งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 323
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านแก่งยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายอภิรักษ์    หาพา
1. นางสาวทิศารัตน์    แก้วไขแสง
2 2 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายพงศกร    โพธิ์พุ่ม
1. นางสาวธารวิมล    ทองเลิศล้ำ
3 5 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายกฤษดา    เครือจันทร์
1. นายวันชัย    นาคสังข์
4 6 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายกิตติพงศ์    ปิ่นทอง
1. นายสมบัติ    มันตะสูตร
5 7 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายปรเมษฐ์    ช่างคำ
1. นายสุพรรณ์    ธะนะหมอก
6 8 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร    ชาติเวช
1. นางไพวัล    เทียนศรี
7 10 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงนนท์    ลุงทุน
1. นายอนุรักษ์    เมืองใจ
8 14 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    จันทร
1. นายพายัพ    รู้สมัย
9 15 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายภูวนารถ    แย้มมูล
1. นายไพโรจน์    พูลแสง
10 16 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายรพีภัทร    น้ำทอง
1. นายเชษฐ    เกษณา
11 18 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงนภัส    สิทธิแก้ว
1. นายคมกริช    รัตนแสง
12 20 โรงเรียนเขาทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงณภาพิมพ์    วงษ์แก้วทวีชล
1. นายธีรพงศ์    โตสงคราม
13 21 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธนภร    ธรรมศิริ
1. นายโสฬส    อินทฤทธิ์
14 22 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงผกามาศ    จันทร์คำ
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
15 23 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    สมบุญยอด
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร    มั่นคง
16 24 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงรัตนาวดี    คุ้มจอหอ
1. นายศุภโชค    เกษา
17 25 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายเหล่าตระกูล    ภิญโญรัตนสกุล
1. นางจันดี    รุกขชาติ
18 26 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงนันทิชา    วงศ์ลังกา
1. นายธนวัฒน์    ต๊ะวิชัย
19 27 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ภู่พัด
1. นายคฑาวุฒิ    เทพสืบ
20 28 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายศุภณัฐ    สกนธ์รัตน์
1. นายสิทธิพงษ์    เขียวทอง
21 31 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงธนัชพร    ชัยยะ
1. นางกัลยา    เจริญพันธ์
22 33 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายศุภลักษณ์    เพ็ชรสว่าง
1. นายเกียรตืศักดิ์    ล้อสินคำ
23 34 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    สุขสำราญ
1. นางสาวจุรีพร    ทาพวง
24 35 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กชายชนะชน    ถมยา
1. นายบัญชา    วงษ์ถวิล
25 36 โรงเรียนบ้านหนองเมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายบี    พัดสาริการ
1. นางสาวจิราวรรณ    เมฆมะตูม
26 38 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายศุภกิจ    สันติดวงกมล
1. นายพงษ์ศักดิ์    ปันต๊ะ
27 39 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กชายสรนันท์    เปี้ยฝั้น
1. นางสาวอนุสรา    ไชยปัญญา
28 40 โรงเรียนวัดชัยศรี สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาดา    มาละใจ
1. นายไพศาล    เอี่ยมรอด
29 41 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ภูจอมจิตร
1. นางสาวสุพิชญากร    ศรีใจอินทร์
30 42 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภา    ลาภะ
1. นายจิรายุ    บุญจิตร
31 43 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัฐชนนท์    อุปละ
1. นายศิรสิทธิ์    จิตรวงศ์นันท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................