งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 326
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวรรธนา    สมสี
1. นายพนม    สุวรรณเวช
2 2 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายพรรษา    มั่นสน
1. นางละเอียด    แซ่ซ้องจิตคุณธรรม
3 5 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายศุภิชัย    พวงเงิน
1. นายนพดล    เพ็งอำไพ
4 6 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงพิชามญช์    โอดจิต
1. นายประณิธาน    ชมกุล
5 7 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 1. นายนัฐพงษ์    วงษ์รัก
1. นายสุพรรณ์    ธะนะหมอก
6 14 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์    ตองอ่อน
1. นายสุขุม    เทียนสุข
7 15 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    เขียวขำ
1. นายไพโรจน์    พูลแสง
8 20 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงอริสา    ชื่นกระจ่าง
1. นางสาวจันจิรา    จันทสุทธิบวร
9 21 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกุลณัด    รัติโชติ
1. นายปิยะศักดิ์    แตงทรัพย์
10 23 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐฤทัย    คอยเอื้อชาติ
1. นายปฏิวัติ    ยอดเถื่อน
11 25 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณา    หนูเครือ
1. นายพิรุฬห์    สิงหราช
12 33 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    หลาบงาม
1. นายเกียรตืศักดิ์    ล้อสินคำ
13 34 โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    งามลักษณ์
1. นางสาวกาญจนา    พัฒติกะพงษ์
14 36 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ทองสุ่ม
1. นายณัฐพากญ์    สิงห์ธนานพ
15 40 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 1. นางสาวฐิติมา    บุญเลื่อน
1. นางสาวหทัยรักษ์    สกุลเรืองแสง
16 42 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิสา    จันทร์เมือง
1. นายวีระศักดิ์    สีสวย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................