งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 324
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจพร    สังข์ทอง
1. นายพนม    สุวรรณเวช
8
2 2 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายพิษณุ    ชมสวนสวรรค์
1. นายภูวนัย    เอมเทศ
16
3 5 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายธนเดช    สิทธิ
1. นายนพดล    เพ็งอำไพ
10
4 6 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจรงค์    คงคล้าย
1. นายณัฐประวุฒิ    เกิดยิ้ม
11
5 7 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายกฤษณพล    ตันติ๊บ
1. นายสุพรรณ์    ธะนะหมอก
20
6 14 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงพันทิวา    แก้วสาสุข
1. นายสุขุม    เทียนสุข
14
7 15 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายอชิตพล    เพ็งกระโทก
1. นายวิษณุพล    ศรีทับทิม
11
8 20 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายวรเทพ    พันธ์ุเณร
1. นายวิวัฒน์วุฒิ    สุทธิสังข์
14
9 21 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายอัฐชานนท์    แสนชู
1. นายมงคล    ว่องวิกย์การ
ชนะเลิศ
10 23 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงรัตน์ชฎาภรณ์    ชูชื่น
1. นายปฏิวัติ    ยอดเถื่อน
19
11 25 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณา    หนูเครือ
1. นายพิรุฬห์    สิงหราช
11
12 26 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารินทร์    อินผูก
1. นายยุทธนา    การุณ
17
13 27 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายนพรัตน์    ครุฑนาค
1. นายสถาพร    แสงสุดจิตร
4
14 31 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร    กิตติ
1. นางสาวกุสุมา    เกิดเข้ม
5
15 33 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายภานุพงษ์    อยู่เชื้อ
1. นางสาวภัทรรัตน์    เสนาขันธ์
8
16 34 โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายจิรายุส    กุลีพันธ์
1. นางสาวศิริวรรณ    จันทะจร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 36 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายสิทธิพล    ปิตตานะคะ
1. นายณัฐธนพล    สิงหา
7
18 38 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายสันติภาพ    ชุ่มมอย
1. นายคเชนทร์    ขัดสาย
18
19 40 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 1. นางสาวฐิติมา    บุญเลื่อน
1. นางสาวหทัยรักษ์    สกุลเรืองแสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 42 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงเมทินี    วิชัยวงษ์
1. นายวีระศักดิ์    สีสวย
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................