งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 317
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงศิริณา    ผุยเพชรพุ้ย
1. นายพนม    สุวรรณเวช
2 2 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. นายวัชรพล    ปานเกิด
1. นางทัศนีย์    ทองทา
3 5 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายสิรภพ    สอนกลิ่น
1. นายนพดล    เพ็งอำไพ
4 6 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงธนิยาพร    แสนอุ้ม
1. นายศักดิ์ดา    ภู่ยิ้ม
5 7 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายเจษฎา    บุญทา
1. นายสุพรรณ์    ธะนะหมอก
6 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. นายธนัดกิจ    เทพวงค์
1. นายดนุพล    อุดดง
7 14 โรงเรียนบ้านกลางดง สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงทักษิณา    สุริยะคำวงศ์
1. นายโสภณ    เหมือนชู
8 15 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายพิภพ    พงษ์พานิช
1. นายวิษณุพล    ศรีทับทิม
9 20 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายอนุเทพ    ดำนงค์
1. นางสุวรรณา    เพ่งผล
10 21 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    ขุนณรงค์
1. นายพยุงศักดิ์    ทองทุ่งโป่ง
11 23 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงอัยการ    หลวงสนาม
1. นายปฏิวัติ    ยอดเถื่อน
12 25 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณา    หนูเครือ
1. นายพิรุฬห์    สิงหราช
13 26 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กชายวศินนท์    มณีทิพย์
1. นายธนวัฒน์    ต๊ะวิชัย
14 31 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงยศวดี    มะโนรส
1. นายกตัญญู    บุญดิษฐ์
15 36 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    กลิ่นเอี่ยม
1. นายณัฐธนพล    สิงหา
16 38 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายพีรพงษ์    กันธิยะ
1. นายคเชนทร์    ขัดสาย
17 40 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายอดิศร    ภูหมื่น
1. นางสาวหทัยรักษ์    สกุลเรืองแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................