสาวมนัสนันท์  แซ่วะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา
2. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกันตยา  ปัญญา
2. นายทรงพล  วงค์นันต๊ะ
3. นางสาวธารินี  ปันประสพ
4. นายนนทนันท์  คำพินิจ
5. นางสาวบัณฑิตา  ชินธะวรรณ
6. นายปวิตร  อันสะโก
7. นายภูริณัฐ  อุตมะโชค
8. นางสาวศลิษา  ยศสินศักดิ์
9. นายอดิศร  แก้วเล็ก
10. นางสาวเมลานี  ศิริชัย
 
1. นายระนอง  ส่องศรี
2. นายบุญชัย  กลิ่นอวล
3. นายศักดา  รัตนพงศ์
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกัปตัน  สะคำปัน
2. เด็กชายธนพัฒน์  พัวศิริ
3. เด็กชายสาริน  ยองสุวรรณ์
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธนกฤต  เมืองสุวรรณ
2. นายธนเกียรติ  จุ่มจันทร์
3. นายนัทธ์ชนัน  ราชศักดิ์
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  อุดตึง
2. เด็กชายรณกร  ญาณะเจริญ
3. เด็กชายอลงกรณ์  วงค์กัญญา
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐธัญญนนท์  อภิรชตานนท์
2. นายรามฤทธิ์  สุดใจ
3. นายอนพัทย์  ดอกพุฒ
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
14 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธีรพิชญ์  จันทร์ดี
2. เด็กชายวิธวินท์  เลื่อมใจหาญ
3. เด็กชายศราวิน  ชัยวังซ้าย
 
1. นางสาวพรรษา  ชายน้อย
2. นายณัฐวุฒิ  พิงค์แก้ว
 
15 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกฤษณพงค์  โวหาร
2. นายชาญณรงค์  โอดแก้ว
3. นายศุภฤกษ์  ย้ายบุญธรรม
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  พุดทะสี
2. เด็กชายศุภโชค  เทพมาลัย
3. เด็กหญิงแสงหอม  หมายคำ
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. นายทันฤทธิ์   อินทรีย์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกัมพล  ปิณวรรณา
2. นางสาวปะการัง  จันทร์ดาพรหม
3. นางสาวพรพิมล  ชมภู
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  ญาณโรจน์