สพป. เชียงราย เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1591 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1 1 1
2 1592 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 0 0 0
3 1593 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 1 1 1
4 1595 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 2 40 10
5 1596 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 1 1 1
6 1597 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 3 7 5
7 1598 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 1 2 2
8 1599 โรงเรียนบ้านจ้อง 3 9 5
9 1600 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 3 9 5
10 1601 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 1 2 2
11 1602 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1 2 2
12 1603 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 2 2 2
13 1604 โรงเรียนบ้านธารทอง 1 3 2
14 1605 โรงเรียนบ้านปางสา 1 3 2
15 1606 โรงเรียนบ้านปางห้า 3 12 6
16 1607 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 2 2 2
17 1608 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 2 2 2
18 1609 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 1 2 2
19 1610 โรงเรียนบ้านป่ายาง 8 30 13
20 1611 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 4 44 6
21 1612 โรงเรียนบ้านป่าแดง 13 31 24
22 1613 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1 3 2
23 1614 โรงเรียนบ้านผาจี 1 1 1
24 1615 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 3 9 6
25 1616 โรงเรียนบ้านพญาไพร 10 26 18
26 1617 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 3 7 5
27 1618 โรงเรียนบ้านรวมใจ 1 1 1
28 1619 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ 1 3 2
29 1620 โรงเรียนบ้านสบรวก 2 7 3
30 1621 โรงเรียนบ้านสันกอง 3 7 5
31 1622 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1 1 1
32 1623 โรงเรียนบ้านสันติสุข 6 14 10
33 1624 โรงเรียนบ้านสันทราย 4 12 7
34 1625 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 4 8 6
35 1626 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1 2 1
36 1627 โรงเรียนบ้านสันหลวง 1 3 2
37 1628 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 5 7 6
38 1629 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 2 2 2
39 1630 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1 1 1
40 1631 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 1 0 0
41 1632 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 10 25 16
42 1633 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 3 7 5
43 1634 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 2 2 2
44 1635 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 6 51 14
45 1636 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 11 29 19
46 1637 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 1 2 2
47 1638 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1 1 1
48 1639 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 16 45 32
49 1640 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 13 67 32
50 1641 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 2 2 2
51 1642 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 2 32 10
52 1643 โรงเรียนบ้านแม่แพง 1 1 1
53 1644 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 10 3
54 1645 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 3 2
55 1646 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 1 1
56 1647 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1 2 2
57 1649 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 2 4 3
58 1650 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 1 1 1
59 1651 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1 2 2
60 1653 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 1 1 1
61 1654 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 3 4 4
62 1655 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 2 2 2
63 1656 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 3 9 6
64 1658 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 2 4 4
65 1659 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1 2 2
66 1660 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 13 42 27
67 1661 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1 1 1
68 1667 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 1 1 1
69 1594 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 4 22 8
70 1648 โรงเรียนปิยะพรพิทยา 1 1 1
71 1652 โรงเรียนมานิตวิทยา 1 3 1
72 1663 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 2 6 3
73 1666 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 5 8 7
74 1657 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 1 0 0
75 1662 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1 1 1
76 1664 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 3 24 9
77 1665 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1 3 2
รวม 227 740 404
1144

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]