สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 7 8 8
2 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 3 7 6
3 2559 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 4 10 7
4 2560 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 2 21 7
5 2561 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 7 25 12
6 2562 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 1 2 2
7 2563 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1 1 1
8 2564 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1 3 2
9 2565 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1 1 1
10 2566 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1 1 1
11 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 2 12 5
12 2568 โรงเรียนบ้านคะปวง 1 1 1
13 2569 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 7 12 12
14 2570 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 3 6 6
15 2571 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 2 12 5
16 2572 โรงเรียนบ้านนาดอย 2 7 4
17 2573 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1 3 2
18 2574 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 2 5 3
19 2575 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1 2 2
20 2576 โรงเรียนบ้านฟักทอง 1 3 2
21 2577 โรงเรียนบ้านละอูบ 7 10 9
22 2578 โรงเรียนบ้านสบเมย 3 15 8
23 2579 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 1 2 1
24 2580 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 1 1 1
25 2581 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 5 4
26 2582 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1 1 1
27 2583 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1 5 1
28 2584 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1 1 1
29 2585 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 2 9 4
30 2586 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 5 2
31 2587 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 13 42 22
32 2588 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 1 3 2
33 2589 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 1 1
34 2590 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1 10 3
35 2591 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 5 8 7
36 2592 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 3 20 5
37 2593 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1 10 3
38 2594 โรงเรียนบ้านอมพาย 4 5 5
39 2595 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 2 5 3
40 2596 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 3 6 4
41 2597 โรงเรียนบ้านเลโคะ 3 6 5
42 2598 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 3 9 6
43 2599 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 2 8 5
44 2600 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 8 20 15
45 2601 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 2 6 4
46 2602 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 4 4 4
47 2603 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1 2 2
48 2604 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1 2 2
49 2605 โรงเรียนบ้านแม่สวด 4 12 9
50 2606 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 1 1 1
51 2607 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1 3 2
52 2608 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 3 11 5
53 2609 โรงเรียนบ้านแม่เงา 2 6 4
54 2610 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 1 1 1
55 2611 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1 3 1
56 2612 โรงเรียนบ้านแม่และ 1 3 1
57 2613 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1 3 2
58 2614 โรงเรียนบ้านโพซอ 8 22 15
59 2615 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 7 21 12
60 2617 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1 6 3
61 2618 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1 3 2
62 2620 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 5 11 7
63 2621 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1 1 1
64 2622 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 2 4 3
65 2623 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 2 17 6
66 2624 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 7 31 14
67 2619 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 15 39 22
68 2616 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 6 7 6
69 2625 โรงเรียนไท่จง 5 15 8
รวม 203 583 344
927

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]