สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร,พิจิตร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อู่ไทย
 
1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวสุภาพร  ยอดบุษดี
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  คุ้มประยูร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำจริง
 
1. นางบังอร  เหรียญเครือ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรพีพร  คะเรรัมย์
 
1. นางบังอร  เหรียญเครือ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทิพวรรณ  สิงห์ทอง
 
1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สุขแจ่ม
2. เด็กชายพลชัย  ภูมิดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เต็งประเสริฐ
 
1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
2. นางสาวรสสุคนธ์  คุ้มประยูร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  น้อยขวัญ
2. นางสาวนิศาชล  ยอดวิเชียร
3. นางสาววัลญา  บัวเกิด
 
1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
2. นางสาวประริดา  สุดสงวน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนรีกานต์  น้อยแสง
2. เด็กหญิงพรรณวรท  สุพรรณ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  คุ้มประยูร
2. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พวงทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เมฆจินดา
3. เด็กหญิงนิตยา  ภาคฉาย
 
1. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
2. นางสาวอารมณ์  พงษ์พานิช
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงมั่น
2. นางสาวสุจิตรา  จาดย่านขาด
3. นางสาวสุธาสินี  วันเสาร์
 
1. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
2. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภุชงค์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายศุุภกิจติ์  ภักดีโต
 
1. นางสาวอารมณ์  พงษ์พานิช
2. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวจิดาภา  สุขสาคร
2. นางสาวชุติภา  ศรีเรือง
 
1. นางสาวอารมณ์  พงษ์พานิช
2. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายสันติภาพ  ดอนจันทร์ไพร
 
1. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นายครองชัย  ดาสมกุล
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทองประพันธุ์
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  คุ้มสลุด
 
1. นางสาวอารมณ์  พงษ์พานิช
2. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71.99 เงิน 5 1. นายจิรวัฒน์  จันทอง
 
1. นางสาวอารมณ์  พงษ์พานิช
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายวัทธิกร  สละ
 
1. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นายชนาธิป  พุทธสอน
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เกรงพา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา   หมอกมืด
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คีรีเขียวสด
 
1. นางสาววรารัตน์  อ่ำกร่าง
2. นางสาวสุธัญญา  สายทองคำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธันยพร  บุญเอี่ยม
2. นางสาวนุชวรา  พึ่งนคร
3. นางสาวศิริวรรณ  บุนนาค
 
1. นางสาววรารัตน์  อ่ำกร่าง
2. นางสาวสุธัญญา  สายทองคำ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวกนกพร  เผือกพงษ์
2. นางสาวธนาพร  ทองมาลัย
3. นางสาวเกวลี  สร้อยสังวาลย์
 
1. นายชาติชาย  ด่านประเสริฐชัย
2. นางวราภรณ์  เนียมประเสริฐ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาววนิดา  เงินจันทร์
2. นางสาววันเพ็ญ  เทศดี
3. นางสาวสุรีวัน  พันธุเกตุ
 
1. นางวราภรณ์  เนียมประเสริฐ
2. นางสาวประริดา  สุดสงวน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวัตน์  ทรายทอง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ประภาชยานนท์
3. เด็กหญิงสโรชา  ช้างทอง
 
1. นางสาวสุธัญญา  สายทองคำ
2. นางสาววรารัตน์  อ่ำกร่าง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจอมขวัญ  อินหาดกรวด
2. นางสาวนันทิชา  ศรีทิม
3. นางสาววัลญา  บัวเกิด
4. นางสาวศิริรัตน์  รักสวน
5. นางสาวแก้วกาญจน์  เรืองจอหอ
 
1. นางสาวภัทริน  เย็นขัน
2. นางสาวสวภาร์  สารทไทย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลีรดา  ช้างทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  มีไชโย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 14 1. เด็กหญิงธนาพร  ทรายทอง
2. เด็กชายภูมินทร์  สละ
 
1. นางพรณเรศ   พิพิธพรสิริกุล
2. นางสาวกิตติมา   พวงสด
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายทิชากร  สาพะลับ
2. นางสาวปลายฟ้า  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางพรณเรศ   พิพิธพรสิริกุล
2. นางสาวกิตติมา   พวงสด
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  แรงขิง
2. เด็กหญิงสิรภัทร  บุญสร้อย
 
1. นายณัฐวุฒิ  แรงขิง
2. นายสิทธินนท์  คงเจริญ
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายสุเมธ  เผือกพงษ์
2. นางสาวเจนจิรา  อาดัม
 
1. นายพัลลพ  นวนปัน
2. นายภาคภูมิ  ทัศนะ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวญาดาวดี  ยอดบุษดี
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์   ธัญรัตน์ทวีลาภ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาดา  คำจริง
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สร้อยสังวาลย์
2. เด็กหญิงธันยพร  เงินมา
 
1. นายสิทธิพันธุ์   สุวรรณบัณฑิต
2. นางสาวอรุณลักษณ์   ธัญรัตน์ทวีลาภ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายวรายุ  ใสเขียนวงศ์
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์แก้ว
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายอนุสรณ์  จันทร์เนียม
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์แก้ว
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 6 1. นายอนุสรณ์  จันทร์เนียม
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจอมขวัญ  อินหาดกรวด
2. นางสาวณัฐริกา  ทองเชื้อ
3. นางสาวปลายฟ้า  เรืองสวัสดิ์
4. นางสาวปวริศา  แย้มทัศน์
5. นางสาวพนมบงกต  บานแย้ม
6. นางสาววัลยา  บัวเกิด
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์   ธัญรัตน์ทวีลาภ
2. นางสาวใจยา  คงเจริญ
3. นายสิทธิพันธุ์   สุวรรณบัณฑิต
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  คุ้มสลุด
 
1. Mrs.Wacharin  Thipkonglas
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนมาศ  บุญประสิทธิ์
 
1. Mrs.Wacharin  Thipkonglas
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เกรงพา
 
1. Mrs.Wacharin  Thipkonglas
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี
 
1. Mrs.Wacharin  Thipkonglas
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนรีการต์  น้อยแสง
 
1. Mrs.Wacharin  Thipkonglas
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 4 1. นางสาวศิริวรรณ  บุนนาค
 
1. Mrs.Wacharin  Thipkonglas
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีคง
2. เด็กหญิงธิราวรรณ  แย้มมี
 
1. นางปภาวรินทร์  ภักดี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกานต์ชเนตตี  ตาดทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  วงศ์เมือง
 
1. นางสาวใจยา  คงเจริญ
2. นางสุชิรา  ใสไหม
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวดาวฝน  คำตา
 
1. นางสาวใจยา  คงเจริญ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายนภดล  ละขะไพ
2. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ศรเทพา
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัฒนลักษณ์  มั่นสกุล
2. เด็กชายแสงตะวัน  ภู่พุ่ม
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี
2. นางสาวอรุณฉาย  ชูอิฐ
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัญจะ  ตุ้มทอง
2. นายวรวิช  มั่นคง
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  เขียวคล้าย
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายณัฐภัทร  สุวรรณศิลป์
2. นายนราพัฒน์  คงเจริญ
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  เขียวคล้าย