สพป. เชียงราย เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2691 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1 1 1
2 2692 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 9 25 15
3 2693 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 9 11 10
4 2694 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 2 6 3
5 2695 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1 2 2
6 2696 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1 3 2
7 2697 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 2 2 2
8 2698 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 2 11 4
9 2699 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 1 1 1
10 2700 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1 2 2
11 2701 โรงเรียนบ้านดอนสลี 2 3 3
12 2702 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1 2 2
13 2703 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 3 7 6
14 2704 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 1 16 5
15 2705 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 1 5 2
16 2706 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1 1 1
17 2707 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 2 3 3
18 2708 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 2 5 2
19 2709 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 8 17 11
20 2710 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 12 5
21 2711 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1 1 1
22 2712 โรงเรียนบ้านลังกา 3 5 4
23 2713 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 3 8 5
24 2714 โรงเรียนบ้านวาวี 10 67 27
25 2715 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 1 3 2
26 2716 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 2 2 2
27 2717 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1 1 1
28 2718 โรงเรียนบ้านหนองยาว 3 3 3
29 2719 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 11 27 20
30 2720 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 2 4 4
31 2721 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 4 3
32 2722 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 1 2 2
33 2723 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 2 8 5
34 2724 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 3 12 7
35 2725 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 3 2
36 2726 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 5 22 9
37 2727 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 2 4 2
38 2728 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 4 12 8
39 2729 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1 3 2
40 2730 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1 1 1
41 2731 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 3 13 6
42 2732 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 1 3 2
43 2733 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 5 11 9
44 2734 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 1 1 1
45 2735 โรงเรียนบ้านโป่ง 2 4 3
46 2736 โรงเรียนบ้านโป่งนก 4 10 7
47 2737 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 2 4 3
48 2738 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 6 12 10
49 2739 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1 2 2
50 2740 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 2 2 2
51 2741 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1 6 3
52 2742 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 4 26 8
53 2743 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 3 9 5
54 2744 โรงเรียนร่องธารวิทยา 3 7 6
55 2746 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 3 4 4
56 2747 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1 1 1
57 2749 โรงเรียนสันกลางวิทยา 2 16 7
58 2750 โรงเรียนสันหนองควาย 1 2 2
59 2751 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 5 10 7
60 2752 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1 2 1
61 2753 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 9 17 14
62 2754 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 3 3 3
63 2755 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 1 2 2
64 2756 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 2 2 2
65 2757 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 7 24 13
66 2759 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1 1 1
67 2760 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 14 47 28
68 2761 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 2 2 2
69 2762 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 5 10 7
70 2763 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 4 7 6
71 2764 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 2 4 3
72 2745 โรงเรียนวัฒนศึกษา 2 21 7
73 2748 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 1 1
74 2758 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 1 1 1
รวม 216 614 371
985

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]