สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2285 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 11 45 25
2 2286 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 21 46 32
3 2287 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 7 26 14
4 2288 โรงเรียนบ้าน กม.30 3 7 4
5 2289 โรงเรียนบ้าน กม.35 6 21 12
6 2290 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1 3 2
7 2291 โรงเรียนบ้านกลาง 6 12 10
8 2292 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 3 17 6
9 2293 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1 2 2
10 2294 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1 3 2
11 2295 โรงเรียนบ้านคลองทราย 6 10 9
12 2296 โรงเรียนบ้านคลองบง 1 3 2
13 2297 โรงเรียนบ้านคลองยาง 1 1 1
14 2298 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1 6 3
15 2299 โรงเรียนบ้านซับน้อย 2 2 2
16 2300 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 3 15 7
17 2301 โรงเรียนบ้านซับอีลุม 1 1 1
18 2302 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1 2 2
19 2303 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 2 8 4
20 2304 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 5 10 8
21 2305 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1 3 2
22 2306 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 4 10 7
23 2307 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 2 5 4
24 2308 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 2 2 2
25 2309 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1 3 2
26 2310 โรงเรียนบ้านนาวังแหน 1 1 1
27 2311 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1 1 1
28 2312 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1 5 2
29 2313 โรงเรียนบ้านปากตก 2 3 3
30 2314 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1 3 2
31 2315 โรงเรียนบ้านพญาวัง 2 5 4
32 2316 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 1 1 1
33 2317 โรงเรียนบ้านพุขาม 1 2 2
34 2318 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 1 3 2
35 2319 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1 3 2
36 2320 โรงเรียนบ้านรังย้อย 1 8 4
37 2321 โรงเรียนบ้านราหุล 2 3 3
38 2322 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1 5 2
39 2323 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 3 8 6
40 2324 โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1 1 1
41 2325 โรงเรียนบ้านลำนารวย 5 11 7
42 2326 โรงเรียนบ้านวังขอน 3 14 6
43 2327 โรงเรียนบ้านวังขาม 2 6 4
44 2328 โรงเรียนบ้านวังอ่าง 1 5 2
45 2329 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3 5 5
46 2330 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 2 4 3
47 2331 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1 1 1
48 2332 โรงเรียนบ้านสระกรวด 1 10 3
49 2333 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 1 3 2
50 2334 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1 10 3
51 2335 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1 2 2
52 2336 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1 1 1
53 2337 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 15 5
54 2338 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 6 12 7
55 2339 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 2 2
56 2340 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 2 6 4
57 2341 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 3 7 5
58 2342 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 1 3 2
59 2343 โรงเรียนบ้านหนองหมู 2 30 8
60 2344 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1 2 2
61 2345 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1 3 2
62 2346 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 11 8
63 2347 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1 2 1
64 2348 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 1 1
65 2349 โรงเรียนบ้านเขาคลัง 1 1 1
66 2350 โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 1 1 1
67 2351 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1 2 2
68 2352 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 4 19 9
69 2353 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 2 2
70 2354 โรงเรียนบ้านเพชรละคร 1 1 1
71 2355 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 1 1
72 2356 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 1 1 1
73 2357 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1 3 2
74 2358 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1 3 2
75 2359 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 1 1 1
76 2360 โรงเรียนบ้านโคกปรือ 1 2 2
77 2361 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 3 12 5
78 2362 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 3 6 6
79 2363 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 6 20 10
80 2364 โรงเรียนบ้านโคกหิน 1 3 2
81 2365 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2 2 2
82 2366 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 8 14 13
83 2367 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1 2 2
84 2368 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 2 2
85 2369 โรงเรียนบ้านไทรทอง 2 7 4
86 2370 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1 1 1
87 2376 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 3 3 3
88 2378 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 2 40 9
89 2379 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 2 4 3
90 2380 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 3 2
91 2284 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 6 6 6
92 2371 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1 2 2
93 2372 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1 1 1
94 2373 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 3 4 4
95 2374 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1 1 1
96 2375 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 3 3 3
97 2377 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 2 2
98 2381 โรงเรียนอุดมวิทยา 1 1 1
99 2382 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 6 40 15
100 2383 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 1 3 2
รวม 234 700 413
1113

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]