รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สอาด
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ทิพกวีย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เจนสาริกิจ
 
1. นางสาววัฒนา  วัฒนสุวกุล
2. นางสาวณัฐสุดา  เพ็งสร้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  แห้วเพ็ชร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เครืออ่อน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เจนเขตกรณ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทะแสง
3. เด็กชายธีรวัฒน์  บุตรดี
4. เด็กหญิงมธุมาส  ท้วมศรี
5. เด็กชายรัฐธนนท์กฤช  โคตรคำ
 
1. นายทศพร  เตชะนา
2. นางสาวพิมพ์พา  เยาว์ทุม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวจอมจิต  สมพันธ์สาทิตย์
2. นางสาวชญานิศ  โพธิพันธ์
3. นายณัฎฐพล  กันทา
4. นายพีรพัฒน์  ดีเทียน
5. นายสุริยา  ฉวีชาติ
 
1. นายทศพร  เตชะนา
2. นางสาวชฏินี  จูเทศ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิริยา  จูฑา
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เหมือนเหลือ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรี  สมานกสิกร
2. เด็กชายธนพัฒน์  ม่วงยา
3. นางสาวนริศรา  อ่ำยิ้ม
4. นายมนตรี  บงเรือน
5. นางสาวลลิตา  เทศผ่องใส
6. นางสาววรรณิสา  ไกรรอด
7. เด็กหญิงวิริยา  จูฑา
8. นางสาวอภัสรา  แห้วเพ็ชร
9. นายเกรียงศักดิ์  อิ่มรัง
10. นางสาวเกวลี  ปรีชาจารย์
11. เด็กหญิงเจนจิรา  เหมือนเหลือ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
2. นางสาวกาญจนา  สาก้อน
3. นายภัทรนนท์  สุทธิเพียงคะ
4. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นางสาวกนิษฐา  สุ่มพ่วง
2. นางสาวกันตินันท์  ศรีวันเปีย
3. นางสาวจิรวรรณ  วังจีน
4. นางสาวชลธิชา  พิลึก
5. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร
7. นายทวีศักดิ์  วิรุฬห์หิรัญ
8. เด็กชายทักษิณ  ทองคำ
9. นายธนาธิป  สารคาม
10. เด็กชายธาดา  ปานเงิน
11. นายนทีธร  ปานเงิน
12. นางสาวนิศารัตน์  การภักดี
13. นางสาวมณฑาทิพย์  กันเกษร
14. เด็กหญิงฤทัยชนก  อุณทะวงษ์
15. นายวริช  แก่นกล่ำ
16. เด็กชายศุภวิชญ์  แผ่นทอง
17. เด็กชายสุทัศน์  สิงห์สม
18. นายสุธิมนต์  ครคง
19. เด็กหญิงสุธิษา  บุตรดาวาปี
20. นางสาวสุภารัตน์  มั่นคง
21. นางสาวอรัญญพร  คงศรีสุข
 
1. นายรัตนชัย  เกตุยา
2. นางสาวชนธิชา  ปานแดง
3. นางจารึก  แสนพรม
4. นายกรกช  แจงเขตต์การ
5. นางสาวธีรดา  ประทุมพร
6. นายชาญณรงค์  รุ่งแสง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายศุภวิชญ์  ศรีสมยา
 
1. นายธรรมรงค์  สองวงค์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายเตชัส  ปานหลุมข้าว
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายรณกฤต  สาแก้ว
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  ศรีสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธิริ
3. เด็กชายฉัตรมงคล   จาสุทัศน์
4. เด็กชายนพดล  ครุธพันธ์
5. เด็กชายปรเมษฐ์  อ้นแดง
6. เด็กหญิงรัตนาพร  กรหมี
7. เด็กหญิงวาสนา  ช้อยบัวงาม
8. เด็กหญิงอริศรา  ไชยคำมิ่ง
9. เด็กหญิงเดือน  ศิริโยธา
10. เด็กชายเศรษพงศ์  นิโรจน์
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นางสาวกุลกัลยา  บูรณภิวงศ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชยุตรา  แจ่มฟ้า
 
1. นางสาวฐิติมา  สุขประเสริฐ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงพัขรี  ประทุมสูตร์
2. เด็กหญิงรุ่งไพรลิน  บุญเลิศ
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  นิระทุศ
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางกำจัด  หงษ์สัมฤทธิ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ขุนณรงค์
2. นางสาวธิดา  ตาลาน
3. นายสดายุ  คณฑา
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
2. นางศิริลักษณ์    บูเกอลิงค์
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  เดชวารี
 
1. นายวัลลภ  มลัยพันธุ์
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ดอกบานเย็น
 
1. นางปาริฉัตร์  ปกคุ้ม
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เขม้นกสิกิจ
 
1. นางสาวนิดตา  อุดมสารี
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวอรยา  พิมจอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  รุทธการ