งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 314
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบ้านแก่งยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายอัครพล    เพิ่มวิเศษ
1. นางสอาด    คำพู
16
2 2 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายชัยมงคล    พรพรม
1. นายกิจชัย    เจริญเนตร
3 3 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กชายนครินทร์    ดินสอ
1. นายอภิชาติ    ยศสุรินทร์
20
4 5 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายปติพัฒน์    หมื่นพระโกฏดี
1. นายโชคชัย    สุขหัส
7
5 6 โรงเรียนบ้านเรียนจิตต์ผิวงาม สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายรุทร    จิตต์ผิวงาม
1. นายจักร์พันธ์    จ้นทะขาว
9
6 7 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    ขันขยัน
1. นางสุขุมาลย์    ศิริบุญยืน
20
7 8 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    รอดจิตร
1. นางไพวัล    เทียนศรี
14
8 9 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายจิรพัฒน์    ผ่านเมือง
1. ดร.กิจชัย    ส่องเนตร
26
9 10 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายธนกฤต    สุทธิสวรรค์
1. นางสาวรวิวรรณ    ดวงวาด
20
10 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายสุทธิรักษ์    ครุฑน้อย
1. นายนิทัศน์    ชูเชิด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 15 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    นุชเฉย
1. นายวิษณุพล    ศรีทับทิม
10
12 16 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายวรฤทธิ์    เมืองมา
1. นายภานุพันธ์    แก้วมูล
26
13 18 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงอนันตญา    พนาเสรี
1. นายคมกริช    รัตนแสง
17
14 20 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายไกรวิชญ์    ศรีสุวรรณ
1. นางอินทิรา    ทาเอื้อ
10
15 21 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    ประสิทธิ์
1. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
26
16 22 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    แข็งพันธ์
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
20
17 23 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    สังข์ทอง
1. นายอนุชิต    จันทร์ย้อย
5
18 25 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์    กรงทอง
1. นายมงคล    รอพันธ์
8
19 28 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายพีรวัฒน์    แก้วดก
1. นายเสกสรร    ภูมิสัตย์
4
20 30 โรงเรียนวัดสันต้นธง สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงอาภาศิริ    สมระพิงค์
1. นายประยูร    อุ่นเรือน
20
21 31 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายธนกฤต    เสือเฮง
1. นายวินัย    งามทองคง
15
22 32 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กชายอนุทธัต    สุวรรณลพ
1. นางวนิดา    มูลเมือง
23 33 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายพงศธร    สุทธิอาจ
1. นายบรรพต    บางโพธิ์ทอง
13
24 34 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    ตระทอง
1. นางสาวชุติมา    กลิ่นรอง
6
25 36 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายระพีภัทร    กรเอี่ยม
1. นายกำพล    ฤทธิ์นรา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 37 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายภัทรพล    หน่อท้าว
1. นายอิทธิพล    ลือสุวรรณ์
18
27 38 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายอัมรินทร์    แก้วใจ
1. นางสุรีย์พร    รองงาม
20
28 39 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กชายก้องกิดากร    ตันยศ
1. นางสาวอนุสรา    ไชยปัญญา
19
29 40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายประสิทธิโชค    ปิ่นม่วง
1. นางพรศิริ    จันทร์เชื้อ
12
30 41 โรงเรียนบ้านในเวียง สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายพีระ    -
1. นายวันชัย    คุณาคำ
26
31 42 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงนัญท์ณภัส    ชิโนเรสโยธิน
1. นายจิรายุ    บุญจิตร
ชนะเลิศ
32 43 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสายธาร    พรมปา
1. นายประสิทธิ์    ปรังฤทธิ์
26
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................