รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวธัญญาเรศ  สมศักดิ์
 
1. นางพิชญา  งามสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงกิตติยากร  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  คำรีมา
 
1. นางอรนุช  จูเปีย
2. นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. เด็กชายธนดล  พรมทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายกนกพล  หยูเอียด
2. นายกิตติคุณ  วงค์ตะวัน
3. นายกิตตินันท์  ฟักวงษ์
4. นายคณิศร  พรมหญ้าคา
5. นายคุณานนต์  แก้วประเสริฐ
6. นายจิรานุวัฒน์  เสงี่ยมรัตน์
7. นายชยวัฒน์  วงศ์จันทรมณี
8. นายธีรยุทธ  สายทอง
9. นายนฤนาท  เขียวเมือง
10. นางสาวปนัสยา  กำแพง
11. นายพชร  ขันเงิน
12. นางสาวพัทธมน  มรินทร์พนวัฒน์
13. นางสาวพิมผกา  หนองงอก
14. นายภานุวัตน์  น่วมบาง
15. นายภานุศักดิ์  ญาณปัญญา
16. นางสาวศรุตา  นพเก้า
17. นางสาวสมพร  บัวแผน
18. นางสาวสุพัตรา  แม้นพยัคฆ์
19. นายอรรถพล  เที่ยงตรง
20. นางสาวอุ้มบุญ  พูลน้อย
 
1. นายภาณุพงศ์  ข้างจะงาม
2. นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์
3. นายเดชา  เทพาคำ
4. นายเอกลักษณ์  พลเลิศ
5. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวรัตติกร  อังกาบ
 
1. นางสาวศศิธร  นรินทรางกูล ณ อยุธยา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกชมนภรณ๋์  ชุ่มยิ้ม
2. นายชญานนท์  พงศ์พีรภาส
 
1. นางชุติมา  แก้วหล้า
2. นายปวีณต์วิชา  พานิช
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ปั้นสำลี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรืองขำ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลยอด
4. เด็กหญิงณัฐพร  ศรศรี
5. เด็กหญิงประทุมทิพย์  พุ่มมาก
6. เด็กหญิงมณฑกานต์  ฟักฟูม
7. เด็กหญิงวิยดา  พินแก้ว
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพ่งกิจ
9. เด็กหญิงอรทัย  พานแก้ว
10. เด็กหญิงอาภาภัทร  คงเล็ก
 
1. นายบุญเกิด  เผือกใต้
2. นายชวลิต  รำขวัญ
3. นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจตุพร  แสงสุริยา
2. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นเกตุ
3. นายณัฐวัฒน์  ตุ้มบุตร
4. นายนาวา  จันทร์โท
5. นางสาวบัณฑิตา  ประสารผล
6. นายพีระพันธ์  จัดการ
7. นางสาววิลาวัลย์  อิ่มขุนทอง
8. นายวีรภัทร  เผือกใต้
9. นางสาวศิริพรณณภา  มูลต๋า
10. นางสาวอินทิรา  อรุณจันทร์
 
1. นายบุญเกิด  เผือกใต้
2. นางชุลี  ครุธแก้ว
3. นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวจุฑามาศ  ร้ายสม
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายธนาดล  ลาภเวที
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตต์  เขียวฤทธิ์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายปิยชนน์  ทองเวียง
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตต์  เขียวฤทธิ์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายชิตพันธ์  พะหงษา
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายพริสร  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงอรัญญาณี  ช่วยกล่อม
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกุล   ภู่ประเสริฐ
2. เด็กชายกันตพงศ์  ยุพเยาว์
3. นายชนกันต์  ศิริเวช
4. เด็กชายณัฐพงษ์  บำเหน็จ
5. นางสาวธนัตดา  ป่าถ่อน
6. นายธนากร  รอบุญ
7. นายธนายุทธ  การกิจ
8. เด็กชายนครินทร์  แสงอินทร์
9. นายนพดล  โต๊ะนาค
10. นายนพดล  ประวิง
11. เด็กหญิงพรนภา  ทะปะสิทธิ์จิตต์
12. นายพายุพัด  พูลล้น
13. เด็กชายภูริพัฒน์  โพล้งอุไร
14. นายสถาปนา  พูลล้น
15. นายสิทธินนท์  ขอบทอง
16. เด็กชายสุภานน  เงินรวม
17. นายอภิชาติ  อินทนา
18. เด็กชายอรรถพร   เจริญวัย
19. เด็กชายเสรีชน  อินทะโฉม
20. เด็กชายเสรีภาพ  อินทะโฉม
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
2. นายมานพ  ยอดเกตุ
3. นายภานุวัฒน์  แสงตะวัน
4. นายสุรชัย  ไทยสาย
5. นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
6. นางนงเยาว์  ไชยมุติ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่เล้า
2. นายกันติชา  มั่นสวาทะไพบูลย์
3. เด็กหญิงกัลยกร  กล้าหาญ
4. นายกิตติชัย  เปล่งเสียง
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปรากฎวงศ์
6. นางสาวจุฑามาศ  ใจชนะ
7. เด็กหญิงชนัดา  เฝ้าหาผล
8. เด็กหญิงชลธิชา  คำนึงครวญ
9. นางสาวฐิตาพร  หลินเจริญ
10. เด็กชายณภัทร  ประดับ
11. นางสาวณัฐนันท์  เอี่ยมศรีพัน
12. นางสาวณัฐพร  หนูเกตุ
13. นางสาวณัฐภัทร  อินจินดา
14. เด็กหญิงดลพร  ทองคำ
15. นายตุลยวัต  ศิริวรรณ
16. นางสาวทิพยาภรณ์  ผันผาย
17. เด็กชายธนดล  แสงสว่าง
18. นายธนากร  สอนง่ายดี
19. นายธนากร  เนียมสกุล
20. นายธิติ  อู่ธนทรัพย์
21. นางสาวนาฏยา  สีเดือน
22. เด็กหญิงบัญจรัตน์  บุญชู
23. เด็กหญิงปานขวัญ  ลิ้นจี่ขาว
24. นายพัชรพล  ช่างทอง
25. เด็กชายมงคล  ประดับ
26. เด็กหญิงรินรดา  ธีรวรกุล
27. นางสาวรุ่งทิวา  ทวีรัตน์
28. นายลิขิต  แสนบุญครอง
29. เด็กหญิงวนิดา  นันทโชติ
30. เด็กหญิงวราภรณ์  จำเริญ
31. นายวิษณุกรณ์  คมขำ
32. นางสาวศศิประภา  หาญณรงค์
33. นายศุภกร  ปักษี
34. นายศุภชัย  กนกวิไลกุล
35. นางสาวศุภิสรา  ศรีสุจินต์
36. เด็กชายสรวิชญ์  เหมือนเพชร
37. เด็กหญิงสุพิชญา  ชำนาญหัด
38. เด็กหญิงสุภาพร  มหบุญพาชัย
39. นายอนุสรณ์  ธิกรณ์
40. นายเอกสิทธิ์  กระจง
 
1. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
2. นายพิเชฏ  บุญญา
3. นายสุรพล  บัวขำ
4. นายพงษ์สิริ  น้อยอำมาตย์
5. นายถิรวัฒน์  โพธิ์ศรี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวสุภิสรา  ศรีสุจินต์
 
1. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วัันทองสุข
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายวัชรพงษ์  วงศ์กรด
 
1. นายนิรุตติ์  อินมา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วันทองสุข
 
1. นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  ชูภักดิ์
2. นายนิตินัย  พรมชาติ
3. นายรัชชานนท์  คำชู
4. นางสาวศาตนันท์  เสนาพันธ์
5. นายสุวรรณ  จันตรี
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สร้อยสน
2. นางเพ็ญสิริ  แสฉิม
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงนิศาชล  เพิ่มสัตย์
2. เด็กหญิงปทิตตา  อินเจือจันทร์
3. นางสาวพิชามญชุ์  มั่นประสงค์
4. เด็กหญิงอรชพร  นิลกำแหง
5. เด็กชายอัครพล  แช่มชื่น
 
1. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ
2. Mr.Bryan  Mangahas
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายชัยพร  วินิจ
2. นางสาวสุธาสินี  บุญมี
 
1. นางรัชฎา  ผิวกำพล
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายจิระวัฒน์  โพธิรัง
 
1. นางสาวเทียมจิต  ประทุมวัลย์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  จิตนิยม
2. นางสาวณัฐฌา  เกิดศิริ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์  บัวกล้า
 
1. นายจรัล  งามสม
2. นางพิชญา  งามสม
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เจี๊ยะทา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แขกเมือง
 
1. นายอาคม  อินต๊ะพันธ์
2. นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครือ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  แก้วม่วง
2. เด็กชายพงศธร  สารยศ
3. เด็กชายพณากร  ชัยวิชิตชลกุล
 
1. นายสามารถ  สิทธิวงศ์
2. นางเรวดี  รัตนพันธ์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายทรูอนันต์  วัฒนา
2. เด็กหญิงมนัสทนันท์  กรรณิการ์
3. เด็กหญิงมลญา  พินศรี
4. เด็กหญิงวรรณรัตน์  มีสวัสดิ์
5. นางสาวอริสา  กรรณิการ์
6. นางสาวเบญจมาภรณ์  ยาหลง
 
1. นางสาวฐิติมา  พูลเกษม
2. นายสำราญ  สีแก้ว
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายนิพิศ  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  รุ่งโรจน์
3. นางสาวสุขฤดี  สีเหลือง
4. นายสุรศักดิ์  เอี่ยมมา
5. นางสาวอรณิชา  ตั้งกิติวงศ์
6. นางสาวเขมอัปสร  พานทอง
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
3. นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์   น้อยนคร
2. นายธนาดุล  หาญธนะโสภิต
3. นางสาวปภาณิน  จันเเสงศรี
 
1. นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
 
33 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงแก้วตา  คมปลาด
 
1. นางสาวดวงกมล  สุกกล้า