สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร,พิจิตร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำจริง
 
1. นางบังอร  เหรียญเครือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทิพวรรณ  สิงห์ทอง
 
1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สุขแจ่ม
2. เด็กชายพลชัย  ภูมิดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เต็งประเสริฐ
 
1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
2. นางสาวรสสุคนธ์  คุ้มประยูร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภุชงค์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายศุุภกิจติ์  ภักดีโต
 
1. นางสาวอารมณ์  พงษ์พานิช
2. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธันยพร  บุญเอี่ยม
2. นางสาวนุชวรา  พึ่งนคร
3. นางสาวศิริวรรณ  บุนนาค
 
1. นางสาววรารัตน์  อ่ำกร่าง
2. นางสาวสุธัญญา  สายทองคำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนรีการต์  น้อยแสง
 
1. Mrs.Wacharin  Thipkonglas
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 4 1. นางสาวศิริวรรณ  บุนนาค
 
1. Mrs.Wacharin  Thipkonglas