ศูนย์ประสานการแข่งขันคอมพิวเตอร์
สถานที่แข่งขัน เปลี่ยนชื่อจากอาคารวิทยบริการและสารสนเทศ เป็นตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตารางการแข่งขันและห้องแข่งขันคงเดิม
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 12:37 น.