งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 328
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 5 โรงเรียนบ้านวังโพ สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงปวีน์ลดา    บุญเกตุ
1. นางสาวจิตติมา    สายวารุณ
7
2 8 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    คุ้มศรี
1. นางรุ่งนภา    ชาววาปี
6
3 14 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์    บริบูรณ์
1. นายสุขุม    เทียนสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 15 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ส่งสังข์
1. นางฐาปนีย์    จิตร์ตระกูล
5 19 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงนวลนภา    มังยะสุ
1. นายวิทยา    อินต๊ะยศ
12
6 24 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายภูธเนศ    ขยันกิจ
1. นายสรยุทธ    นันทชัยยอด
8
7 29 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงประกาย    อันทะปัญญา
1. นายณรงค์ชัย    ดำรงพุฒิเดชา
4
8 33 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายสินธุชา    ตันจ่าง
1. นางศศิธร    มากคล้าย
13
9 34 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงสุจินันท์    สระทองทา
1. นายใหม่    นนท์ไธสงค์
9
10 36 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงตติญา    พูนสิน
1. นายณัฐพากญ์    สิงห์ธนานพ
5
11 38 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงธัญพิมล    อภิบาลวนาลี
1. นายระพิน    เกษแก้ว
10
12 40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 1. นายนพนันท์    พันธ์กลิ่น
1. นางพรศิริ    จันทร์เชื้อ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 43 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงยุดี    แซ่ย่าง
1. นายนัฐพล    มะโนวรรณ
ชนะเลิศ
14 44 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า    นุวัน
1. นายดวงดี    บุญเรืองยา
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................