งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 315
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    ยอดคำ
1. นายพนม    สุวรรณเวช
2 2 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายวรเมธ    สั่งสอน
1. นายอิทธิพงษ์    อินสอน
3 7 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 1. นายภรัญยู    อุ่นเรือน
1. นายสุพรรณ์    ธะนะหมอก
4 8 โรงเรียนบ้านระวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณิษา    สมใจ
1. นายสามารถ    จึงวานิช
5 14 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายสุธี    หอมบุบผา
1. นายสุขุม    เทียนสุข
6 17 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงศรีสกุล    สุกพันธ์
1. นายพงศธร    ไชยมะงั่ว
7 18 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    ลุงหลง
1. นางอัณณ์ชญา    บุญล้ำกิตติโรจน์
8 21 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายอดิศักดิ์    แก้วเกษการ
1. นายจักร์ชัย    ธรรมสอน
9 23 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงอลิษา    รุ่งกุล
1. นายปฏิวัติ    ยอดเถื่อน
10 26 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กชายธีรกานต์    คำวรัตน์
1. นายยุทธนา    การุณ
11 30 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กชายนัทธพงษ์    สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
1. นางสถาพร    วังธิยอง
12 31 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    เหล็กเข้ม
1. นางสาวภัททิญา    บุบผา
13 34 โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายศรัณย์    เนตทิตย์
1. นางสาวศิริวรรณ    จันทะจร
14 36 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชนิตา    จันทร์ฉนวน
1. นายณัฐพากญ์    สิงห์ธนานพ
15 38 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    พลอยหาญการ
1. นายเกษม    ใจสอาด
16 40 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายเอกพล    พรหมมา
1. นางสาวหทัยรักษ์    สกุลเรืองแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................