รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรินทร  อินทโฉม
 
1. นางบุศรินทร์  หาญเมธาคุณ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองบุญ
2. เด็กหญิงนวพร  อบอาย
3. เด็กชายวรเมธ  เกตุสุรินทร์
 
1. นายนิรันดร์  บุญศรี
2. นางสาวโชติรส  ชุติพานิชเทศก์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราลี  อุดมสวรรค์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองบุญธรรม
 
1. นางสุภรรณี  ดีเจริญ
2. นางสาวนภาพร  สืบสายทองดีแท้
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายนพเก้า  สุทธินันท์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อนันตผล
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นายอภิชาติ  จันทร์แวง
 
1. นายปฏิรูป  ศิลปรัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แกว่นเขตรวิทย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เก่งเขตวิทย์
3. นางสาวนริสรา  ยอดวิถี
4. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
5. เด็กหญิงนาตาชา  พัดสาริกรณ์
6. เด็กชายภานุพงษ์  จุ้ยดอนกลอย
7. เด็กชายมานะ  เอี่ยมเวช
8. เด็กชายวรภพ  มุทิตา
9. เด็กชายศิกวัส  นาคสูตร
10. เด็กชายศิกวิส  นาคสูตร
11. นางสาวศิริธร  ศักดิ์ขุนทด
12. เด็กหญิงสุนิษา  ปาระมี
13. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
14. เด็กชายอัษฎา   วันดี
15. เด็กหญิงอาธิติญา  กุลประดิษฐ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
3. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
4. นางสาวเครือมาศ  ชาติมนตรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  แกว่นกสิกรณ์
2. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
3. เด็กหญิงชมพูนุช  กิจพาณิชวิเศษ
4. นายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
5. นายนพเก้า  สุทธินันท์
6. เด็กหญิงปาลิดา  ทรงวารี
7. เด็กชายพีรพล  เเสงเพชร
8. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์พุฒ
9. นายภูมินทร์  ศรีวัตรปาน
10. เด็กชายรณชัย  ฉิมภู่
11. นายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
12. นางสาวอาภัสรา  สิญจวัตร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นายนพดล  ขยันการค้า
3. นางวรรณา  พิมพันธุ์
4. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เศรษฐเสถียร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนนิกรณ์
4. เด็กชายทศพล  วรรณภักตร์
5. เด็กหญิงทอตะวัน  วิระพฤกษ์
6. เด็กชายทินภัทร  กลั่นกสิกรณ์
7. เด็กหญิงนภาวรรณ  ท้าวอาจ
8. เด็กหญิงพรวิจิตร  ฤาชัย
9. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหล่าเขตรกิจ
10. เด็กชายศุภกิตติ์  วิเศษศรี
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นางสาวเครือมาศ  ชาติมนตรี
3. นางสาวศศิวิมล  กลายสุข
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวสิริกร  ดีเพิ่ม
 
1. นางกัญญารัตน์  จำรัส
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  เฮงสิ
2. นางสาวภัชริดา  สวนศิลป์พงศ์
 
1. MissMisato  Katsumata
2. นางอานันฑิตา  สแปร์โรว์
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายญาณวรรธน์  นิยมสัตย์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุทนต์
3. เด็กหญิงภูรดา  โพธิ์เกษม
 
1. นายพิชญะ  โชคพล
2. นายชาลี  วงษ์รักษ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  เกษรมาลา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เขตรกรรม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  อุสุภะ
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายประทีป  ไผ่เทศ