สพป. เชียงใหม่ เขต 5

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2019 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 4 7 6
2 2020 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 16 37 25
3 2021 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 12 24 18
4 2022 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 1 1 1
5 2023 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 2 4 3
6 2024 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 3 22 3
7 2025 โรงเรียนบ้านกองลอย 8 23 8
8 2026 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 2 4 3
9 2027 โรงเรียนบ้านดอกแดง 2 6 3
10 2028 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1 3 2
11 2029 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1 3 2
12 2030 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 1 5 2
13 2031 โรงเรียนบ้านตีนตก 2 4 4
14 2032 โรงเรียนบ้านตุงติง 1 3 2
15 2033 โรงเรียนบ้านตุงลอย 6 27 14
16 2034 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1 2 2
17 2035 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 1 3 2
18 2036 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 5 7 7
19 2037 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1 2 2
20 2038 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 13 32 21
21 2039 โรงเรียนบ้านนาเกียน 4 13 7
22 2040 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 6 15 12
23 2041 โรงเรียนบ้านบงตัน 5 18 9
24 2042 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 12 31 20
25 2043 โรงเรียนบ้านผาปูน 2 20 4
26 2044 โรงเรียนบ้านผาแตน 2 6 4
27 2045 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 1 3 2
28 2046 โรงเรียนบ้านพุย 6 49 15
29 2047 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1 1 1
30 2048 โรงเรียนบ้านยางครก 4 11 7
31 2049 โรงเรียนบ้านยางเปา 10 33 18
32 2050 โรงเรียนบ้านยางเปียง 3 8 6
33 2051 โรงเรียนบ้านวังลุง 2 5 4
34 2052 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 1 3 2
35 2053 โรงเรียนบ้านสบลาน 2 4 4
36 2054 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 2 3 2
37 2055 โรงเรียนบ้านหลวง 6 9 9
38 2056 โรงเรียนบ้านหางดง 2 4 2
39 2057 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1 1 1
40 2058 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 2 26 8
41 2059 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 5 11 7
42 2060 โรงเรียนบ้านอูตูม 3 6 5
43 2061 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 2 6 3
44 2062 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 2 2 2
45 2063 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1 3 2
46 2064 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 2 11 4
47 2065 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1 3 2
48 2066 โรงเรียนบ้านแม่งูด 7 21 11
49 2067 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1 3 2
50 2068 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 3 15 7
51 2069 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 2 2 2
52 2070 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1 3 2
53 2071 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1 3 2
54 2072 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 1 3 2
55 2073 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 3 9 6
56 2074 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 6 19 11
57 2075 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 1 3 2
58 2076 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1 1 1
59 2077 โรงเรียนบ้านโปง 3 4 4
60 2078 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1 2 1
61 2079 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 3 17 7
รวม 207 629 352
981

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]