สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร,พิจิตร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวสุภาพร  ยอดบุษดี
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  คุ้มประยูร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรพีพร  คะเรรัมย์
 
1. นางบังอร  เหรียญเครือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนรีกานต์  น้อยแสง
2. เด็กหญิงพรรณวรท  สุพรรณ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  คุ้มประยูร
2. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71.99 เงิน 5 1. นายจิรวัฒน์  จันทอง
 
1. นางสาวอารมณ์  พงษ์พานิช
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวกนกพร  เผือกพงษ์
2. นางสาวธนาพร  ทองมาลัย
3. นางสาวเกวลี  สร้อยสังวาลย์
 
1. นายชาติชาย  ด่านประเสริฐชัย
2. นางวราภรณ์  เนียมประเสริฐ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาววนิดา  เงินจันทร์
2. นางสาววันเพ็ญ  เทศดี
3. นางสาวสุรีวัน  พันธุเกตุ
 
1. นางวราภรณ์  เนียมประเสริฐ
2. นางสาวประริดา  สุดสงวน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลีรดา  ช้างทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  มีไชโย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 14 1. เด็กหญิงธนาพร  ทรายทอง
2. เด็กชายภูมินทร์  สละ
 
1. นางพรณเรศ   พิพิธพรสิริกุล
2. นางสาวกิตติมา   พวงสด
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  แรงขิง
2. เด็กหญิงสิรภัทร  บุญสร้อย
 
1. นายณัฐวุฒิ  แรงขิง
2. นายสิทธินนท์  คงเจริญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สร้อยสังวาลย์
2. เด็กหญิงธันยพร  เงินมา
 
1. นายสิทธิพันธุ์   สุวรรณบัณฑิต
2. นางสาวอรุณลักษณ์   ธัญรัตน์ทวีลาภ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 6 1. นายอนุสรณ์  จันทร์เนียม
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนมาศ  บุญประสิทธิ์
 
1. Mrs.Wacharin  Thipkonglas
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี
 
1. Mrs.Wacharin  Thipkonglas
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีคง
2. เด็กหญิงธิราวรรณ  แย้มมี
 
1. นางปภาวรินทร์  ภักดี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกานต์ชเนตตี  ตาดทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  วงศ์เมือง
 
1. นางสาวใจยา  คงเจริญ
2. นางสุชิรา  ใสไหม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัฒนลักษณ์  มั่นสกุล
2. เด็กชายแสงตะวัน  ภู่พุ่ม
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัญจะ  ตุ้มทอง
2. นายวรวิช  มั่นคง
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  เขียวคล้าย
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายณัฐภัทร  สุวรรณศิลป์
2. นายนราพัฒน์  คงเจริญ
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  เขียวคล้าย