ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 192
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.84 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.37 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.86 ทอง 8  
9 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.27 ทอง 11  
12 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.93 ทอง 13  
14 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.73 ทอง 14  
15 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.43 ทอง 15  
16 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.36 ทอง 16  
17 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.93 เงิน 18  
19 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.17 เงิน 19  
20 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.93 เงิน 21  
22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.70 เงิน 22  
23 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77.26 เงิน 23  
24 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.93 เงิน 24  
25 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.93 เงิน 25  
26 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.93 เงิน 26  
27 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.06 เงิน 27  
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.06 เงิน 28  
29 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -  
30 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน