รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายวรภพ  ผาลา
2. เด็กหญิงสวรรยา  ประทุมทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  จันจัด
2. นางสาววธัญญา  มูลจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัย 1. นายนนธวัช  เพชรน่วม
 
1. นางสาวอัญชลี  จันจัด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวนันทิกานต์  ทานะขันธ์
2. นางสาวปรียานุช  แสงกล้า
3. นางสาววริศรา  ปัญญา
4. นางสาวศศิพิมล  อ้นมอย
5. นางสาวสุดารัตน์  ยิ่งเจริญผล
 
1. นางกฤษณา  ปลิวศรีแก้ว
2. นายชาญชัย  จันเป
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวเบญญา  พรหมชัย
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  แว่นแก้ว
 
1. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายภูมินทร์  ทองอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวรภัส  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายวิชัย  ทองกระสัน
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปารมี  คงศิริ
2. เด็กหญิงอรอุมา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
2. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนุชนาฏ  เหลือล้น
2. นางสาวบุณฑริก  ชวลิตชีวิน
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
2. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปานชนก  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวปานชนน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
2. Miss Kwon Hye  Jin
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธัชพร  ตันติอำไพ
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์จ้อน
2. นางสาวชนัญธิดา  ม่วงแกม
3. นางสาวนิศาชล  มั่นคง
4. นางสาวปฐมพร  ปมิตต์ธศิล
5. นายศุภชัย  ใจสุทธิ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
2. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธัญสุดา  ทองชิต
2. นางสาวสุธิดา  เดชโพธิ์โต
3. นางสาวอภิชญา  ประดิษฐ์
4. นางสาวอังศุมาลี  พฤกษ์อุดม
5. นางสาวอิศริยา  แพ่งสุภา
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายชยานันต์  นาบำรุง
 
1. นางสาวณัฎฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวกัญญาภรณ์  พรมเพ็ชร
2. นางสาวรพีพร  ทัพหน้า
3. นางสาวอุษณียาภรณ์  จันมา
 
1. นางวันวิสาข์  พุ่มเทียน
2. นางพจนีย์  อำนา
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ยาบ้านแป้ง
2. เด็กหญิงธีร์วรา  กลิ่นหนู
3. เด็กชายสรศักดิ์  โพธิ์คง
 
1. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
2. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงฐณิชา  พุ่มอรัญ
2. เด็กหญิงมาริศา  เกิดเจริญ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โนนพยอม
 
1. นายณัฐพนธ์  ฟูใจ
2. นางสุนันท์  อ่วมแจง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวชนธิชา  เน่าดง
2. นางสาวณัฐฐาพร  สุขตะกู
3. นายสุริยา  สวนปาน
 
1. นางอัมพันธ์  เวหานราพงศ์
2. นางเพลินพิศ  เยี่ยมบุรี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อยู่สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  มาก่อกูล
3. เด็กหญิงอภิสิริ  มีทรัพย์หลาก
 
1. นายศุภกร  ทองสุขแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  เสาร์คำ
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สายสร้อย
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา