สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร,พิจิตร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พวงทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เมฆจินดา
3. เด็กหญิงนิตยา  ภาคฉาย
 
1. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
2. นางสาวอารมณ์  พงษ์พานิช
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงมั่น
2. นางสาวสุจิตรา  จาดย่านขาด
3. นางสาวสุธาสินี  วันเสาร์
 
1. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
2. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายสันติภาพ  ดอนจันทร์ไพร
 
1. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทองประพันธุ์
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  คุ้มสลุด
 
1. นางสาวอารมณ์  พงษ์พานิช
2. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวัตน์  ทรายทอง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ประภาชยานนท์
3. เด็กหญิงสโรชา  ช้างทอง
 
1. นางสาวสุธัญญา  สายทองคำ
2. นางสาววรารัตน์  อ่ำกร่าง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจอมขวัญ  อินหาดกรวด
2. นางสาวนันทิชา  ศรีทิม
3. นางสาววัลญา  บัวเกิด
4. นางสาวศิริรัตน์  รักสวน
5. นางสาวแก้วกาญจน์  เรืองจอหอ
 
1. นางสาวภัทริน  เย็นขัน
2. นางสาวสวภาร์  สารทไทย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายทิชากร  สาพะลับ
2. นางสาวปลายฟ้า  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางพรณเรศ   พิพิธพรสิริกุล
2. นางสาวกิตติมา   พวงสด
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายสุเมธ  เผือกพงษ์
2. นางสาวเจนจิรา  อาดัม
 
1. นายพัลลพ  นวนปัน
2. นายภาคภูมิ  ทัศนะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวญาดาวดี  ยอดบุษดี
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์   ธัญรัตน์ทวีลาภ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาดา  คำจริง
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายวรายุ  ใสเขียนวงศ์
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์แก้ว
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายอนุสรณ์  จันทร์เนียม
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์แก้ว
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวดาวฝน  คำตา
 
1. นางสาวใจยา  คงเจริญ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี
2. นางสาวอรุณฉาย  ชูอิฐ
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง