สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร,พิจิตร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อู่ไทย
 
1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวจิดาภา  สุขสาคร
2. นางสาวชุติภา  ศรีเรือง
 
1. นางสาวอารมณ์  พงษ์พานิช
2. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นายครองชัย  ดาสมกุล
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายวัทธิกร  สละ
 
1. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นายชนาธิป  พุทธสอน
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เกรงพา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา   หมอกมืด
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คีรีเขียวสด
 
1. นางสาววรารัตน์  อ่ำกร่าง
2. นางสาวสุธัญญา  สายทองคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  คุ้มสลุด
 
1. Mrs.Wacharin  Thipkonglas
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เกรงพา
 
1. Mrs.Wacharin  Thipkonglas
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายนภดล  ละขะไพ
2. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ศรเทพา
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง