งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 329
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงธาริณี    ธรรมสรณกุล
1. นางแพรภัทรา    ภาคพรหม
2 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงนันทัชพร    ตรงต่อกิจ
1. นายสุรเชษฐ    วัชรจิตตานนท์
3 3 โรงเรียนบ้านแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงจรรยพร    เครือคำ
1. นายบุญปั๋น    ยอดดี
4 4 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงแสงคำ    สามอิ่ม
1. นายมนตรี    นวลจีน
5 5 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงวริยาภรณ์    เกตุด้วง
1. นายโชคชัย    สุขหัส
6 6 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    ต่ายหัวดง
1. นางสาวศิรินทิพย์    โสพันธ์
7 7 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงธีรดา    มโนรักษ์
1. นางรุ่งอรุณ    โสไชย
8 8 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงรัตมณี    จันทร์น้อย
1. นางไพวัล    เทียนศรี
9 9 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงพิจิตราภรณ์    เชียงโค้ง
1. นางสาวกฤตติการ    มงคลวิสุทธิ์
10 10 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    ลำคำ
1. นายพรหมาสตร์    สรรพศรี
11 11 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กชายเกรียงไกร    บุญสุข
1. นายอชิระ    ก๋าติ๊บ
12 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงรัชชประภา    ไชยโยธา
1. นางพนม    บุญศรีโรจน์
13 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    นาคแก้ว
1. นายนิทัศน์    ชูเชิด
14 15 โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    ขวัญคุ้ม
1. นางณีรนุช    คงเทศน์
15 16 โรงเรียนบ้านปางอ้า สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายวีรพงษ์    กิติโรจน์
1. นางสาวสมรักษ์    ทิวงศ์ษา
16 17 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงจิรกัลยา    นามหนวด
1. นายบุญยงค์    อินต๊ะวงค์
17 18 โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายไกรศร    หลู่จิ่ง
1. นายสุรพงศ์    เจริญทรัพย์
18 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงประวีณา    แซ่เฮ่อ
1. นายคณธร    ศรีไม้
19 20 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงชนิดาภา    อินทร์ฉ่ำ
1. นายธเนตร    แก้วมั่น
20 21 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนพการณ์    แกว่นกสิกรรม
1. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
21 22 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายวีรภัฎ    ชุ่มมา
1. นายไตรรงค์    อินทะจันทร์
22 23 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงกาญธิดา    เจริญคงคา
1. นายทิพย์    นามประเสริฐพร
23 24 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงวรินทร    ทองดอนกลิ้ง
1. นางสาวเจริญขวัญ    ใบงิ้ว
24 25 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวแพรวา    ขันบุญ
1. นายมนูญ    จีระดิษฐ์
25 26 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงธิษณา่มดี    แสนคำร้อย
1. นางจรรยา    ฉายศิริ
26 28 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาดา    โอสถ
1. นางปวีณา    พานิช
27 29 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงสุวรรณา    ถนอมศรี
1. นางสาวพัทยา    พิทักษ์โพธิ์ทอง
28 30 โรงเรียนวัดสันต้นธง สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงวรกาญจน์    กันทะธง
1. นางนิตยา    เกียรติคุณานนท์
29 31 โรงเรียนบ้านคลองกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงกนกอร    ภักดี
1. นางสาวศิริวรรณ    แก้วฟอง
30 32 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    พรมมินทร์
1. นายธัชกร    นนทมาลย์
31 33 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอินธิรา    ฉ่ำไกร
1. นางสมพิศ    พิริยชนานันท์
32 34 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงทรรศน์กมล    เมืองสองชั้น
1. นางสาวจุรีพร    ทาพวง
33 35 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงการะเกด    -
1. นายมณฑล    ธงเทียน
34 36 โรงเรียนบ้านหนองเมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์    เพ็ชรกล่อง
1. นางสาวจิราวรรณ    เมฆมะตูม
35 38 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายกฤษฎ์    เพชรปราณี
1. นางสุรีย์พร    รองงาม
36 39 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาสิณี    คำเสือ
1. นางสาวอนุสรา    ไชยปัญญา
37 40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    ชามะรัตน์
1. นางพรศิริ    จันทร์เชื้อ
38 41 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิมล    เกี้ยวสันเทียะ
1. นายจิระศักดิ์    สารพันธ์
39 42 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    คำกอง
1. นายจิรายุ    บุญจิตร
40 43 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกีรติ    ศักดี
1. นายอรรถพล    บุญอินทร์
41 44 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงกำไล    มุเชอร์
1. นายอรรถพล    ยอดกันทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................