งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 327
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงดาศิกาญจน์    ขาวงาม
1. นางแพรภัทรา    ภาคพรหม
30
2 2 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายอภิวิชญ์    เทือกศิริ
1. นายเจนยุทธ    พุฒหมื่น
17
3 3 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงศิริวิภา    ทรัพย์โสภณ
1. นางนิระมล    เทือกมนต์
33
4 4 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ยอดติ่ง
1. นายมนตรี    นวลจีน
36
5 5 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงดญ.อภิญญา    สุธรรมา
1. นางอาทิตย์ติยา    สาระเกตุ
22
6 6 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงวรินรำไพ    สอนใจ
1. นายสมบัติ    มันตะสูตร
25
7 7 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    จอมศรีลา
1. นางสาวศริยา    ต๊ะหล้า
28
8 8 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ยาโต
1. นางไพวัล    เทียนศรี
8
9 9 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงกนกรดา    วุฒิการณ์
1. ดร.กิจชัย    ส่องเนตร
31
10 10 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงณภัสนันท์    อังศวสุรมย์
1. นายพรหมาสตร์    สรรพศรี
14
11 11 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กชายโดมินิค    ลินสเบาเออร์
1. นายอชิระ    ก๋าติ๊บ
7
12 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    เชิญประโคน
1. นางพนม    บุญศรีโรจน์
35
13 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงจิฬศิกาญน์    หลากจิตร์
1. นายนิทัศน์    ชูเชิด
14 15 โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงรัชนีกร    เกตุแก้ว
1. นายพิริยะ    จันทรา
31
15 16 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    มายรรยงค์
1. นายเฉลิมพล    พุทธสอน
29
16 17 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐชาลักษณ์    เจริญสม
1. นายบุญยงค์    อินต๊ะวงค์
16
17 18 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงยุวดี    ลุงปุก
1. นายคุณัญญา    ไชยมิ่งโต
18
18 19 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงญาณิศา    นันต๊ะโส
1. นางสุปรานี    อินต๊ะยศ
4
19 20 โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงนิธิพร    พันธุรัตน์
1. นางปราณี    บุญนิธี
ชนะเลิศ
20 21 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชยา    คงกันกง
1. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
5
21 22 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพร    ถิ่นแถว
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
37
22 23 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ชุ่มประมล
1. นายกีรติ    จันทรมณี
20
23 24 โรงเรียนวัดช่างคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงสาวี    ลุงยอน
1. นางอำไพ    มาตี๋
27
24 25 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวแพรวา    ขันบุญ
1. นายมนูญ    จีระดิษฐ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 26 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชานันท์    กันทะวงค์
1. นางจรรยา    ฉายศิริ
15
26 28 โรงเรียนวัดเขาสมุก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงชนาภา    มากมูล
1. นางสาวสุนีย์    ผจญศิลป์
34
27 29 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงอนัญญา    สิงห์วี
1. นายณรงค์ชัย    ดำรงพุฒิเดชา
19
28 31 โรงเรียนบ้านคลองกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงจิราพัชร    แสงคำพันธ์
1. นายสำเนาว์    หมื่นชนะ
11
29 32 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงปุญญพัฒน์    จำปาวัตร์
1. นายประเสริฐ    เกิดมงคล
30 33 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปลายฝน    กรตุ้ม
1. นางสาวพิมพ์วิมล    ทองสวย
9
31 34 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งรวาณี    บัวผัน
1. นางสาวนริศรา    นนท์ไธสงค์
12
32 35 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์    ตูเปี่ยง
1. นายมณฑล    ธงเทียน
6
33 36 โรงเรียนบ้านหนองเมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปวริสา    พลพัฒน์
1. นางสาวจิราวรรณ    เมฆมะตูม
9
34 38 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ขันวงษ์
1. นายสมบัติ    กรรมใจ
26
35 39 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงเปรมมิกา    เปล่งแสง
1. นางสาวอนุสรา    ไชยปัญญา
22
36 40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา    กัณฑ์จู
1. นางพรศิริ    จันทร์เชื้อ
24
37 41 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายต้นน้ำ    เอี่ยมครอง
1. นายจิระศักดิ์    สารพันธ์
21
38 42 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงไอรดา    สกุลมา
1. นายจิรายุ    บุญจิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
39 43 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรุจิรา    ตามัย
1. นายอรรถพล    บุญอินทร์
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................