สพป. เชียงใหม่ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1740 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 8 71 24
2 1741 โรงเรียนชลประทานผาแตก 17 80 27
3 1742 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 5 9 6
4 1743 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 5 9 5
5 1745 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 3 8 5
6 1746 โรงเรียนท่าศาลา 4 10 7
7 1747 โรงเรียนบ้านดอนปิน 5 16 7
8 1748 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 3 8 4
9 1749 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 1 1 1
10 1750 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 1 10 2
11 1751 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 2 8 4
12 1752 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1 3 2
13 1753 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 6 21 9
14 1754 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 3 7 6
15 1755 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 3 6 3
16 1756 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 5 14 8
17 1757 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 10 17 14
18 1758 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 9 13 10
19 1759 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 3 2
20 1760 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 9 23 13
21 1761 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 1 2 2
22 1762 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 7 19 12
23 1763 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 4 7 5
24 1764 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 1 2 1
25 1765 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 1 2 2
26 1766 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 7 60 11
27 1768 โรงเรียนพุทธิโศภน 2 5 4
28 1769 โรงเรียนวัดขะจาว 3 7 5
29 1770 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 5 31 13
30 1771 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 15 18 18
31 1772 โรงเรียนวัดดอนจั่น 3 7 4
32 1773 โรงเรียนวัดดอนชัย 1 3 1
33 1774 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 2 7 2
34 1775 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 1 3 2
35 1776 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 3 8 6
36 1777 โรงเรียนวัดป่าแดด 2 3 3
37 1778 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 1 3 2
38 1779 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 2 3 3
39 1780 โรงเรียนวัดล้านตอง 5 6 6
40 1781 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 1 3 2
41 1782 โรงเรียนวัดสวนดอก 4 17 6
42 1783 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 1 2 2
43 1784 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 1 20 2
44 1785 โรงเรียนวัดห้วยทราย 1 5 2
45 1786 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 6 11 8
46 1787 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1 3 2
47 1788 โรงเรียนวัดเปาสามขา 1 8 2
48 1789 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 1 2 2
49 1791 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 3 9 5
50 1792 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 4 7 7
51 1794 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 1 2 2
52 1795 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 20 44 29
53 1798 โรงเรียนแม่คือวิทยา 2 4 3
54 1799 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 2 9 5
55 1744 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 3 39 4
56 1767 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 4 12 6
57 1790 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 1 2 1
58 1793 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 1 1
59 1796 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 10 2
60 1797 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 1 1
รวม 227 744 355
1099

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]